לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות האם שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
בחירות; מימון

תקציר

​רקע

ב-30.10.18 התקיימו בחירות כלליות בשלטון המקומי. ב-13.11.18 התקיימו בחירות חוזרות. 

הגורמים המתמודדים בבחירות

בבחירות לרשויות המקומיות נבחרים בכל רשות מקומית ראש הרשות וכן נציגים למועצת הרשות. בבחירות משתתפות רשימות מועמדים. חלק מרשימות המועמדים מציגות גם מועמד מטעמן לתפקיד ראש הרשות. הבחירות מתבצעות באמצעות שני פתקים: פתק אחד לבחירת רשימת המועמדים למועצה ופתק אחד לבחירתו של ראש הרשות. 

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות) , "רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א), הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת".

להלן ההגדרות של הגורמים האמורים : 
"סיעה" - סיעה במועצת הרשות המקומית ;
"רשימה" - רשימת מועמדים בבחירות למועצת הרשות, שאינה סיעה; 

בדוח זה יכונו סיעות ורשימות כהגדרתן לעיל – סיעות מקומיות.

"סיעת אם" - סיעה מסיעות הכנסת המתמודדת בבחירות לרשות המקומית או מפלגה  שיש לה לפחות נציג אחד בכנסת.

"סיעת בת" - סיעה שמסרה הודעה בכתב לשר הפנים  המציינת כי היא סיעת בת במועצת רשות מקומית ומי היא סיעת האם שלה; הודעה זו תישא אישור של בא כוח סיעת האם בכנסת; יכול שלסיעת אם תהיה יותר מסיעת בת אחת.

"רשימת בת" - רשימה המוגשת מטעם סיעת אם ברשות מקומית שבה אין לסיעת האם סיעת בת.

בדוח זה יכונו סיעות בת ורשימות בת כהגדרתן לעיל – סיעות בת.

"רשימת מועמדים משותפת" - רשימת מועמדים שהוגשה  על ידי שניים או יותר מהגופים האלה: מפלגה, סיעה של הכנסת או סיעה של המועצה היוצאת (להלן - סיעות משתתפות). 

בדוח זה יכונו רשימות מועמדים משותפות כהגדרתן לעיל - רשימות משותפות.

המשך קריאה בקובץ המצורף

קישורים רלוונטים