facebook

דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומי טכנולוגיות מידע וסייבר בירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
21/11/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

שימו לב, הגשת המועמדות הוארכה עד ליום 21.11.2021. ​

 

לאגף כ' שבמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומי טכנולוגיות מידע וסייבר.

הסיוע המבוקש הוא בין היתר בהיבטים האלה:

  1. איתור מידע ועריכת מחקר משווה בנושאי טכנולוגיות מידע וסייבר בארץ ובעולם. למשל: סיוע באיתור תקנים ו-best practice בינ"ל בנושאי הביקורות המתנהלות באגף, איסוף מידע על אירועי סייבר, איתור דוחות ביקורות בתחומי העיסוק של האגף שפרסמו משרדי מבקר מדינה מקבילים ועוד.
  2. סיוע בניתוח נתונים, עיבודם והצגתם באופן ויזואלי.
  3. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים אחרים לפי הצורך.

רקע כללי

אגף כ' במשרד מבקר המדינה מקיים ביקורות בנושא טכנולוגיות מידע וסייבר בכל הגופים הכפופים לחוק מבקר המדינה וכן בגופים הרגולטוריים בתחומים אלו: מערך הסייבר הלאומי והרשות להגנת הפרטיות. הביקורת כוללת בין היתר בחינת היבטי ההגנה של הגופים המבוקרים ובפרט בחינת אמינות, זמינות ושלמות של המערכות שלהם והגנת מידע רגיש. הביקורות בוחנות בין היתר את העמידה של הגופים בתקנים מקובלים בתחום כמו תורת ההגנה לארגון שפרסם מערך הסייבר הלאומי, ת"י ISO27001, הנחיות רשות התקשוב הממשלתי, חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ועוד.

תנאים מוקדמים

סטודנטים/ות לתואר ראשון ומעלה.

דרישות רצויות

  1. ידע ו/או ניסיון בתחום טכנולוגיות המידע התקשוב והסייבר, ובכלל זה גם במסגרת השירות הצבאי.
  2. יכולת ניתוח של מידע רב, עיבוד, הפקת תובנות והצגתן.
  3. היכרות עם תוכנת אקסל ו/או תוכנת  CAATו/או שפת שאילתות ( לדוגמא SQL).
  4. יכולת עבודה עצמאית, אמינות, חריצות ודייקנות.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצורכי המשרד. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר.

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. כל מועמד שקרוב משפחתו מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על המועמדים לצרף להגשת המועמדות המלצות, אסמכתאות לתחומי הלימוד, גיליונות ציונים וקורות חיים. כמו כן רצוי לצרף עבודות קודמות שהוגשו בזיקה לנושאים שפורטו בהצעה זו.

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד עשרה סטודנטים, ואין מצד המשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים.

את הבקשות בצירוף המסמכים שפורטו לעיל יש להעביר עד יום 21.11.2021 לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף כ' - לשכת ירושלים/סייבר".