לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

תקציר

מבוא - על נציבות תלונות הציבור

נציב תלונות הציבור

במדינת הרווחה המודרנית מעורב המינהל הציבורי בתחומי חיים רבים של הפרט. התלות הרבה של הפרט בגופים של המינהל הציבורי והקושי למצוא את הדרך במבוך המנגנון הבירוקרטי עלולים למנוע מהפרט למצות את כל הזכויות המגיעות לו. בשל כל אלה התעורר הצורך להקים מוסד ממלכתי נגיש, אובייקטיבי ויעיל שיסייע לפרט במגעיו עם הממסד השלטוני, בלי שיצטרך לפנות לבית המשפט לצורך כך.

 

בשנת 1971 תוקן חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (חוק מבקר המדינה), ונוסף לו הפרק השביעי, שמכוחו מונה מבקר המדינה לתפקיד נציב תלונות הציבור (הנציב) והוקמה נציבות תלונות הציבור (הנציבות). בפרק השביעי גם נקבעו כללים לגבי בירור התלונות המוגשות לנציבות. בשנת 1988 עוגן מעמדו של מבקר המדינה כנציב תלונות הציבור בסעיף 4 לחוק יסוד: מבקר המדינה. בימים אלה מציינת הנציבות יובל שנים להיווסדה.

שילוב התפקידים של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הוא ייחודי לישראל. בשילוב זה גלומה תועלת רבה, מאחר שהוא מאפשר למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לבדוק את תקינות פעולתן של הרשויות הציבוריות הן כנציב, דרך עיניו של הפרט המתלונן על מעשה או מחדל של רשות ציבורית אשר פגעו בו, והן מהבחינה המערכתית, כמבקר המדינה. אם בעקבות בירור תלונה נחשפות לפני הנציב שיטת מינהל ראויה לתיקון או הפרת חוק או נוהל - תפקידו הנוסף כמבקר המדינה מאפשר לו להנחות את עובדי הביקורת במשרדו לבדוק את נושא התלונה לא רק מנקודת מבטו של המתלונן, אלא גם בראייה כוללת המביאה בחשבון את ההשפעה של ליקויים אלה על כלל הציבור. זאת ועוד, המידע שאוספות יחידות הביקורת בנושאי התלונות מסייע לבירורן בנציבות ומייעל ומטייב את הליך בירור התלונות; ולהפך - מידע העולה מהתלונות המתקבלות בנציבות משמש את יחידות הביקורת בבואן לבצע ביקורות בגופים הציבוריים.

מצבת כוח האדם בנציבות

מבקר המדינה ממלא את תפקידו כנציב באמצעות הנציבות. מנהל/ת הנציבות מתמנה בידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לפי הצעת הנציב.

בסוף שנת 2020 מנתה הנציבות 81 עורכי דין, 3 עובדות סוציאליות ו-18 תומכי בירור. נוסף על כך הועסקו בנציבות באותה שנה 3 עובדים במילוי מקום, 2 מתמחים ו-8 סטודנטים. 

בנציבות יש תשעה אגפים. אחד האגפים, אגף רימו"ן, הוא שער הכניסה לנציבות. האגף עוסק ברישום התלונות המתקבלות בנציבות, במיונן על פי אמות המידה לבירור תלונות הקבועות בחוק, בבירור חלק מהתלונות הדחופות ובניתובן של שאר התלונות המיועדות לבירור לשמונת האגפים האחרים. אגף זה אף מרכז את תחום הגישור בנציבות.

יתר האגפים מבררים תלונות על הגופים הציבוריים שבאחריותם. עובדי האגפים השונים בקיאים בדיני המשפט הציבורי בכלל, בדינים שמכוחם פועלים הגופים שהם מבררים תלונות עליהם ובנהלים וההנחיות של גופים אלה, והודות לכך הם יכולים לברר את התלונות ביעילות ובאובייקטיביות ולסייע למתלוננים למצות את זכויותיהם. אגף מיוחד בנציבות עוסק בבירור תלונות של עובדים בגופים נילונים, ובכלל זה בתלונות של עובדים המבקשים הגנה כחושפי שחיתות.

