לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

מעצרים פליליים בישראל - הליכי המעצר במשטרת ישראל ובבתי המשפט

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

​היכנסו לצפייה בנתונים מתוך דוח הביקורת על גבי מפה אינטראקטיבית באתר המפות הממשלתי

מבוא כללי לדוחות הביקורת "מעצרים פליליים בישראל" 

לקריאת הקובץ הנגיש 

​הזכות לחירות היא זכות יסוד בישראל מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מעצרו של אדם פוגע פגיעה קשה בחירותו האישית. חוק המעצרים מסמיך את גורמי אכיפת החוק להגביל את חירותו של אדם בדרך של עיכוב או מעצר. גורמים רבים מעורבים בהליכי המעצר הפלילי: המשטרה מחליטה על המעצר על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק המעצרים ומכוח ייעודה לעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש. בבתי המשפט מתנהלים הליכי המעצר, והנהלת בתי המשפט מסייעת לדרג השיפוטי.

נתוני מפתח

 • כ-174,000

  מעצרים בוצעו בשנים 2016 - 2018 לפי נתוני משטרת ישראל

 • 16%

  מכלל העצורים בשנים 2016 - 2018 שוחררו לפני שהובאו בפני שופט

 • 35%

  שיעור הבקשות למעצר עד תום ההליכים המשפטיים מכלל המעצרים שבוצעו בשנת 2018

 • 21

  עצורים בממוצע ביום הובאו לפני שופט מעצרים בכל אחד ממחוזות בתי המשפט בשנת 2018

 • 5 שנים

  לא אספה המשטרה נתונים על השימוש בסמכות קצין ממונה לשחרור בתנאים בתחנת המשטרה ולכן אין תמונה מלאה בנושא

 • 8 ימים

  משך ההחזקה החציוני של עצור ממועד המעצר המוקדם ביותר ועד לסיום המעצר

 • 156 מיליון ש"ח

  הופקדו במשטרה ובבתי המשפט כערובה לשחרור עצורים ולא הוחזרו עד אוגוסט 2019. מרביתם בחזקת הנהלת בתי המשפט

 • 66%

  מהבקשות למינוי סנגור שנבדקו הועברו לסנגוריה הציבורית לאחר שהעצור כבר נחקר

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ עד יוני 2019 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול המערכתי של גורמי האכיפה השונים בתחום המעצרים. פרק זה עוסק בהתנהלות המשטרה ומערכת בתי המשפט. פעולות הביקורת כללו ניתוח מאגרי נתונים של המשטרה לשנים 2016 - 2018 וביקורים במחוזות המשטרה, בתחנות משטרה  ובבתי משפט.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  תיעוד המעצרים והצגתם לציבור - נתוני משטרת ישראל על מספר המעצרים הפליליים, המפורסמים בשנתון הסטטיסטי, מציגים תמונה חלקית בלבד של היקף השימוש בסמכות המעצר. בשנים 2016 - 2018 הנתונים לא כללו כ-123,000 מעצרים. במאות מקרים נמצא תיעוד המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  מימוש זכות ההיוועצות בעורך דין - המשטרה אינה מתעדת באורח מסודר ומקיף את כל הפעולות שבהן היא חבה על מנת להבטיח שהעצור יממש את זכותו להיוועץ עם עורך דין, לרבות נתונים על שעת העברת בקשה למינוי סנגור. ב-23% מהמעצרים שנבדקו טופס הבקשה המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  שחרור עצורים בתנאים - מזה כעשור שבה ומועלית טענה מצד הנהלת בתי המשפט והסנגוריה הציבורית שהמשטרה אינה עושה די שימוש בסמכויותיה לשחרר עצורים בתנאים בתחנת המשטרה, אלא מביאה אותם לבית המשפט שלא לצורך. מנגד, המשטרה טוענת כי הדבר נובע המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  הפקדת ערובה והחזרתה - במערכת בתי המשפט הצטברו לאורך השנים סכומי כסף גבוהים שהופקדו כערובה לשחרור ממעצר וטרם הושבו לזכאים. באוגוסט 2019 היו מופקדים בבתי המשפט כ-148 מיליון ש"ח ב-42,855 תיקי מעצרים - כ-47% מכלל הפיקדונות. המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  זמינות בתי המשפט - בתי המשפט מגבילים את שעות הגשת בקשות המעצר בבתי משפט השלום לשעות הבוקר המוקדמות בלבד. כמו כן, נוהלי המעצרים במחוזות ברחבי הארץ אינם אחידים.
 • dislike
  בקרות בתחום המעצרים - יעדי המפכ"ל דרשו צמצום מקרים בהם ייעשה שימוש במדדים של מעצר עד תום ההליכים או הגשת כתב אישום. ואולם, בשלושה מחוזות נקבעו יעדים שנתיים בתחום המעצרים שאינם עולים בקנה אחד עם יעדי המפכ"ל. כתוצאה מכך, גובר המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  היוועדות חזותית - נושא היוועדות חזותית בדיוני מעצר אינו מקודם במשך שנים, ומאז שנת 2013 לא הוכרעו המחלוקות בין הגורמים המעורבים ולא קודם הליך של חקיקה בנושא.
 • like
  הלנות עצורים בתחנות - מאז הביקורת הקודמת חלה ירידה במספר העצורים שהולנו בתחנות המשטרה ברחבי הארץ - מ-23,000 עצורים בשנת 2015 ל-3,694 עצורים בשנת 2017.

