לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

פעילות התביעה העירונית בכמה מועצות מקומיות

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
תביעה עירונית; מועצות מקומיות; פיקוח ואכיפה; ניגוד עניינים; גבייה; קנסות

רקע

​התובעים מטעם הרשויות המקומיות שותפים בגיבוש מדיניות האכיפה של הרשות, קובעים את מדיניות התביעה העירונית ומיישמים אותה. בתפקידם כתובעים פליליים, התובעים העירוניים משמשים נציגים של היועץ המשפטי לממשלה (היועמ"ש לממשלה) ומנהלים את ההליכים המשפטיים בכפוף להנחיותיו, תוך כדי שמירה על עצמאות התביעה. הסמכת התובעים העירוניים והכללים לעבודתם מוסדרים בהנחיות היועמ"ש לממשלה. המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועמ"ש לממשלה עוסקת בהכשרתם, בהסמכתם ובהנחייתם. 

חוקי עזר הם חוקים שמתקינה רשות מקומית, ובעזרתם מתאפשר לה למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעילות של מחלקותיה במתן שירותים לתושבים ובשמירה על טובת הציבור, על בריאותו ועל ביטחונו. ראש רשות מקומית רשאי להסמיך מקרב עובדי הרשות פקחים עירוניים שיהיו נתונות להם סמכויות לפיקוח על חוקי העזר בתחומה.

נתוני מפתח

 • 127,126

  מספר הדוחות שנרשמו בחמש המועצות המקומיות שנבדקו בשנים 2015 - 2019

 • 36%

  השיעור הממוצע של הדוחות שהוגשו בקשות לביטולם ושבוטלו או הומרו באזהרה

 • 22%

  השיעור הממוצע של הבקשות לביטול דוחות מכלל הדוחות שניתנו. השיעור הממוצע של הבקשות להישפט היה 1%

 • 38%

  השיעור הממוצע של דוחות שחלף המועד האחרון לתשלומם וטרם הועברו להליכי אכיפה

 • 96%

  מהדוחות שניתנו בשנים 2015 - 2019 באזור, בבית דגן, בגדרה ובגני תקווה הם על עבירות חניה. בכוכב יאיר כ- 84% מה דוחות ניתנו בגין פיקוח על כלבים

 • 570,469 ש"ח

  סכום הקנסות שלא נגבו בחמש המועצות בשנים 2015 - 2019 ויש חשש שהם חובות אבודים עקב התיישנות. 77% מתוכם הם חובות אבודים של גדרה

 • 44%

  ממוצע שיעור הבקשות לביטול דוחות הממתינות להחלטות התובעים בבית דגן ובכוכב יאיר, מתוך 1,885 בקשות שהוגשו

 • שנתיים וחצי

  התקופה המצטברת שבה לא היה תובע עירוני בכוכב יאיר בשנים 2015 - 2019

פעולות הביקורת

​בחודשים אוקטובר 2019 עד אוקטובר 2020 , לסירוגין, בדק משרד מבקר המדינה את התביעה העירונית במועצות המקומיות אזור, בית דגן, גדרה, גני תקווה וכוכב יאיר-צור יגאל (כוכב יאיר). בדיקות משלימות נעשו במחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים (המחלקה להנחיית תובעים).