עובדי הנציבות מטפלים בתלונות במסירות ובמקצועיות, ועל הליך הבירור היעיל והמוערך ניתן ללמוד מכ-300 מכתבי תודה שהתקבלו בנציבות בשנת 2020. בסקר שביעות רצון שנערך בתחילת שנת 2021 בקרב 287 פונים שהגישו תלונות לנציבות, ציינו 72% מהם כי הם בטוחים שימליצו (57%) או חושבים שימליצו (15%) לחבריהם לפנות לנציבות להגשת תלונה. 95% מהפונים ציינו כי הליך הגשת התלונה וצירוף המסמכים היה נוח.

תלונות חברי כנסת

לפי סעיף 37 לחוק מבקר המדינה, חבר כנסת רשאי להגיש תלונה גם על מעשה הפוגע במישרין בזולת. בשנת 2020 הגישו חברי כנסת לנציבות חמש תלונות: ח"כ משה ארבל - שתי תלונות, ח"כ יבגני סובה - תלונה אחת, ח"כ עמית הלוי - תלונה אחת, ח"כ שלמה קרעי - תלונה אחת. הנציבות קוראת לחברי הכנסת לממש את האפשרות הקבועה בחוק ולהגיש לה תלונות.

על מה ניתן להתלונן?

לפי החוק, ניתן להתלונן על מעשה או מחדל הפוגעים במישרין במתלונן או מונעים ממנו במישרין טובת הנאה. זאת אם המעשה או המחדל מנוגדים לחוק, נעשו ללא סמכות חוקית או מנוגדים למינהל תקין, או שיש בהם משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

הנציבות מקבלת תלונות בנושאים רבים ומגוונים, וייחודה הוא בכך שהיא מאפשרת למתלוננים להגיש לה תלונות לא רק בנוגע לפגיעה בזכויות חוקתיות, כספיות וחברתיות, אלא גם בנושאים שאינם מתאימים בדרך כלל לבירור בערכאות, והכול בהתאם לסמכויות הקבועות בחוק.  

הנגשת הנציבות

אחת המטרות הנכללות בחזון מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור היא להגביר את הנגישות של הנציבות ואת החשיפה של פעילותה לחברה, ובכלל זה לאוכלוסיות מסוימות שמודעות פחות לקיומה ולאפשרות לפנות אליה. לשם כך הנציבות מקיימת פעילות הסברתית שוטפת במשך כל השנה. עובדי הנציבות מעבירים הרצאות בגופים שונים, כגון עמותות, קליניקות משפטיות, מתנ"סים וארגונים אזרחיים. פעילות זו נעשתה גם בשנת 2020, חרף האתגרים שהציב משבר הקורונה לפני המשק כולו, תוך הגברת השימוש באמצעים מקוונים.

בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת החלה לפעול בשנת הלימודים התשפ"א (אוקטובר 2020 - ספטמבר 2021) הקליניקה "נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה". הקליניקה הוקמה במטרה להגביר את המודעות בקרב אוכלוסיות בצפון הארץ לנציבות ולחשוף את הסטודנטים לחשיבות הטיפול בתלונות הציבור בכלל ובתלונות המוגשות לנציבות בפרט, לשם הבטחת זכויות הפונים וקידום המינהל התקין במדינת ישראל.

עובדי הנציבות השתתפו בכנסים ובימי עיון שנערכו בשנה שעברה, רובם בצורה מקוונת. בכנס הגישורים ה-13 שהתקיים ב-8.12.20 תחת הכותרת "הגישור ככלי ליישוב תלונות הציבור", הנחתה הנציבות מושב מיוחד. בכנס, שהיה מיועד לכל העוסקים בתחום הגישור, הוצג לראשונה סרטון הגישור החדש של הנציבות. בשנים האחרונות הפך כלי הגישור לכלי מרכזי בטיפול בתלונות, והנציבות הכשירה צוות גישור מקצועי ומיומן.

