facebook

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2013

סוג הפרסום בחירות ברשויות המקומיות
מספר קטלוגי 14-204
תאריך פרסום 30/9/2014
מספר ISSN 0793-1948

כללי

ב-22.10.13 התקיימו בחירות ב-191 רשויות מקומיות, מהן בארבע רשויות מקומיות (כפר שמריהו, מעלה אפרים, עג'ר וקדומים) רק סיעה אחת ביקשה להתמודד בבחירות באותן רשויות והעומדים בראש אותן סיעות הוכרזו כראשי אותן רשויות. ב-38 רשויות מקומיות שלא נבחר בהן ראש רשות באותו מועד, התקיימו בחירות חוזרות ב-5.11.13.

17 מבין הרשויות המקומיות האמורות הינן רשויות מקומיות ביהודה ובשומרון  הבחירות בהן התקיימו בהתאם לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, שבו אומצו, בין היתר, הוראות חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993, בשינויים המחויבים.

ב-27.11.13 הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, שני ערעורים על תוצאות הבחירות בעיר בית שמש, וב-26.12.13 החליט בית המשפט על ביטול הבחירות שנערכו בעיר והורה על עריכת בחירות חוזרות לראשות העירייה ולמועצת העירייה לפי סעיף 73 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות). ב-11.2.14 קבע בית המשפט העליון כי אין עילה למתן רשות ערעור על ההחלטה האמורה.

ב-11.2.14 התקבלה החלטתו של בית משפט הע...

word
pdf

הפרק המלא

word
pdf

הפרק המלא

word
pdf