לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

​במדינת ישראל, בדומה לעולם כולו, גוברת המודעות לעידוד המעבר לאנרגייה מתחדשת - אנרגייה סולרית, אנרגיית רוח ומקורות לא מתכלים נוספים שאינם דלקים פוסילייםבבסיסה של מגמה זו עומדת ההבנה כי מקורות האנרגייה המתכלים לא יישארו לעד, ויש להיערך לכך באמצעות גיוון מקורות האנרגייה. הטכנולוגיות העיקריות כיום לייצור אנרגייה מתחדשת בישראל הן טכנולוגיה סולרית פוטו-וולטאית (להלן - אנרגייה סולרית) וטכנולוגיית רוח.

נתוני מפתח

 • 17%

  היעד לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מכלל מקורות האנרגייה בשנת 2030.

 • 5%

  שיעור ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות מכלל מקורות האנרגייה בשנת 2019.

 • 3.5% מיליארד ש"ח

  התחזית לתועלת המשקית ממעבר לרכבים החשמליים עד שנת 2030.

 • 100%

  מכלי הרכב הפרטיים שיימכרו בשנת 2030 יהיו חשמליים, על פי יעדי משרד האנרגייה.

 • 3.5%

  ממכסה של 730 מגה-ואט (26 מגה- ואט) מיוצרים מאנרגיית רוח בשנת 2020.

 • 46%

  מסך הפוטנציאל לייצור חשמל מאנרגייה סולרית הם בשטחים הנמצאים במרחב הבנוי.

 • 5 מיליארד ש"ח

  החיסכון למשק בעלויות הגיבוי לאנרגייה 3 אם מכסת מתחדשת ייצור חשמל מאנרגיית רוח תגדל ל-1,500 מגה-ואט.

 • 18.8 אג'

  העלות המזערית לייצור חשמל מאנרגייה סולרית בשנת 2019 בחווה קרקעית בפרויקט שיזם משרד האוצר לעומת התחזית ולפיה העלות תהיה 71.1 אג'.

פעולות הביקורת

​בחודשים יולי 2019 עד פברואר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שנקטו משרדי ממשלה להפחתת זיהום אוויר באמצעות קידום אנרגיות מתחדשות ואת הצעדים להפחתת התלות בדלקים מזהמים. הביקורת נערכה במשרד האנרגייה, בחברת החשמל לישראל בע"מ, ברשות החשמל, במשרד להגנת הסביבה, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברשות המיסים בישראל, במינהל הרכב הממשלתי ובמינהל הדיור הממשלתי באגף החשב הכללי ובמינהל התכנון במשרד האוצר ובמינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  תוכנית אב למשק האנרגייה - במועד סיום הביקורת קיים מסמך מדיניות בנושא יעדי משק האנרגייה לשנת 2030 אך אין תוכנית אב למשק האנרגייה, אף שמשרד האנרגייה ניסה לקדמה בשני העשורים שחלפו. היעדר תוכנית אב או תוכנית אסטרטגית עלול... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  עמידה ביעדי ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות - הגידול בהיקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות הוא במגמה חיובית, אך בחינה השוואתית למול היעדים שנקבעו-5% מכלל ההספק המותקן בשנת 2014 ו-10% מכלל ההספק המותקן בשנת 2020 - מעלים פערים של 58% ו-50% ,בהתאמה בין היעד לביצוע
 • dislike
  ייצור חשמל מאנרגיית רוח - בתחילת שנת 2020 היקף ייצור חשמל מאנרגיית רוח עמד רק על כ-5.3% מהמכסה אותו קבעה ממשלת ישראל (2.6 מגה-ואט מותקן לעומת יעד של 730 מגה-ואט). הגורמים המעכבים יישום של ייצור חשמל אנרגיית רוח הם... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  חסמים בהקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגייה סולרית (פוטו-וולטאיים) על גגות משרדי ממשלה ומוסדות חינוך: טרם הוסרו החסמים ליישומה של החלטת הממשלה מ-2016 שהטילה על החשב הכללי במשרד האוצר לקדם את הקמתם של מתקנים... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  שדרוג והרחבה של מערכת ההולכה: קיים קושי בשדרוג ובהרחבה של מערכת ההולכה הנובע עקב הנחייה חדשה של מינהל התכנון והתיישבות לא חוקית מתחת לקווי הולכה. קושי זה גורם לעיכוב בחיבורם של כמה מתקנים לייצור חשמל מאנרגייה מתחדשת.
 • dislike
  קביעת יעדים לפיילוט של רכבים חשמליים: לפיילוט שמקיימים מינהל הרכב הממשלתי במשרד האוצר ומינהלת תחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה לא נקבעו יעדים ברורים, ולכן קשה לקבוע את מידת הצלחתו.
 • like
  פעולות לקידום השימוש באנרגיות מתחדשות: בנובמבר 2019 הודיע שר האנרגייה כי בכוונתו להעלות את היקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל-25% - 30% עד שנת 2030 . כמו כן, במטרה לקדם את כניסתם של רכבים חשמליים לשוק משרד האנרגייה פרסם מכרז להקמת... המשך בקובץ המצורף
 • like
  הפחתת הפגיעה בבעלי כנף - במטרה להפחית את הפגיעה בבעלי הכנף, צוות בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, קרן קיימת לישראל גיבש הנחיות למוסדות התכנון לבחינת היתכנות להקמת טורבינות רוח ולהפעלתן וכן הנחיות... המשך בקובץ המצורף