נוסף על כך קיימו עובדי הנציבות סמינרי רשת (וובינרים) להכרת הנציבות. הסמינרים הועברו לעובדי המינהל לשירותים חברתיים בעיריית תל אביב-יפו, לעובדים ולמתנדבים של שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) בכל הארץ וכן לעובדי היחידות למיצוי זכויות ברשויות השונות. עובדי הנציבות גם נתנו הרצאות מקוונות בזום לעובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות שונות, לסטודנטים למשפטים ולתלמידי תיכון, וכן קיימו פעילות הסברה בכלי תקשורת בערבית, ברוסית ובצרפתית.

בתחילת שנת 2020, לפני התפרצות נגיף הקורונה, התקיים מפגש בנושא "הכר את המבקר והנציב", בהשתתפות בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ומורים לאזרחות המלמדים במסגרת תוכנית תמ"ר (תוכנית הערכה ממירת בגרות). המפגש התקיים במסגרת פרויקט שנועד להגביר את המודעות לעבודת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בקרב קהלים שונים.

בשנה שעברה השיק משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בשיתוף הפיקוח על לימודי האזרחות במשרד החינוך, יחידת לימוד מתוקשבת (לומדה) בנושא מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. את הלומדה הכין המרכז לטכנולוגיה חינוכית. מטרת הלומדה היא להגביר את מודעות המורים לאזרחות, התלמידים וכלל הציבור למוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ובכלל זה למעמדו ותפקידו במשטר הדמוקרטי במדינת ישראל.

נוסף על כך השיקה הנציבות עלון מידע חדש ומעוצב בנושא הגנה על חושפי שחיתות. העלון פורסם בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. עלון זה מתווסף לעלוני המידע שפרסמה הנציבות בשנת 2019 - עלון הנציבות, המפרט מתי ניתן לפנות לנציבות ומהן דרכי הפנייה אליה, ועלון הגישור בנציבות. העלונים נועדו להנגיש את פעילות הנציבות לציבור ולהגביר את החשיפה של הנציבות לאוכלוסיות שונות.

לראשונה: הכנסת הכריזה על "יום נציב תלונות הציבור"

ב-30.6.20 הגיש הנציב ליו"ר הכנסת יריב לוין את הדוח השנתי של נציב תלונות הציבור לשנת 2019. במועד זה צוין במליאת הכנסת בפעם הראשונה "יום נציב תלונות הציבור", שנועד להגביר את המודעות לנציבות ולפועלה וכן לעבודתם החשובה של נציבי תלונות הציבור והממונים על תלונות הציבור בגופים הציבוריים, והתקיים דיון שבו העלו חברי כנסת סוגיות שונות בנושא זה. לאחר הגשת הדוח קיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת דיון בעניין ממצאי הדוח והנתונים שעלו ממנו.

פורסם הדוח המיוחד הראשון של הנציבות: "בירור תלונות בגל הראשון של משבר הקורונה"

ב-8.9.20 הגיש הנציב ליו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין דוח מיוחד לפי סעיף 46(ב) לחוק מבקר המדינה, שעניינו בירור תלונות בגל הראשון של משבר הקורונה  (דוח הקורונה המיוחד). ב-14.9.20 - 15.9.20 קיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, בראשותו של ח"כ עפר שלח, דיון בממצאי הדוח ובנתונים שעלו ממנו. הדוח המיוחד, ראשון מסוגו שפרסם הנציב, מציג את הפעולות של הנציבות בגל הראשון של המשבר, וכן כולל סקירה של תלונות נבחרות הקשורות למשבר שהתקבלו בתקופה זו ותיאור אופן הטיפול בהן. 

הנציבות - הבית המקצועי של נציבי תלונות הציבור והממונים על פניות הציבור

הנציבות משמשת הבית המקצועי של נציבי תלונות הציבור והממונים על פניות הציבור במגזר הציבורי בישראל. במסגרת זו קיימה הנציבות בשנת 2020 שני אירועי עמיתים מרכזיים בעקבות דוחות שפרסמה, ובהם נסקרו הדוחות וניתנו הרצאות להעשרת הידע המקצועי של המשתתפים, מתוך הניסיון שנצבר במהלך בירור התלונות.

