לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

​המינהל האזרחי (מנהא”ז) כפוף למפקדת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש), שייעודו, בין היתר, ליישם את מדיניות הממשלה באזור יהודה ושומרון (איו”ש) ולקדמה בתחומים אזרחיים, בתיאום עם משרדי הממשלה, צה”ל ומערכת הביטחון. לפי החקיקה החלה באיו”ש, על המינהל האזרחי לנהל את העניינים האזרחיים באיו”ש לרווחתה ולטובתה של האוכלוסייה ולשם הספקת השירותים הציבוריים והפעלתם, ובהתחשב בצורך לקיים מינהל תקין וסדר ציבורי. לצורך השגת ייעודו של המנהא”ז, פועלים קציני מטה (קמ”טים) המשמשים הנציגות המקצועית של משרדי הממשלה.

נתוני מפתח

 • 25

  קמ”טים במנהא”ז משמשים נציגות מקצועית של משרדי הממשלה וכפיפותם היא הן לדרג הצבאי והן לדרג האזרחי

 • 314

  מספר העובדים שבשנת 2019 הועסקו במנהא”ז - בהם 202 עובדי מדינה ישראלים ו 112- עובדים פלסטינים

 • 60%

  מתיקי עסקאות המקרקעין נסרקו, בלי שנסרק אישור העברת הזכויות שעליו מתבסס הרישום בספרי רישום המקרקעין

 • כ-4 שנים

  נמשך תהליך מחשוב ספרי המקרקעין באיו”ש, שעדיין לא הסתיים

 • 99,500

  מספר המכסות שאישרה הממשלה בשנת 2018 להעסקת עובדים פלסטינים בישראל

 • כ-50%

  משכרם של חלק ניכר מהעובדים הפלסטינים בישראל מועבר על-ידם ל”מתווכים”

 • 1.5 שנים

  מאז החליטה הממשלה לשנות את שיטת העסקת העובדים הפלסטינים בישראל כדי לטפל בכשלים שהתגלו בשיטת ההעסקה, והיא טרם שונתה