תרשים התקציר

השינויים בהיקף המעצרים הפליליים בשלושת העשורים האחרונים, לפי סוג המעצר

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על המשטרה לתעד במערכות הממוחשבות את נתוני המעצרים באורח מסודר. תיעוד זה יאפשר לה לערוך בחינה כוללת ומקיפה של השימוש בסמכות המעצר ולפרסם את הנתונים המלאים לציבור. עליה להקפיד שהכנת הדוחות תיעשה באמצעות המערכות הממוחשבות ובאופן מקוון.
 • [alt]
  על המשטרה לוודא כי החוקרים והקצינים הממונים מתעדים באופן מסודר את כל השלבים המקדימים ליישום זכות ההיוועצות, כדי לאפשר פיקוח ובקרה ברמה הארצית ובדיקת טענות בתיק ספציפי לגופן. זאת גם כאשר העצור נחקר על ידי חוקר בטרם יובא לפני קצין ממונה.
 • [alt]
  על המשטרה לאסוף נתונים בנוגע לשימוש בחלופות מעצר משלב החלטת הקצין הממונה, עובר בהגשת בקשה במזכירות בית המשפט ועד לתנאים שנקבעו בבית המשפט.
 • [alt]
  מוצע כי המפכ"ל יוודא שמספר הבקרות גדל, וכי התמריץ של תחנת המשטרה לעמוד בחובותיה על פי דין יגבר. לשם כך מוצע שפעילות הבקרה והביקורת הנערכת באח"ם, במחוזות, במרחבים ובתחנות תובא לפני הפיקוד הבכיר במשטרה על מנת שיוכל לאמוד את טיבה ואת תדירותה.
 • [alt]
  על הנהלת בתי המשפט לבחון את הטענות המועלות בקשר למועדי הגשת בקשות במזכירויות בתי המשפט והשפעתם, הלכה למעשה, על פעולתם של כל גורמי אכיפת החוק המעורבים.

סיכום

​הטיפול בתחום המעצרים מחייב איזון בין צורכי החקירה הפלילית לבין הזכות לחירות אישית של העצור וחזקת החפות העומדת לו. נמצאו ליקויים בפעילות משטרת ישראל בתחום המעצרים - היעדר הקפדה על זכויות עצורים, כדוגמת מימוש זכות ההיוועצות, תיעוד חסר של פעולותיה ואי-שימוש מספק בפיקוח ובבקרה המקצועית בתחום המעצרים. כמו כן, נמצא כי הנהלת בתי המשפט מגבילה את זמינותה למשטרה וטרם מצאה פתרון להחזרת כספי פיקדונות לזכאים. חרף העובדה שהמשטרה היא גורם אחראי מרכזי בתחום זה - משלב המעצר ועד להחלטת השחרור - אין בידיה נתונים מלאים על הפעולות שהיא מבצעת ועל מיצוי זכויותיהם של עצורים.