אירוע העמיתים הראשון נערך ב-5.7.20, לאחר פרסומו של הדוח השנתי של הנציבות לשנת 2019. אירוע זה, שהתקיים במעמד הנציב ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, שודר בשידור חי במרשתת (אינטרנט) למוזמנים, וצפו בו יותר מ-1,000 איש.

מנהלת הנציבות הציגה באירוע את עיקרי הדוח, ועובדי הנציבות נשאו הרצאות בזק על תלונות נבחרות מהדוח. לאחר מכן ניתנו הרצאות בזק של עמיתים העוסקים בבירור תלונות - חגי פורגס, מנהל תחום בכיר תכנון והקמה באגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; נירית אלקלעי, מנהלת אגף ביקורת פנים ותלונות הציבור ברשות האוכלוסין וההגירה; אריק משיח, מבקר הפנים והממונה על תלונות הציבור בעיריית מודיעין-מכבים-רעות; ויפעת פרנקל, סגנית מבקרת חברת החשמל לישראל בע"מ - תחום תלונות. באירוע גם התקיים שיח פתוח עם הנציב.

אירוע העמיתים השני נערך ב-8.9.20, לאחר פרסומו של דוח הקורונה המיוחד. נושא האירוע היה "הטיפול בתלונות הציבור בעידן הקורונה". באירוע, שנערך במתכונת סמינר רשת, השתתפו נציבי תלונות וממונים על תלונות הציבור, ומטרתו הייתה לקדם למידה הדדית בנוגע להתמודדות הנציבים והממונים על תלונות הציבור עם האתגרים בתקופת הקורונה.

באירוע סקרה מנהלת הנציבות את עיקרי דוח הקורונה המיוחד. בהמשך ניתנו הרצאות בזק של גורמים העוסקים בבירור תלונות: נילי חיון דיקמן - נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות; נורית יצחק - מנהלת אגף פניות הציבור וביקורת המדינה במוסד לביטוח לאומי; איתן דהן - מבקר מערכת הביטחון וממלא המקום דאז של נציב קבילות חיילים במשרד הביטחון; סימונה שטיינמץ - נציבת פניות ילדים ונוער בהשמה חוץ-ביתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; ועדי שחרור - מנהל אגף בכיר לביקורת ותלונות הציבור ברשות האכיפה והגבייה. 

שיתוף הציבור

בשנה שעברה החלה הנציבות במהלך של שיתוף הציבור הרחב, כחלק מהיוזמה לעודד הגשת תלונות בנושאים רוחביים ולהעמיק את הבירור בסוגיות העולות מן התלונות. במסגרת זו פונה הנציבות לקהילות מקוונות ברשתות החברתיות ומעודדת אותן להגיש תלונות בנושאים מסוימים שיש בהם עניין ציבורי. בשנה שעברה פנתה הנציבות לציבור לצורך קבלת מידע בנוגע למדי מים אלקטרוניים לקריאה מרחוק (קר"מ) המותקנים על ידי חלק מתאגידי המים.

הנגשת הנציבות לפריפריה ולאוכלוסיות ראויות לקידום

הנציבות מפעילה לשכות אזוריות לקבלת קהל בנצרת, בלוד ובבאר שבע, זאת נוסף על הלשכות לקבלת קהל הנמצאות במשרדי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בשלוש הערים הגדולות - ירושלים, תל אביב וחיפה. פעילות הלשכות האזוריות מקילה על התושבים המתגוררים באזורים הסמוכים להן את הגשת התלונות.

כדי להביא לידיעת תושבי הפריפריה את דבר קיומה של הנציבות, את סמכויותיה בעניין בירור תלונות ואת הדרכים להגשת התלונות מקיימות הלשכות האזוריות פעולות הסברה ביישובי הפריפריה, ובכלל זה בלשכות הרווחה של הרשויות המקומיות ביישובים אלה. כמו כן מקיימות הלשכות האזוריות פעולות הסברה בקרב ארגונים חברתיים וארגוני מתנדבים.    

