לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 


בריאות תעסוקתית נועדה לשמור על שלומו של האדם במסגרת עבודתו על ידי מניעת סיכונים תעסוקתיים. הוראת פיקוד עליון בנושא בטיחות וגהות קובעת כי "פעילות צבאית לא תבוצע אלא לאחר שנשקלו היבטי הבטיחות והגהות העולים ממנה וכמתחייב מהם".

קצין הרפואה הראשי (קרפ"ר) הוא המנחה המקצועי בתחום "רפואה מונעת - גהות". תפקידי ענף בריאות תעסוקתית במפקדת קרפ"ר הם, בין היתר, לשמש גורם מטה מקצועי בנושא מניעת תחלואה שמקורה בחשיפה לחומרים מסוכנים במקומות עבודה, לעקוב אחר ביצוע הוראות קרפ"ר בנושא ולבצע בקרה.

נתוני מפתח

 • 4.3%

  שיעור מקרי המוות בעולם בשנת 2017 ממחלות מקצוע

 • כ-800

  מספר בני האדם במדינת ישראל הנפטרים מדי שנה ממחלות מקצוע

 • 1,736

  מספר בני האדם שחלו במחלות מקצוע בישראל בשנת 2017

 • 79%

  מהלוחמים שהופנו למכון שמיעה ודיבור של צה"ל בשנת 2017 לא השתמשו במיגון שמיעה או השתמשו שלא כראוי באטמים

 • 100%

  שיעור הגידול במספר החיילים בעלי סעיף ליקוי בשמיעה בתחילת השירות לעומת תום השירות

פעולות הביקורת

​בחודשים אוקטובר 2018 עד יולי 2019 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא הבריאות התעסוקתית בצה"ל. הביקורת כללה בין היתר את הנושאים הבאים: עבודת המטה ותהליך קבלת ההחלטות בדבר הקמת מינהל הבריאות התעסוקתית בצה"ל, מימוש הקמת המינהל, הבקרה של מפקדת קרפ"ר (להלן - מקרפ"ר) בתחום הבריאות התעסוקתית, ניהול מידע וידע בתחום, ושימור השמע של חיילי צה"ל. הביקורת נעשתה בצה"ל ובמשרד הביטחון.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  היעדר חלופות בעבודת מטה (עמ"ט) - מסמכי העמ"ט להקמת מערך בריאות תעסוקתית בצה"ל לא כללו בחינה של חלופות אפשריות להסדרת התחום, לרבות הצגה של היתרונות והחסרונות של כל חלופה תוך השוואה ביניהן ובחינת משמעותן, דוגמאות ונימוקים לדרך הפעולה הנבחרת.
 • dislike
  טרם אוישו ארבעה תקנים מתוך שבעה שאושרו לשנת 2018 להקמת מינהל הבריאות התעסוקתית בצה"ל - אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) לא אייש תקן רמ"ד בריאות תעסוקתית שאושר לו וזרוע היבשה לא העמידה וממילא לא איישה תקן לתפקיד זה. המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  מתקיים שיתוף פעולה חלקי בלבד בין מינהל הבריאות התעסוקתית במקרפ"ר למפקדת קצין הבטיחות הראשי ומבק"א יבשה.
 • dislike
  מקרפ"ר אינה מבצעת בקרה כדי לוודא שמיישמים את הנחיותיה לאיסור שימוש במתקן, בציוד או בחומר המסכנים את בריאותו של אדם. כמו כן, ענף בריאות תעסוקתית אינו מקיים ביקורות מטכ"ליות בתחום הבריאות התעסוקתית.
 • dislike
  מערכת מידע לתחום הבריאות התעסוקתית פותחה באופן חלקי ואינה נותנת מענה מספק בתחום ניהול המידע. כמו כן, במקרפ"ר אין פעילות שיטתית לשימור הידע הקיים בצה"ל בתחום הבריאות התעסוקתית ולשיתופו בקרב כלל הגופים הרלוונטיים בצה"ל.
 • dislike
  אין ממלאים בקפידה את הוראת קרפ"ר בנוגע לשימור השמע של חיילים, בפרט באימונים של חילות זרוע היבשה.
 • like
  בשנת 2017 הוקם מינהל בריאות תעסוקתית בצה"ל שתפקידיו למפות גורמי סיכון העלולים להשפיע על בריאות המשרתים ואזרחים עובדי צה"ל במגוון מתארי הפעילות הצבאית, למנוע תחלואה באמצעות מניעת חשיפה לגורמי סיכון, ולבצע הערכות סיכונים ופעילויות להפחתת סיכונים.
 • like
  גיבוש תמונת מצב מטכ"לית בתחום הבריאות התעסוקתית - בספטמבר 2019 הנחה סגן הרמטכ"ל את מבקר צה"ל לבצע במהלך שנת העבודה 2020 ביקורות בתחום הבריאות התעסוקתית לצורך "מתן תמונת מצב מטכ"לית".
 • like
  אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, בשיתוף מקרפ"ר, החל לבחון את התביעות שהוגשו לאגף בגין חבלות (לרבות פגימות שמיעה) בשנים 2010 - 2015 כדי לשקף את תמונת המצב ולספק לצה"ל מידע שיאפשר לו ייזום פתרונות מניעתיים. בכוונת אגף שיקום נכים המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  צה"ל נערך לביצוע בדיקות סינון שמיעה למועמדים לשירות ביטחון (מלש"בים), בשלב ראשון בלשכת הגיוס בבאר שבע.

תרשים התקציר

פערים שבהם יטפל מינהל הבריאות התעסוקתית בצה"ל

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על צה"ל להשלים את איוש התקנים במינהל הבריאות התעסוקתית ובהמשך לבחון אם הקמת המינהל ואיוש התקנים אכן הביאו לצמצום הפערים.
 • [alt]
  על מקרפ"ר לוודא שיש בידיה היכולת והכלים הנדרשים לביצוע בקרה שיטתית ועיתית בנושא יישום הנחיות לאיסור השימוש במתקן, בציוד או בחומר המסכנים את בריאותו של אדם.
 • [alt]
  על זרוע היבשה להידרש לנושא היעדר מערכת מידע לניהול תחום הבריאות התעסוקתית בצה"ל ולהסיר חסמים קיימים. כמו כן, על קרפ"ר ליזום את הקמתו של מנגנון לשיתוף מידע וידע בתחום הבריאות התעסוקתית, שיסייע בלמידה רוחבית.
 • [alt]
  על זרוע היבשה, החילות ויחידות השדה לפעול למימוש מלא של הוראת קרפ"ר בנושא הגנה על חיילים מרעש מזיק, ובכלל זה עליהם לקיים הדרכה ותרגול בנושא אופן השימוש הנכון באמצעי מיגון שמיעה כאמור בהוראה זו. כמו כן יש להקפיד כי חיילים ישתמשו המשך קריאה בקובץ המצורף.

סיכום

חשוב ואף הכרחי לשמור על הבריאות התעסוקתית של המשרתים בצה"ל והאזרחים עובדי צה"ל. למרות זאת, במועד סיום הביקורת טרם הושלמו כל המנגנונים הנדרשים לשם ניהולו המלא של תחום זה ותפקודו התקין.

משרד מבקר המדינה מציין לחיוב כי כבר בספטמבר 2019 קיים סגן הרמטכ"ל דיון בדבר ממצאי טיוטת דוח ביקורת זה והנחה לתקן את הליקויים.