תרשים התקציר

יעדים לייצור חשמל מאנרגייה מתחדשת לשנת 2030

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי רשות החשמל תמשיך לשלב בבחינתה את התחזיות לייצור חשמל מאנרגייה סולרית ותבחן את ההשפעה של העלויות בפועל על תעריף החשמל.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד האנרגייה ישלים הכנה של תוכנית אב או תוכנית אסטרטגית אשר תכלול את התמהיל הרצוי של מקורות האנרגייה במשק. רצוי לבחון מתווה גמיש לבחירת חלופות לתמהיל, לרבות התפתחויות טכנולוגיות של מקורות קיימים וכן פיתוח מקורות אנרגייה... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  ככל שיידרש, על משרד הביטחון ומשרד האנרגייה לדון מבעוד מועד בהסדרתם של מיזמים נוספים של טורבינות רוח הנמצאים בהליכי תכנון במסגרת תוכניות נרחבות, לפי מרחבים, וכן עליהם לבחון את הקמתן בגבהים שונים ותוך התמודדות ומתן מענה לבעיות ביטחוניות נוספות.
 • [alt]
  מומלץ שרשות המסים, משרד האוצר ומשרד האנרגייה יוודאו כי החלטות על שינוי מדיניות המיסוי של כלי רכב "ירוקים" תהיינה מתואמות עם היעדים שמקדם משרד האנרגייה בתחום כלי רכב "הירוקים", לאחר שנבחנו המשמעויות הכלכליות, הפיסקאליות והתחבורתיות של... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  מומלץ כי משרד האנרגייה, האחראי למכרזים להקמת עמדות טעינת כלי רכב חשמליים, יעקוב מקרוב אחרי הקשיים של הרשויות המקומיות שזכו במכרז להקמת עמדות טעינה לכלי רכב החשמליים וככל שהדבר באפשרותו יסייע להן במתן פתרונות לקשיים אלו.
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]

סיכום

​בשנת 2013 בחן צוות בין-משרדי את התועלת הכלכלית למשק מייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. הדוח מהווה המלצה להמשך פעילות על ידי הרשויות הרלוונטיות לניהול מדיניות שילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל והתועלת הכלכלית מכך. כיום ניתן לייצר חשמל מאנרגיות מתחדשות במחיר דומה לייצור חשמל מגז טבעי. מדינת ישראל הציבה יעדים ארוכי טווח להיקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ולהרחבת השימוש ברכבים חשמליים. ממצאי הביקורת מלמדים כי קיימים חסמים אשר מקשים על השגת יעדים אלה. אי-עמידה ביעדים עלול לפגוע שלא לצורך בתועלת האנרגטית, הסביבתית והכלכלית הנובעת משימוש באנרגיות מתחדשות וברכבים חשמליים וכן בהתחייבויות הבין-לאומיות של הממשלה. כדי לעמוד ביעדים לייצור חשמל מאנרגייה מתחדשת על משרד האנרגייה, רשות החשמל, רמ"י, מינהל התכנון ומשרד האוצר, יחד עם יתר המשרדים הרלוונטיים, לפעול להסרת החסמים והליקויים שעלו בדוח.