facebook

מכרז פומבי 14/21 - למילוי משרת סמנכ"ל ההון האנושי והמינהל בלשכת המשרד בירושלים

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
14/21
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
19/04/2021 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
מינהל

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
סמנכ"ל ההון האנושי והמינהל
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המכרז

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למילוי משרת סמנכ"ל ההון האנושי והמינהל בלשכת המשרד בירושלים.

תיאור התפקיד

סמנכ"ל ההון האנושי והמינהל; חבר/ה בצוות ההנהלה הבכירה של המשרד ושותף/ה בהתוויית החזון והייעוד של המשרד ובעיצוב האסטרטגיה להגשמתם; שותף/ה בעיצוב התרבות הארגונית, ערכי היסוד, הנורמות וכללי האתיקה בארגון.

בעל/ת האחריות הכוללת והסמכות המקצועית לניהול מערך המינהל וההון האנושי במשרד. פועל/ת על פי כל דין, הנחיות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור והנחיות מנכ"ל המשרד.

מופקד/ת על ניהול היחידות המקצועיות בתחומי ההון האנושי והמינהל  משאבי אנוש, תפעול ולוגיסטיקה, נכסים, בינוי ותשתיות, ביטחון ובטיחות ורכש. בכלל זה מופקד/ת על גיבוש יעדים, קביעת תכניות עבודה ויישומן, קביעת משימות וסדרי עדיפויות, הקצאת תשומות כוח אדם, הפיתוח המקצועי של עובדי היחידות והנחייתם.

מופקד/ת על התוויית המדיניות ותהליכי העבודה המשרדיים לניהול ההון האנושי והמינהל, תוך מתן מענה מיטבי     להתפתחויות ולשינויים בסביבה שבה פועל המשרד.

תחומי האחריות והסמכות

 1. תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי והמינהל במשרד, ובכלל זה גיבוש תכנית העבודה השנתית והרב-שנתית.

 2. ניהול התקציב המיועד לניהול ההון האנושי והמינהל ולכלל הנושאים שבאחריות החטיבה.

 3. קביעת נוהלי העבודה בנושאים שבתחומי אחריותו/ה, ובכלל זה הסדרת הנהלים ותהליכי העבודה של היחידות המקצועיות הכפופות לו/ה.

  משאבי אנוש

 4. ניהול כלל ההליכים לאיוש משרות ולמערך הגיוס והמיון; ניהול תהליך קליטת עובדים, קביעת אופן ההעסקה מבחינת דירוגים ודרגות, ניהול תיקי עובדים, קיום מערך תנאי שירות ונוכחות.

 5. פיתוח ההון האנושי- ביצוע תהליכי הערכת עובדים שנתית, ניהול ופיתוח של הסגל הבכיר, פיתוח יכולות הניהול בכל רובדי הארגון, מיקוד במשרות ובאוכלוסיות ליבה בארגון, טיפול בייצוג ההולם של אוכלוסיות הקבועות בדין או על פיו.

 6. גיבוש מדיניות רווחה ויישומה, ובכלל זה רווחה ארגונית ורווחת הפרט וטיפול בתחום הגמלאות והפרישה.

  נכסים ולוגיסטיקה - משאבים חומריים

 7.  ניהול תחומי הנכסים והלוגיסטיקה במשרד- תפעול ותחזוקה, דיור ובינוי, ניהול פרויקטים לוגיסטיים ותשתיתיים, ניהול ספקים וחוזים.

  רכש והתקשרויות

 8.  ניהול תחום הרכש במשרד, תכנונו ומימושו, מדידה, בקרה ופיקוח על כלל המכרזים וההתקשרויות. קידום תהליכי התייעלות וחיסכון בכלל תהליכי הרכש וההתקשרות במשרד.

  ביטחון, אבטחת מידע ובטיחות

 9. אחריות לתחומי הביטחון והבטיחות - שמירה ואבטחה, אבטחת מידע, בטיחות, היערכות לשעת חירום, הגנת סייבר ומתן הכשרים ביטחוניים כמתחייב ממדיניות מבקר המדינה והוראות הגורמים המוסמכים.

  תחומי אחריות נוספים

 10.  ניהול מערכת יחסי העבודה במשרד, לרבות השתתפות בכינון הסכמי עבודה, פיקוח על החלת הוראות הסכמי העבודה של עובדי המשרד ואחריות למגעים עם נציגות העובדים בכפוף להנחיית הנהלת המשרד.

