facebook

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת מיקרוסופט לרכש שירותי פרמייר בהליך ספק יחיד

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
21/12/2020 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

  1. משרד מבקר המדינה בוחן התקשרות עם חברת מיקרוסופט לקבלת שירותי פרמייר למוצרים מתוצרת החברה שנמצאים בשימוש במשרד, בהיקף של 587,808 ש"ח.


  2. ההתקשרות תבוצע בהליך של פטור ממכרז - ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.


  3. להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים והרישיונות האמורים הנדרשים למשרד.


  4. אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות ו/או את הרישוי, מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 21/12/2020.


  5. הפנייה תיעשה באמצעות דוא"ל לכתובת ari_lev@mevaker.gov.il