 • 8 שנים

  מאז פרש מבקר הפנים של המנהא”ז והמשרה טרם אוישה

פעולות הביקורת

​בחודשים ספטמבר 2018 עד יוני 2019 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות הקמ”טים במנהא”ז. בביקורת נבחנו נושאים ארגוניים ובוצעה בקרה על פעילותם והעסקתם כעובדי מדינה. הביקורת התמקדה בפעילות משרדי קמ”ט תעסוקה, משפטים ורישום מקרקעין ובלשכת התכנון. במהלך הביקורת קיים משרד מבקר המדינה הליך של שיתוף נציגים של הציבור הפלסטיני בנושא תעסוקה, מקרקעין ותכנון וכן נציגים של הציבור הישראלי המתגורר בשטחי איו”ש.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  ממשקים בין המנהא”ז למשרדי הממשלה - משרדי הממשלה מתקשים לממש את סמכותם ואחריותם המקצועית כלפי הקמ”טים ומרביתם אינם מקיימים בקרה מקצועית על הקמ”טים שהם נציגי משרדם באיו”ש.
 • dislike
  אי-קידום הסדרי רישום מקרקעין בתחומי ההתיישבות הישראלית באיו”ש - נוכח אי-יישוב מחלוקות בין המנהא”ז ומשרד המשפטים, לא קודמו הסדרי רישום מקרקעין, דבר שגרם לפגיעה בתושבים הישראלים באיו”ש בכל הנוגע ליכולת שלהם לרשום... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  סחר בהיתרי העסקה של פלסטינים - התופעה המתמשכת של סחר בהיתרי ההעסקה של פלסטינים ושל גביית תשלומים שלא כדין מעובדים פלסטינים על ידי מעסיקים ומתווכים נגרמה בין היתר עקב אי-מימוש של החלטת ממשלה.
 • dislike
  אי-מימוש החובה לאכוף את השימוש ברישיונות עבודה של עובדים פלסטינים ביישובים ישראלים בתחומי איו”ש - קמ”ט תעסוקה אינו אוכף את השימוש ברישיונות עבודה על אף הסיכון הביטחוני הכרוך בהעסקת עובדים פלסטינים ללא רישיונות עבודה כדין.
 • dislike
  היעדר מחשוב למרשם המקרקעין באיו”ש - רישום המקרקעין באיו”ש מתבצע באמצעות ספרים פיזיים ומשכך הוא חשוף לטעויות, לאי-דיוקים, להטיות מכוונות במקרים חריגים ולרמת שירות שאינה מיטבית.
 • dislike
  עובדים פלסטינים המועסקים ביחידה לרישום מקרקעין - אף שעובד היחידה לרישום מקרקעין הנותן שירות לאוכלוסייה הפלסטינית באיו”ש נעצר על ידי הרשות הפלסטינית, שום גורם במנהא”ז או גורם ביטחוני אחר לא בחן את התוצאות וההשפעות הצפויות של... המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  גיבוי תיקי עסקאות המקרקעין - בשנת 2013 הכיר המנהא”ז בצורך לגבות את תיקי העסקאות וספרי המקרקעין והחל בתהליך הגיבוי שלהם.
 • like
  הרחבת הפיקוח והבקרה של המנהא”ז על הקמ”טים - בשנים 2017 - 2019 הרחיב המנהא”ז את הפיקוח והבקרה על הקמ”טים באמצעות דוחות בקרה עיתיים.
 • like
  פעולות ומעורבות של משרד המשפטים בתחום המקרקעין באיו”ש - משרד המשפטים גילה נכונות והשקיע משאבים לקידום סוגיית מרשם ההרשאות שיש בה להקל על התושבים ביישובים הישראליים בשטחי איו”ש.

תרשים התקציר

ליקויים עיקריים

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על ראש המנהא”ז (להלן - רמ”א) ומתפ”ש, בשיתוף משרדי הממשלה, להסדיר ולהגדיר את תוכן ההנחיה המקצועית לקמ”טים ואת היקף הפיקוח והבקרה המקצועית הנדרשים לגביהם.
 • [alt]
  על משרד המשפטים והמנהא”ז לפעול יחד למילוי היעדים והמשימות הניצבים לפניהם הנוגעים לשיפור וטיוב השירות הניתן לתושבי איו”ש, ואם יש מחלוקות ביניהם עליהם להביאן להכרעתו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים.
 • [alt]
  על הגורמים האחראים למימוש החלטות הממשלה ובפרט משרד הבינוי והשיכון, מתפ”ש ומנהא”ז - לפעול לכך שמודל התעסוקה החדש בנוגע להעסקת פלסטינים בענף הבנייה בישראל יצא לפועל בהקדם האפשרי.
 • [alt]
  על המנהא”ז לשפר את הפיקוח על אופן העסקת פלסטינים באיו”ש ולמצות את כלי האכיפה הנתונים בידיו על בסיס המשאבים המוקצים לו.
 • [alt]
  על משרד המשפטים והמנהא”ז להאיץ את מחשוב רישום המקרקעין באיו”ש, כדי לשפר את השירות לתושבים, לפשט את תהליכי העבודה בלשכות תוך חיסכון בתשומות, להבטיח את שמירת המידע ולאפשר מתן מידע עדכני לגבי מצב הזכויות במקרקעין באיו”ש.

סיכום

​הביקורת העלתה ליקויים בפעילות המנהא”ז ובפעילות משרדי הממשלה האחראים להנחייתם המקצועית של הקמ”טים באיו”ש. תיקון הליקויים שעלו בביקורת, שחלקם נמשכים כבר שנים רבות, ישפיע על מימוש ייעודו של המנהא”ז ובכלל זה יביא לשיפור השירות לאוכלוסייה באיו”ש. על רמ”א, מתפ”ש ומשרדי הממשלה, להידרש בהקדם לתיקונם.