 11. ניהול הידע של מערך ההון האנושי והמינהל, לרבות כלל ההליכים הנוגעים למעגל החיים של העובדים ומעגל החיים של הארגון, תוך קיום הליכי כריית ידע, תיעוד, שיתוף, הנגשה ויצירה של ידע.

 12. חדשנות - קידום החדשנות בארגון, בהתייחס להיבטי האקלים התומך בכך, מוכוונות ניהולית ומשימתית ומערך הוקרה לעובדים וצוותי עבודה המקדמים חדשנות.

 13. תרבות ואקלים ארגוני - קיום תהליכי אבחון, ניטור וניהול של האקלים הארגוני, בדגש על שמירת ערכי האתיקה שנקבעו בקוד האתי של המשרד.

 14. הטמעתם, שמירתם ואכיפתם של ערכי המשמעת וטוהר המידות בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות.

 15. ניהול מערך הבקרה, המדידה וההערכה של תהליכי העבודה והתפוקות בתחומי אחריותו/ה.

 16. גיבוש נהלים והנחיות באישור מנכ"ל המשרד, בתחום האחריות של התפקיד.

 17. ייצוג המשרד בתחומים שעליהם הוא/היא מופקד/ת, ייצוג המשרד לפני גורמים ממלכתיים וציבוריים בנושאים הקשורים לתפקידו/ה ובנושאים אחרים שהטילה עליו/ה הנהלת המשרד.

 18. תחומי אחריות נוספים ומטלות נוספות בהתאם להנחיות המנכ"ל.

הכפיפות: כפיפות מינהלית ומקצועית למנכ"ל המשרד

מקום העבודה: ירושלים (הסמנכ"ל ת/יידרש לעבוד בחלק מימי השבוע בלשכת תל אביב או חיפה).  

תנאי הסף

על המועמד/ת למלא את כל הדרישות שלהלן:

 1. להיות בעל/ת תואר אקדמי*.
  *תואר משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

 2. להיות בעל/ת שמונה שנות ניסיון מקצועי בתחומי משאבי אנוש כמפורט בסעיפים 4 - 5 לתיאור התפקיד, מזה ניסיון בתפקידי ניהול בתחומי משאבי אנוש כאמור, באחד או יותר מאלה: 

א. סמנכ"ל הון אנושי במשרד ממשלתי או בגוף ממשלתי - שנתיים לפחות;

ב.  מנהל/ת אגף ומעלה במשרד ממשלתי המונה 500 עובדים לפחות, שבו נשא/ה המועמד/ת באחריות המקצועית הישירה לטיפול בהם בתחומי משאבי אנוש כאמור - חמש שנים לפחות;

ג.  בעל/ת תפקיד ניהולי בכיר בגוף ציבורי או בתאגיד, המונים 500 עובדים לפחות, שבו נשא/ה המועמד/ת באחריות המקצועית הישירה לטיפול בהם בתחומי משאבי אנוש כאמור - חמש שנים לפחות.

יתרון

 1. תואר שני יהווה יתרון. גם תואר אקדמי באחד מהתחומים שלהלן יהווה יתרון: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, התנהגות ארגונית, פסיכולוגיה ארגונית, סוציולוגיה ארגונית, הנדסת תעשייה וניהול, כלכלה, מינהל עסקים, לוגיסטיקה.
 2. ניסיון בתחומי המינהל יהווה יתרון.

הכישורים הנדרשים

 1. יכולת ניהולית גבוהה מוכחת, כושר מנהיגות והנעה ויכולת להכוונת צוות עובדים/ות ופיקוח עליהם.

 2. יכולת להובלת הארגון להשגת יעדיו ולמימוש החלטות המבקר והנהלת המשרד.

 3. יכולת גבוהה לביצוע ותכלול של עבודת מטה.

 4. יכולת ארגון והנחלת ידע ושיטות עבודה לעובדים/ות.

 5. יכולת לעבודת צוות, לשיתוף פעולה ולביזור סמכויות.

 6. יכולת ייזום ותכנון, כושר ניתוח, יכולת קבלת החלטות ועבודה בתנאי לחץ.

 7. כושר למידה עצמאי לצד יכולת הדרכה, חניכה והעצמה.

