לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

מצב קבר רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) במירון וההיערכות לל"ג בעומר - ממצאי מעקב

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
בנייה לא חוקית; תחזוקה; בטיחות; אירועים

תקציר

באתר קבר רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) שוכנים קברי רשב"י ובנו רבי אלעזר ומבנה שהוקם מעליהם (להלן - מבנה רשב"י). האתר נמצא במושב מירון שבגליל העליון, ומבקרים בו יותר ממיליון וחצי אנשים בשנה. בל"ג בעומר - יום הילולת רשב"י - מגיעים למקום מאות אלפי מבקרים.

בדצמבר 2008 פרסם מבקר המדינה חוות דעת בנושא "מצב קבר רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) במירון וההיערכות לל"ג בעומר" (להלן - חוות הדעת).

משרד מבקר המדינה ציין בחוות הדעת, בין היתר, כי המתחם של קבר רשב"י אינו ערוך כנדרש לקליטת עשרות ומאות אלפי האנשים הפוקדים אותו באירועים המוניים. כן נכתב בחוות הדעת כי אין מקום לאפשר את המשך המצב הקיים - ובכלל זה מבנה מוזנח וגורמים העושים בו כבתוך שלהם - ולהפקיר אתר בעל חשיבות רבה הן מן הבחינה הלאומית הן מן הבחינה הדתית.

פעולות הביקורת

בחודשים אוקטובר 2010 - פברואר 2011 בדק משרד מבקר המדינה, לסירוגין, באיזו מידה תוקנו הליקויים שפורטו בחוות הדעת. הבדיקות נעשו בגופים האלה: הוועדה לניהול קבר רשב"י (להלן - ועדת החמישה), משרד ראש הממשלה, משרד התיירות, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משטרת ישראל, משרד התרבות והספורט, משרד המשפטים, מינהל מקרקעי ישראל, המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים בישראל , איגוד ערים לשירותי כבאות גליל עליון מזרחי והגולן, המועצה האזורית מרום הגליל (להלן - המועצה האזורית), מגן דוד אדום ורשות העתיקות.

עיקרי הממצאים

1. במרץ 2009, בעקבות פרסום חוות הדעת, הטילה הממשלה  על מנהל רשות החברות הממשלתיות לבחון את המלצתו של צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה להקים עמותה ממשלתית/חברה ממשלתית שתהא אחראית לטיפול הכולל בקבר רשב"י אשר במירון ובשטחים מסביבו. ככל שיוחלט על הקמתה יובא הדבר לאישור הממשלה.

משרד מבקר המדינה העלה כי החלטת הממשלה לא יושמה.

2. משרד מבקר המדינה ציין בחוות הדעת כי רמת התחזוקה של מבנה רשב"י הייתה נמוכה ולא הלמה את קדושת המקום. המועצה האזורית מרום הגליל לא פעלה על פי חוק עזר למרום הגליל (רוכלים), התשכ"ב-1962, לפינוי הרוכלים שפעלו במקום ללא רישיון לניהול עסק.

המעקב בעניין זה העלה כי המצב שתואר לא בא על פתרונו, למעט שיפור מסוים ברמת התחזוקה.

3. עוד צוין בחוות הדעת כי ביולי 2006 פנה משרד התיירות למשרד האוצר בבקשה שמתחם הקבר יופקע מידי ההקדש הספרדי וינוהל באמצעות גורם ממשלתי. בתשובת משרד התיירות למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2008 נאמר שהמשרד ממשיך לבחון את האפשרות להפקיע את סמכויות הניהול או את המתחם כולו מידי הגורמים הפרטיים המנהלים אותו.

במאי 2011, חתם שר האוצר על הצהרת כוונות "לרכוש זכויות בקרקע הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי". ההודעה פורסמה ברשומות ב-31.5.11.

4. משרד מבקר המדינה ציין בחוות הדעת שכל תוספות הבנייה והשינויים במתחם רשב"י ובחלקה הסמוכה לו נעשו בלי אישור של הוועדה המקומית והוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. עוד צוין בחוות הדעת כי המועצה האזורית נמנעה מלפקח במקום ולהוציא צווי הריסה בגין תוספות בנייה שנבנו ללא אישור הוועדה המחוזית.

