facebook

מבקר המדינה בטקס חלוקת מלגות משרדי רו"ח

במסגרת השתתפותו הרצה המבקר בפני קהל הנוכחים בנושא "גיוון בתחומי פעילות ביקורת המדינה לצורך הגברת האפקטיביות" תוך מיקוד בהטמעת היבטים פיננסיים בביקורת המדינה

​ביום חמישי האחרון 22.4.2021 השתתף המבקר בטקס חלוקת מלגות מטעם משרדי רו"ח לסטודנטים מצטיינים בחוג לחשבונאות של המסלול האקדמי במכללה למנהל.
 
הטקס נערך בהשתתפות פרופ' יורם רבין – נשיא המסלול האקדמי; רו"ח, עו"ד אלי אור - ראש החוג לחשבונאות, נציגי משרדי רו"ח תורמי המלגות, מקבלי המלגות ובני משפחותיהם, חברי סגל אקדמי וחברי סגל מנהלי במכללה.
 
במסגרת השתתפותו הרצה המבקר בפני קהל הנוכחים בנושא "גיוון בתחומי פעילות ביקורת המדינה לצורך הגברת האפקטיביות" תוך מיקוד בהטמעת היבטים פיננסיים בביקורת המדינה.