facebook

סיפורה של תלונה: קבלת גמלת אסירי ציון

בעקבות התערבות הנציבות החל אסיר ציון בן 74 לקבל גמלת אסירי ציון

המוסד לביטוח לאומי משלם גמלת אסירי ציון לכל מי שמוכר כאסיר ציון על ידי הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד העלייה והקליטה, בתנאי שההכנסה החודשית שלו אינה גדולה יותר מסכום מסוים שנקבע בכללים. 

לאחר שהפסיק לעבוד, פנה אדם בן 74 למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבל גמלת אסירי ציון שלטענתו הוא זכאי לה. משלא קיבל תשובה על פנייתו פנה לנציבות תלונות הציבור.

המוסד לביטוח לאומי מסר לנציבות כי במערכת לא רשומה תביעה להכרה במתלונן כאסיר ציון, וכי הוא אינו מוכר ככזה על ידי הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות, ולכן לא ניתן לשלם לו את הגמלה.

המוסד לביטוח לאומי פנה למשרד העלייה והקליטה בבקשה כי יבדוק ברישומיו אם המתלונן מוכר כאסיר ציון. הבדיקה העלתה כי המתלונן מוכר כאסיר ציון - אך בשמו הקודם, שאותו שינה לאחר שעלה לארץ. 

בעקבות הבירור הועבר התיק המעודכן לביטוח הלאומי, אשר אישר למתלונן גמלה חודשית ואף העניק לו תשלום למפרע עבור שלושה חודשים שבהם לא קיבל את הגמלה.