בשנת 2019 השיק הנציב את פרויקט "נציבות בקהילה", לקידום ההגנה על זכויותיהן של אוכלוסיות ראויות לקידום. מדובר בשיתוף פעולה ייחודי בין ארגונים חברתיים שונים העוסקים במיצוי זכויות ברחבי הארץ לבין הנציבות. שיתוף הפעולה יצא לדרך בשנת 2020, ובמסגרתו יצאו צוותים של הנציבות לגופים העוסקים במיצוי זכויות, נפגשו עם תושבים מהפריפריה ועודדו אותם לממש את זכויותיהם, ובכלל זה להגיש תלונות. כמו כן, צוותי הנציבות הדריכו את המתנדבים בגופים אלה בנוגע לדרכים שבהן ניתן להסתייע בנציבות כדי לקדם את ההגנה על הזכויות של הפונים אליהם במגעם עם רשויות המדינה (בין היתר משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או חברות ממשלתיות).

במסגרת הפרויקט נבחרו ארגונים שונים ברחבי הארץ לקיום שיתופי פעולה: בירושלים נבחרה היחידה למיצוי זכויות של עיריית ירושלים, שפונה בעיקר לערביי מזרח העיר; בשדרות נבחר ארגון מז"ח (מרכז הזכויות החברתיות), שפונה בעיקר לתושבי שדרות; ובכרמיאל נבחר ארגון ויצו, שפונה בעיקר לתושבי כרמיאל והצפון. בהמשך פורסם קול קורא לאוכלוסייה הערבית, ובעקבותיו נבחרו שני ארגונים נוספים - באום אל-פחם נבחרה עמותת אמנינא, שפונה בעיקר לאוכלוסייה הערבית באזור המשולש; ובנצרת נבחרה עמותת אלמנארה, שפונה לאנשים עם מוגבלויות באזור נצרת והסביבה ולבני משפחותיהם. בשנת 2021 פורסם קול קורא לאוכלוסייה החרדית, שבעקבותיו נבחרה עמותת מסגרת שמעיה.

במסגרת הפרויקט צפויים עובדי הנציבות לקבל קהל במשרדי הארגונים שנבחרו. בשל מגבלות הקורונה וכדי שלא לעכב את יישום הפרויקט הוחלט, בשיתוף הארגונים השונים, להפעיל את הפרויקט במהלך שנת 2020 באמצעות מענה טלפוני ופגישות זום.

הנגשת הנציבות לדוברי שפות שונות

בלשכות הנציבות יש עובדים דוברי שפות שונות, ובהן ערבית, אנגלית, רוסית, אמהרית, צרפתית וספרדית. בדרך כלל הנזקקים לשירותי הנציבות מתקבלים בלשכה על ידי עובד הדובר את שפתם, והם יכולים להתייעץ עימו ולמסור לו את תלונתם בעל פה. קבלת התלונה מהמתלונן באופן בלתי אמצעי מאפשרת לקבל ממנו הבהרות בעניין התלונה, והדבר מייעל את הבירור וחוסך התכתבות מיותרת.

הנגשת הנציבות לאנשים עם מוגבלות

אדם עם מוגבלות המבקש להגיש תלונה יוכל לקבל מהנציבות שירות ומידע בדרך המותאמת למוגבלותו ובסיוע האמצעים המפורטים בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013. אדם עם מוגבלות הזקוק לשירות ומידע כאמור מתבקש לציין זאת בעת הגשת התלונה.

אתר המרשתת

אתר המרשתת של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור משמש אפיק חשוב למסירת מידע לציבור ולקבלת מידע מן הציבור. באמצעות האתר ניתן להגיש תלונות לנציבות בטפסים אלקטרוניים מקוונים, ידידותיים ונגישים. הגשת תלונות באמצעות אתר המרשתת מסייעת לייעול הליך הבירור.

מנתוני שנת 2020 עולה כי מטבע הדברים, נוכח המגבלות עקב משבר הקורונה, הגביר הציבור את השימוש בטפסים האלקטרוניים שבאתר. אשר לעמודים באתר העוסקים בנציבות, העמוד הנצפה ביותר הוא העמוד שבו מצוי טופס הגשת תלונה (63,088 כניסות, עלייה של כ-43% לעומת שנת 2019).