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  דוחות בשנת בחירות: בשנת 2018, שבה נערכו בחירות לרשויות המקומיות, קטן מספר הדוחות שנרשמו בארבע מועצות במידה ניכרת בהשוואה לשנת 2017: בית דגן - ירידה של 86%; גדרה - ירידה של 48%; גני תקווה - ירידה של 61%; כוכב יאיר - ירידה של 22%.
 • dislike
  ביטול דוחות: כ-36% בממוצע מהדוחות שניתנו בשנים 2015 - 2019 ושהוגשו בקשות לביטולם, בוטלו או הומרו באזהרה. באזור ובגדרה היה שיעורם יותר מ-54%. השיעור הגבוה והשוני הניכר בין המועצות המקומיות, יכול להעיד על מדיניות מקילה של התובעים, או לחלופין על ליקויים...
 • dislike
  משך הזמן הנדרש להחלטת התובע: במועצות המקומיות אזור, גדרה וגני תקווה התובעים העירוניים קיבלו כ-80% מהחלטותיהם בתוך חצי שנה ממועד הגשת הבקשה לביטול. בכוכב יאיר ובבית דגן התקבלו 21% ו-38% בלבד, בהתאמה, מהחלטות התובע בתוך חצי שנה.
 • dislike
  בקשות לביטול דוחות שטרם טופלו על ידי התובע: בבית דגן ובכוכב יאיר היה שיעור הבקשות לביטול דוחות שניתנו בשנים 2015 – 2019, ושהתובעים טרם החליטו בעניינם מתוך כלל הבקשות לביטול, כ-47% וכ-40%, בהתאמה. שיעורים אלו חורגים במידה ניכרת מהשיעור במועצות האחרות, ש...
 • dislike
  קבלת בקשות לביטול שהוגשו באיחור: מקבל דוח (הודעת קנס) רשאי להגיש בקשה לביטולו בתוך 30 יום. כ-21% בממוצע מהבקשות שקיבלו התובעים במועצות המקומיות שנבדקו הוגשו לאחר 120 יום. בגדרה ובגני תקווה הוגשו יותר מ-30% מהבקשות שהתקבלו לאחר 120 יום.
 • dislike
  הקפאת דוחות וחשש לניגוד עניינים: על פי הנחיית התובע העירוני בכוכב יאיר הועברו לסטטוס "הקפאה" 8 דוחות שניתנו בשנים 2017 - 2018 אף שלא נמצאו בקשת מקבל הדוח לביטולם ושלושה דוחות משנת 2015 שקיבל קרובו מדרגה שנייה. זיקותיו של התובע למקבלי דוחות אלה עלולות ל...
 • dislike
  הסמכת תובע עירוני: במשך שנתיים וחצי בחמש השנים שנבדקו לא היה תובע עירוני בכוכב יאיר, אף שבשכר הטרחה ששילמה המועצה המקומית ליועץ המשפטי נכללו שירותי תביעה עירונית.
 • dislike
  הליכי אכיפת גביית הקנסות: השיעור הממוצע של דוחות שחלף המועד האחרון לתשלומם ושטרם הועברו להליכי אכיפה היה כ-38%. נכון ליולי 2020, בגדרה ובכוכב יאיר טרם החלו בהליכי אכיפה ב-54% וב-47% דוחות, בהתאמה. שיעור החובות האבודים מכלל הקנסות שניתנו לפני יולי 2019...
 • dislike
  דיווחי התובעים למחלקה: דוחות פעילות שהגישו התובעים העירוניים באזור, בבית דגן, בגני תקווה ובכוכב יאיר למחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועמ"ש לממשלה מדי שנה בשנה היו חלקיים.
 • like
  המועצה המקומית כוכב יאיר פרסמה את נתוני האכיפה והפיקוח לשנת 2019 ולמחצית הראשונה של שנת 2020 באתר המרשתת שלה בינואר וביולי 2020, בהתאמה.

תרשים התקציר

שיעורי החלטות התובעים בבקשות לביטול דוחות שניתנו ברשויות המקומיות שנבדקו, 2015 - 2019

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על המועצות המקומיות להקפיד שגם בשנת בחירות יפעל מערך הפיקוח והאכיפה באופן שוויוני וקבוע על פי דין לשמירה על הסדר הציבורי ועל איכות החיים של תושביהן.
 • [alt]
  כדי להגשים באופן מיטבי את תכליתו של הקנס וכדי לא לגרוע מכוחו המרתיע ומהאפקטיביות שלו, על הגורם המוסמך לטפל בבקשות לביטול קנס או בבקשות להישפט קרוב ככל האפשר למועד ביצוע ההפרה, וכן לפעול לגבייתו. על התובעים העירוניים לפעול לקיצור לוחות הזמנים לקבלת החלט...
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ למחלקה להנחיית תובעים להסדיר בכללים את פרק הזמן לקבלת החלטת תובע בבקשה לביטול קנס, לגבש אמות מידה להמרת הדוחות לדוחות אזהרה, ובהתאם לגבש הנחיות לתובעים העירוניים, לרבות בעניין רישום לצורך מעקב. כן מומלץ לחדד את הכללים בעניין סמכו...
 • [alt]
  על מועצת כוכב יאיר לוודא כי עומד לרשותה תובע מוסמך בכל עת. על התובע של כוכב יאיר להיוועץ בנושאים שעלה לגביהם חשש לניגוד עניינים עם המחלקה להנחיית תובעים ולפעול לפי הוראותיה. על המועצה המקומית בית דגן להשלים את איוש כוח האדם בפיקוח העירוני ואת הליך הסמכ...
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ למחלקה להנחיית תובעים לעקוב אחר הגשת כלל הדוחות על ידי התובעים העירוניים כנדרש. עוד מומלץ ליצור ממשק מקֻוון עם המערכות הממוחשבות של הרשויות המקומיות לקבלת דיווחי התובעים ולמצער לייצר טפסים מקֻוונים שאותם יידרשו תובעים עירוניים לה...

סיכום

מערך תביעה עירוני אפקטיבי הפועל ברציפות מסייע בשיפור איכות חייהם של תושבי רשות מקומית בשמירת הסדר, הניקיון והדין. לצד החשיבות של עצמאות התביעה העירונית, הממצאים שהועלו בדוח זה ממחישים את הצורך בקיומם של פיקוח ובקרה על פעילותה. על המועצות המקומיות, על התובעים העירוניים וכן על המחלקה להנחיית תובעים לתת דעתם על הליקויים שהועלו בדוח זה, להפיק מהם לקחים ולפעול לתיקונם. איסוף הנתונים וניתוחם על ידי המחלקה יכול לסייע לה בבחינת הצורך בהנחיות מערכתיות ונקודתיות כדי לקדם אחידות ויעילות בעבודת התובעים העירוניים.