facebook

פורסם דוח מימון הבחירות בשלטון המקומי שהתקיימו באוקטובר 2018

הדוח מפורסם לראשונה במתכונת דיגיטלית לצורך הגברת השקיפות

קישורים לתוצאות הביקורת על סיעות ומועמדים שהשתתפו בבחירות באתר משרד מבקר המדינה:


מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן פרסם הערב (26.3.20) את דוח המבקר על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות ומועמדים שהשתתפו בבחירות לראשי מועצות אזוריות באוקטובר 2018. הדוח עלה לאתר מבקר המדינה ומופיע לראשונה במתכונת דיגיטלית וידידותית למשתמש, הכוללת שימוש נרחב באינפו גרפיקה, וזאת לצורך הגברת החשיפה של הדוחות והנגשתם לקהלים מגוונים.

הדוח כולל התייחסות ל- 1,387 סיעות ברשויות המקומיות ו- 126 מועמדים במועצות האזוריות.

הנתונים המתייחסים לכל סיעה ולכל מועמד הועלו כדוח מקוון. איתור הדוחות המקוונים דרך מנוע החיפוש.  

מצ"ב  גרף המדגים את מקורות המימון להוצאות הבחירות בבחירות לרשויות המקומיות

מקורות המימון להוצאות הבחירות בבחירות לרשויות המקומיות

הדוח כולל התייחסות ל- 1,387 סיעות ברשויות המקומיות ו- 126 מועמדים במועצות האזוריות.

הדוח אינו כולל התייחסות לסיעות הבת של המפלגות שמיוצגות בכנסת, שהגישו את הדוחות הכספיים שלהן בפברואר 2020 (באישור הכנסת). הדוח לגבי סיעות אלה יפורסם בנפרד.

  • לגבי 360 סיעות ו-19 מועמדים, מבקר המדינה קבע כי תישלל מהם יתרת המימון בסך מצטבר של כ-4.5 מיליון ש"ח בשיעורים המפורטים לגבי כל סיעה ומועמד.

  • לגבי 84 סיעות נוספות שלא ניתן להן דוח חיובי, נקבע כי יש להסתפק באזהרה בלבד.

  • חל גידול של כ-58% בסך המצטבר של ההכנסות העומדות לרשותן של הסיעות ממימון ממלכתי, מכ-150 מיליון ש"ח ב-2013 לכ-238 מיליון ש"ח במערכת הנוכחית. 

  • חלה ירידה של כ-16% בהיקף התרומות שהסיעות גייסו מהציבור, כ- כ-26 מיליון ש"ח בבחירות 2018 לעומת כ-31 מיליון ש"ח בבחירות שהתקיימו ב-2013;

  • הדוח מצביע על גידול בשיעור של כ-32% בהיקף הוצאות הבחירות שהוציאו הסיעות לעומת מערכת הבחירות הקודמת (כ-227 מיליון ש"ח ב-2013 לעומת כ-299 מיליון ₪ בבחירות 2018).

  • חלה ירידה במספר הסיעות שסיימו את מערכת הבחירות בגירעון (821 סיעות ב-2013 לעומת 634 סיעות בלבד ב-2018), אך חל גידול בשיעור של כ-8% בסכומי הגרעונות במצטבר (בבחירות 2013 הגרעונות של הסיעות הסתכמו בכ-50 מיליון ש"ח, ואילו בבחירות 2018 בכ-54 מיליון ש"ח).

  • חלה עליה במספר הסיעות שסיימו את מערכת הבחירות בעודף  (564 סיעות ב-2013 לעומת 439 סיעות ב-2018), ובנוסף חל גידול בשיעור של כ-230% בסכומי העודפים שנותרו בידי הסיעות (ב-2013 נותרו עודפים בסך מצטבר של כ- 6 מיליון ש"ח ואילו ב-2018 נותרו עודפים בסך של כ-20 מיליון ש"ח). 


מבקר המדינה התייחס בדוח לגידול בהיקף המימון הממלכתי המיועד לטובת מימון מערכת הבחירות: המבקר מציין בדוח כי הקטנת היקף התרומות והגדלת התלות במימון ממלכתי לצורך מימון הוצאות הבחירות כמתואר מחדדת את הבעייתיות לגבי סיעות שאינן זכאיות למימון ממלכתי, ועל כן אין ביכולתן לממן את הוצאות הבחירות שלהן ממקורות המימון הקבועים בחוק.

מצ"ב  גרף המציג את ההכנסות למימון מערכת הבחירות

ההכנסות למימון מערכת הבחירות

הדוח כולל  גם את עמדתו של מבקר המדינה בנוגע לפרסום  פרטים על הלוואות שמקבלות הסיעות. 


בהתאם להחלטת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, החל ממערכת הבחירות הבאה יפורסמו  פרטי ההלוואות שמקבלות הסיעות, בדומה לפרטים על תרומות וערבויות וזאת מתוך הרצון להבטיח שקיפות ובקרה ציבורית על זיקות בין תורמים, ערבים ומלווים במיוחד ערב בחירות.

מבקר המדינה מבקש להודות לאגף למימון מפלגות על עבודתו המסורה והמקצועית.


קישורים לתוצאות הביקורת על סיעות ומועמדים שהשתתפו בבחירות באתר משרד מבקר המדינה: