facebook

החלטת נציב תלונות הציבור בעניין "תכנית בתי הספר של החופש הגדול"

החלטת נציב תלונות הציבור בעניין "תכנית בתי הספר של החופש הגדול"

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור פרסם את החלטתו בנושא תלונה הנוגעת ל"תכנית בתי הספר של החופש הגדול" ובה נקבע כי אין עילה חוקית לפסילת החלטת משרד החינוך, שהתקבלה בתקופת כהונתו של שר החינוך הקודם, להפעיל את התכנית הנדונה במוסדות החינוך הרשמי בלבד, ואין בכך הפליה אסורה של שאר המוסדות. עם זאת, הדגיש הנציב כי אין להתעלם מהמשמעויות החברתיות והכלכליות הנרחבות של התכנית, שעליהן הצביעו גם ח"כ אזולאי, שהגיש את התלונה במקרה דנן, וחברי כנסת נוספים בדיונים שנערכו בכנסת, ולכן סבור מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כי יש להטות אוזן לקולות אלה ולשקול אם אין מקום להחיל את התכנית, בשינויים המחויבים, גם על מגזרים נוספים בציבור, בשים לב למכלול תכליותיה.

החלטת נציב תלונות הציבור בעניין "תכנית בתי הספר של החופש הגדול"