התוספות הלא חוקיות במתחם הקבר ובחלקה הסמוכה לו - בהן התוספת החיצונית הצמודה למרפסת הכוהנים - והשינויים שנעשו בהם ללא אישור עדיין לא נהרסו. לחלופין, אפשר היה להכשיר, ככל שהדבר ניתן על פי החוק, את התוספות והשינויים התואמים את צרכי המקום, אם אכן היו תוספות ושינויים שכאלה, אך גם פעולה זו לא נעשתה. מהנדסת הקונסטרוקציה מטעם הקרן המשפצת את האתר לא אישרה את יציבות המבנים הלא חוקיים וקבעה כי הם עלולים לסכן את יושביהם.

5. המעקב העלה כי וועדת החמישה - שעל פי החלטת בג"ץ הוסמכה להחליט גם בדבר ניהול קופות הצדקה, כספי התרומות והשימוש בהם - קיימה פיקוח על חלק מקופות הצדקה בלבד. מלבד זאת רישום ההכנסות מקופות הצדקה שבשליטת ועדת החמישה וההוצאות מכספיהן אינו מבוקר בידי רואה חשבון חיצוני, כמתחייב בגופים ציבוריים, ולכן אינו תואם סדרי מינהל תקין.

6. המעקב העלה כי ההיערכות לל"ג בעומר שופרה. עם זאת הרשויות המוסמכות ובראשן ועדת החמישה לא הטילו על גורם כלשהו את האחריות לארגון אירועי ל"ג בעומר ולא יוחדה תשומת לב מספקת לאירועים רבים אחרים המתקיימים במשך השנה.

7. בחוות הדעת צוין כי תשתיות הדרכים אינן מספקות: הכבישים ושבילי הגישה היו צרים ולא התאימו לקליטת מאות אלפי האנשים המבקרים באתר.

בעקבות הביקורת הוקם מעבר תת-קרקעי להולכי רגל, והוא מקל במידה ניכרת את תנועת כלי הרכב לאתר. עם זאת טרם בוצעה תכנית כוללת לשיפור מערך התנועה במירון, שבכללה הרחבת כבישי גישה צרים ושדרוג הדרכים הקיימות, כדי לאפשר תנועה חופשית של כלל כלי הרכב - ובייחוד רכב הצלה - באירועים רבי משתתפים.

8. בחוות הדעת המליץ משרד מבקר המדינה למועצה האזורית עם הגורמים הנוגעים בדבר כי לקראת ל"ג בעומר התשס"ט תוסדר הצבת המבנים היבילים במקום ולכל מבנה יביל יוקצה שטח שבו יהיה אפשר להתחבר לתשתיות הנחוצות לשהייה במקום, בדומה למקובל בשטחי קמפינג המיועדים לנופש. כן נכתב בחוות הדעת כי אם לא תימצא דרך להסדיר את השהייה במקום, מן הראוי למנוע הצבת מבנים יבילים באזור מתחם רשב"י.

המעקב העלה כי מצב דברים זה לא השתנה, ולא הוקצה לכל מבנה שטח להתחברות מסודרת לתשתיות.

סיכום והמלצות

מתחם רשב"י הוא האתר הקדוש ליהודים השני בגודלו מבחינת מספר המבקרים היהודים. מאז פרסום חוות הדעת של מבקר המדינה בשנת 2008 חלו בו שיפורים, אולם עדיין ניכרות בו בעיות הנוגעות לניהול, לפיקוח ולאכיפת החוק.

משרד מבקר המדינה מעיר כי פיקוח מדוקדק מצד ועדת החמישה - שהוסמכה על פי החלטת בית המשפט העליון, לנהל את אתר הקבר ולפקח על הפעולות הנעשות בו - וכן מימוש סמכויות אכיפה על ידי המועצה האזורית מרום הגליל, מינהל מקרקעי ישראל, המשטרה והממונה על המקומות הקדושים ורב הכותל, והשלמת מהלך הפקעת המתחם עשויים לסייע להשליט סדר במקום.

על הממשלה לקבוע את מידת מחויבותה לסייע למועצה האזורית לטפל באתר ולחלופין לאכוף על המועצה האזורית, באמצעות משרד הפנים, למלא את תפקידה.

על ועדת החמישה לעודד שיתוף פעולה בין מוסדות המדינה ובין ארגוני החסד והדת הפועלים במקום, כדי לנצל את היתרונות של המגזר הממשלתי ושל הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח לניהול אפקטיבי ולפתרון הבעיות הקיימות. כך יתאפשר מתן שירות ראוי לציבור המבקרים הגדול באתר דתי זה.

קישורים רלוונטים