facebook

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות המועמד שהשתתף בבחירות המיוחדות לראש המועצה האזורית רמת נגב באפריל 2017

סוג הפרסום בחירות ברשויות המקומיות
מספר קטלוגי 17-211
תאריך פרסום 04/12/2017
מספר ISSN 0793-1948
word
pdf