 8. יכולות גבוהות לניהול קונפליקטים, פתרון בעיות וניהול משא ומתן.

 9. חשיבה חדשנית, גמישה ויצירתית.

 10. כושר פרזנטציה והעברת מסרים.

 11. יחסי אנוש מעולים; תקשורת בין-אישית טובה.

 12. כושר ביטוי ויכולות תקשורתיות ברמה גבוהה.

מסגרת ההעסקה ותקופת הכהונה בתפקיד**

המועמד/ת הנבחר/ת י/תועסק לפי חוזה מיוחד, הכולל קציבת כהונה ל-7 שנים.

**יצוין כי בשלב זה נושא מסגרת ההעסקה נדון במסגרת הליך משפטי. ההוראות המחייבות לעניין זה יהיו כפי שייקבעו בין המשרד לבין המועמד/ת שייבחר/תיבחר למשרה. 

במסגרת התפקיד תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות ובשעות נוספות, והעבודה עשויה להיות כרוכה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.

המשרד אינו מתחייב לתת סיוע כספי בדיור בשל מעבר למקום מגורים אחר לשם מילוי משרה על פי מכרז.

תנאי ההעסקה העיקריים:

מתח הדרגות הצמוד למשרה: המשרה היא במתח דרגות 45 - 46 של הדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה.

תקופת ניסיון: תקופת ניסיון של שנתיים, שבה תיבחן מידת ההתאמה של העובד/ת לתפקיד.

רכב: המשרד יספק לעובד/ת רכב צמוד בשל הנסיעות הרבות הנדרשות במסגרת מילוי התפקיד.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו:

 1. קורות חיים.

 2. העתקי תעודות המוכיחות כי הם בעלי ההשכלה הדרושה לפי המכרז. בעלי תעודות מחו"ל חייבים להמציא לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת המועמדות אישור שקילת תארים של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. למען הסר ספק, יובהר כי מי שלא יהיה בידם במועד האחרון להגשת המועמדות אישור הגף כאמור מסיבה כלשהי, לא יהיו זכאים להתמודד במכרז גם אם בקשתם נמצאת באותו מועד בטיפול. אשר למועמדים שהם עולים חדשים הנמצאים בארץ עד שבע שנים, מועמדותם תתקבל גם אם לא המציאו אישור שקילת תארים ממשרד החינוך בעת הגשת המועמדות, ובלבד שהאישור יימסר בשלב ועדת הבוחנים.
  לצורך הערכת תארים מחו"ל ניתן לפנות אל הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל בכל אחד ממחוזות משרד החינוך (לפירוט המחוזות ראו נספח 1).

 3. רישיון מקצועי.

 4. במכרזים שבהם נדרש ניסיון בעבודה מקצועית יצרפו המועמדים אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש (טופס 106- אם המועמד/ת שכיר/ה; תעודת עוסק מורשה - אם המועמד/ת עצמאי/ת). במכרזים שבהם נדרש ניסיון בעבודה ניהולית יצרפו המועמדים גם אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש. מועמדים שלא ימציאו אסמכתאות כאמור, ייחשבו כמי שאינם עומדים בתנאי הסף. כמו כן, יפרטו המועמדים בבקשותיהם (אפשר בדף נפרד) את פרטי הניסיון, לרבות פרטי מקומות עבודה קודמים.
 5. תצלום של המועמד/ת שצולם בשנה האחרונה.

 6. כמו כן, יש לצרף בדף נפרד שמות ומספרי טלפון של שלושה ממליצים שיכולים לחוות את דעתם על כישורי המועמדים והתאמתם לתפקיד.

 7. את הפנייה ובה טופס הבקשה והמסמכים המפורטים לעיל, יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז המצוין באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה.


במקרים חריגים בלבד כמפורט בסעיפים 11.131 (א)4 ו-(ב)3 בתקשי"ר, יהיה רשאי המשרד לאשר למועמד להגיש, כתחליף לאסמכתאות על ההשכלה או הניסיון התעסוקתי הדרושים, תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז.


התאריך האחרון להגשת מועמדות: 19.4.21.


פרטים נוספים למעוניינים להגיש מועמדות למשרה מפורטים במידע נוסף לגבי מכרזים.


מידע נוסף לגבי מכרזים
דף מידע למועמד
טופס הגשת מועמדות

תצהיר למועמד/ת