facebook

מכרז מסגרת פומבי 43/2020 - למתן שירותי הפקת סרטונים

מאפיינים :

מספר המכרז:
43/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
11/03/2021 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן: "המשרד") מזמין בזה הצעות למתן שירותי הפקת סרטונים עבור ושירותים נוספים שיידרשו במהלך ההתקשרות, לרבות שינוי בתוכן השירותים אשר משתנה, בין היתר, עקב שינויים בצורכי המשרד, שינויים טכנולוגיים וכל שינוי שהוא. 

להלן ריכוז המועדים הקובעים למכרז זה:

2.1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
22.2.2021 בשעה 14:00
​2.2. המועד האחרון לקבלת תשובות המשרד
3.3.2021 בשעה 16:00
2.3. המועד האחרון להגשת הצעות 
11.3.2021 בשעה 14:00
2.4. תוקף ההצעה
90 יום

את הצעות המחיר יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת ברח' מבקר המדינה 2 בירושלים או בתיבת המכרזים הנמצאת ברח' הארבעה 19 תל אביב.

תנאי הסף להשתתפות במכרז

  1. המציע הוא תושב ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה, ולחלופין הוא תאגיד שהתאגד בישראל על פי חוק ומנהל ספרים כחוק.

  2. המציע בעל אישורים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 

  3. למציע ניסיון של שנתיים לפחות בהפקת סרטונים, ובכלל זה סרטונים הכוללים צילומי חוץ וסרטוני אינפוגרפיקה, ובמתן כלל השירותים שנכללו בסעיף 5.4 בנוסח המלא של המכרז. למציע ניסיון במתן השירותים בשנים 2017 - 2019 בהיקף שנתי של 50,000 ש"ח ומעלה עבור גוף אחד או בהיקף שנתי של 30,000 ש"ח ומעלה לשלושה גופים לפחות. לעניין זה "גוף" - רשות מקומית או משרד ממשלה או גוף ציבורי או מוסד או תאגיד אחר. הסכומים אינם כוללים מע"מ.

המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! אלו הם תנאי הסף, התנאים הנוספים ומסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז.