לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

חברת החשמל לישראל בע"מ - גיוס והעסקה של קרובים ומקורבים בתאגידים

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
קרובי משפחה; תקנות העסקת קרובים; מינויים; הליך פומבי; הליך תחרותי

תקציר

הליקויים העיקריים

שיעור ההעסקה של עובדים שיש להם קרובי משפחה בחח"י

שיעור ההעסקה של עובדים שיש להם קרובי משפחה בחח"י הוא כ-24% לעומת שיעור של 27% בביקורת הקודמת. נתון זה מצביע על כך ששיעור העסקת קרובים בחח"י עדיין גבוה.

קליטת עובדים שיש להם קרובי משפחה

לפי נתוני חח"י, בשנים 2008-2013 נקלטו בה כ-3,901 עובדים חדשים. מתוכם 221  שקרוביהם עבדו בחח"י במועד קליטתם - כ-5.7% בממוצע, לעומת כ-30% בקליטת עובדים מאוגוסט 2003 ועד סוף שנת 2005  (לפי ממצאי הביקורת הקודמת). יצוין כי בשנת 2013 ירד שיעור הקליטה של עובדים שיש להם קרובי משפחה ל-4.6%.

קרובי משפחה המועסקים באותה מחלקה או באותו אזור

מבדיקת המעקב עולה, כי בספטמבר 2013 היו בחח"י 98 קרובי משפחה המועסקים באותה מחלקה או באותו אזור. נמצא, כי לפחות 25 מהם עבדו בכפיפות לקרובי משפחה שלהם. העסקה כזו עלולה ליצור ביניהם קשרי עבודה פסולים כהגדרתם בתקנות או לגרום להם לפעול תוך ניגוד עניינים. במקרים אלה מוסמכת ועדת חריגים המוגדרת בתקנות ופועלת בחברה ממשלתית גדולה, כהגדרתה בתקנות, לבחון את האפשרות לתת היתר מנומק להמשך העסקתם של קרובים אלה. זאת - בהתחשב בשיקולים המפורטים בתקנות ולאחר ששוכנעה כי העסקתם לא תפגע בטוהר המידות ובתקינות פעילות החברה, ולהתנות תנאים להעסקתם כך שיימנעו יחסי כפיפות, קשרי עבודה וניגוד עניינים בלי לרוקן מתוכן את משרותיהם. עוד עולה מהביקורת, כי אין בחח"י מעקב מלא אחר יישום ההחלטות של ועדת חריגים. כתוצאה מכך, למרות ההחלטות של ועדת חריגים, ממשיכים חלק מהעובדים וקרוביהם לעבוד באותה מחלקה או באותו אזור, אף על פי שהחשש למצב של ניגוד עניינים או יחסי כפיפות ממשיך להתקיים.

המאגר הממוחשב של קרובי המשפחה של חח"י אינו שלם

מאגר קרובי המשפחה של חח"י אינו שלם, לדוגמא: בספטמבר 2013 עבדו בחח"י 99 עובדים שיש להם קרובי משפחה, כהגדרתם בתקנות, והם לא נכללו במאגר המידע הממוחשב של חח"י על קרובי משפחה המועסקים בה.

קרובי משפחה של חברי ועד המועסקים באותו מחוז או באותו אגף

לחלק מהעובדים החברים בוועד העובדים, יש קרובי משפחה המועסקים באותו מחוז או באותו אגף שמתקיימים ביניהם "קשרי עבודה" האסורים לפי התקנות ומותרים רק באישורה של ועדת חריגים. נמצא כי ועדת חריגים של חח"י לא דנה ברוב המקרים האלה, וממילא לא אישרה אותם ולא מצאה להם הסדר ראוי בהתאם לתקנות.

ההמלצות העיקריות

על ועדת החריגים של חח"י לדון בכל המקרים שבהם עובדים מועסקים בכפיפות לקרוביהם, או שמתקיימים ביניהם קשרי עבודה כהגדרתם בתקנות, ולקבוע הסדרים למניעת יחסי כפיפות, ניגוד עניינים, או קשרי עבודה באותה יחידה ולדווח על כך לדירקטוריון.

סיכום

ממצאי דוח זה מצביעים על צמצום מסוים בתופעה של העסקת קרובי משפחה ובעיקר בקליטה של עובדים חדשים לחברת החשמל לישראל בע"מ. עם זאת נמשכת התופעה של העסקת קרובים באותה מחלקה (או באותו אזור) במצבים העלולים ליצור ביניהם כפיפות או קשרי עבודה או חשש לניגוד עניינים.

קישורים רלוונטים