facebook

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2018

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
כריכהpdf
סוג הפרסום ביקורת על השלטון המקומי
מספר קטלוגי 2018-04
תאריך פרסום 09/7/2018
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח זה מציג את תוצאות הביקורות שנעשו בשלטון המקומי בשנת 2018.

מן המפורסמות הוא שמשרד מבקר המדינה פועל לביצוע תהליכי בדיקה וביקורת יסודיים ומעמיקים, מקצועיים והוגנים ולפרסום דוחות ביקורת אובייקטיביים, אפקטיביים, רלוונטיים וברורים, אשר יורדים לשורשם של אירועים ומנתחים לעומק את תפקודם של המבוקרים.

הכנת דוח זה, כקודמיו, הצריכה מאמץ רב של עובדי משרד מבקר המדינה, אשר עמלו על הכנתו בקפדנות, ביסודיות ובמקצועיות וביצעו בקרות רבות, כנדרש. תודתי והוקרתי נתונות להם.

הביקורת ברשויות המקומיות שנבדקו שממצאיה מתפרסמים בכרך זה עוסקת במגוון נושאים, הן מערכתיים והן נקודתיים, ובין היתר, בביטחונם ובטיחותם של אזרחי המדינה, בקיום מכרזים והתקשרויות, בהקצאת מקרקעין, במתן תמיכות, בקבלת עובדים, באישור תקציבים בלתי רגילים ובהיבטים של תכנון ובנייה ושל רישוי עסקים. בדוח הושם דגש על השמירה על טוהר המידות, על עקרונות השוויון, על דיני המכרזים ועל מינהל תקין.

משרדי שם דגש מיוחד על ביצוע ביקורות בנושאים מערכתיים שיש להם נגיעה לא רק לרשות מקומיות אחת אלא לכמה רשויות מקומיות. לפי מדיניות זו נבדק הנושא מיגון ומקלוט בש...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האוצר
 • משרד החינוך
 • משרד הפנים
 • המועצה המקומית חורפיש
 • מועצה מקומית יסוד המעלה
 • המועצה המקומית מגדל
 • מועצה מקומית מזרעה
 • המועצה המקומית עילבון
 • המועצה המקומית פקיעין (בוקייעה)
 • המועצה המקומית כפר יונה
 • עיריית צפת
 • המועצה האזורית באר טוביה
 • המועצה האזורית גן רווה

מילות מפתח

 • מקלטים
 • מיגון ומקלוט
 • ציוד לשעת חירום
 • מוסדות החינוך
 • טובין
 • קבלנים
 • התקשרויות
 • מכרזים
 • יועצים
 • ספר ספקים
 • סיווגים
 • מתקנים
 • הסכם
 • מדידות
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • עיריית אשדוד
 • החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
 • משרד החינוך
 • משרד הפנים
 • עיריית גבעת שמואל
 • עיריית פתח תקווה
 • עיריית ראשון לציון
 • עיריית רחובות
 • המועצה המקומית איעבלין
 • עוספיה
 • מפעל הפיס
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה רכס הכרמל
 • המועצה המקומית ערערה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • המועצה האזורית הגליל התחתון
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • המועצה האזורית חבל מודיעין
 • המועצה האזורית מטה בנימין
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מילות מפתח

 • חלוקת כרטיסים
 • ועדת תמיכות
 • סקר נכסים
 • פרוגרמה
 • מוסדות החינוך
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה
 • מקרקעין
 • החכרת קרקעות
 • שומה
 • שיפוץ
 • החברה לפיתוח רחובות
 • ערבות
 • המחאות זכות
 • מכרז מסגרת
 • ניגוד עניינים
 • העסקת יועצים
 • ספקים
 • מכרזים
 • התקשרויות
 • נותני שירות
 • ספר ספקים
 • היתר בנייה
 • תרומות
 • בטיחות
 • פסולת
 • פיקוח ובקרה
 • רישוי עסקים
 • ניהול נכסים
 • תחנות דלק
 • בריכות שחייה
 • חדרי אירוח
 • ישיבות מועצה
 • השתלמויות
 • הטבה
 • בזבוז
 • קרן קיימת לישראל
 • בנייה בלתי חוקית
 • עובדים בכירים
 • ועדים מקומיים
 • כח אדם
 • מאחזים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה הראל
 • משרד הפנים - מינהל התכנון

מילות מפתח

 • עבירות בנייה
 • פיקוח על הבנייה
word
pdf