קשרי חוץ

בשנת 2020 קיימה הנציבות אירוע חשוב ותקדימי בתולדותיה: היא אירחה ב-24.11.20, בחסות ארגון האומבודסמנים הבין-לאומי (IOI), כנס בין-לאומי עבור כל מוסדות האומבודסמן ברחבי העולם. כותרת הכנס הייתה "נגיף הקורונה והאומבודסמן - נענים לאתגר של מגפה" ("Covid-19 and the Ombudsperson - Rising to the Challenge of a Pandemic"), והוא עסק בהתמודדותם של מוסדות האומבודסמן עם משבר הקורונה.

בכנס השתתפו יותר מ-2,500 נציגים מ-47 מדינות ברחבי העולם, והוא התקיים באנגלית ותורגם בו-זמנית לספרדית, צרפתית וערבית. בין היתר השתתפו בכנס ונשאו בו דברים הנציב ומנהלת הנציבות, נשיא ארגון האומבודסמנים הבין-לאומי פיטר טינדל, מזכיר ארגון האומבודסמנים הבין-לאומי ורנר אמון, נשיא ועדת ונציה באיחוד האירופי ג'יאני בוקיקיו ונשיא ארגון האומבודסמנים של אגן הים התיכון (AOM) אנדראס פוטאקיס. מלבד אלה השתתפו בכנס ונשאו בו דברים נשיאי הארגונים האזוריים של IOI, המייצגים את כל היבשות, ונציבי תלונות הציבור במדינות רבות. כן השתתפו בכנס נציבי תלונות וממונים על תלונות הציבור בגופים ציבוריים שונים בארץ.

בכנס שודרו סרטונים קצרים שנשלחו ממדינות ברחבי העולם, ובהם תיארו האומבודסמנים כיצד התמודדו עם בירור התלונות בעת מגפת הקורונה. מנהלת הנציבות הציגה לפני משתתפי הכנס את עיקרי דוח הקורונה המיוחד שפרסמה הנציבות. הדוח תורגם במלואו לאנגלית והופץ לכל האומבודסמנים ברחבי העולם באמצעות IOI.

הכנס נחל הצלחה רבה וזכה להדים חיוביים מאוד ולמחמאות הן מההנהלות של ארגוני IOI ו-AOM, הן מעמיתים בעולם והן מנציבי תלונות וממונים על תלונות הציבור בישראל.

התנדבות

בשנת 2020 המשיכה הנציבות בפרויקט התנדבות. במסגרת הפרויקט מתנדבים עובדי הנציבות לסייע לארגונים המטפלים באוכלוסיות שונות. למשל, בחנוכה חילקו עובדי הנציבות טלוויזיות וקומקומים שתרמו עובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לדיירי בית האבות "בית באייר" בירושלים, בניסיון להפיג את הבדידות שנכפתה עליהם ביתר שאת בימי הקורונה; בט"ו בשבט חגגו עובדי הנציבות עם ילדי עמותת זיכרון מנחם את ראש השנה לאילנות, סיפרו להם סיפורים חסידיים, שרו איתם שירי ט"ו בשבט וחילקו כיבוד ברוח החג; ובפורים אספו העובדים פריטים שתרמו עובדי המשרד, ארזו אותם למשלוחי מנות וחילקו את המשלוחים לדיירי "בית באייר".

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה יזמה הנציבות פרויקט מיוחד ומרגש. במסגרת הפרויקט יצרו עובדיה קשר עם קשישים ניצולי שואה שפנו לנציבות בעבר, כדי לשוחח עימם ולהפיג את בדידותם ולשמוע אם ניתן לסייע להם. הפרויקט התבצע במחצית השנייה של אפריל 2020, בשיאו של הגל הראשון של משבר הקורונה, שבו חוו קשישים בכלל וניצולי שואה בפרט בדידות רבה.

המשך קריאה בדוח המלא

קישורים רלוונטים