לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
תחזוקה; תקציב; גשרים; תאורת רחוב

רקע

נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן - החברה או נת"י) היא חברה ממשלתית האחראית לתכנון, לפיתוח ולתחזוקה של רשת הכבישים הבין-עירונית בישראל, וכן לפיתוח מסילות רכבת. החברה אחראית למצאי של כ-8,500 ק"מ של כבישים על כלל רכיביהם - מיסעות, סימון וצבע, ניקוז, מעקות, תמרור ושילוט - ובכלל זה על כ-9,000 מבני דרך וגשרים (בשנת 2021, על פי נתוני נת"י).

לתשתיות התחבורה נודעת חשיבות רבה לתפקוד תקין ויעיל של כלכלת המדינה, ומכאן החשיבות הרבה של תחזוקת הכבישים ומניעת הזנחתם. רשת הכבישים משמשת תשתית חיונית לכל תושבי המדינה, ובעיקר לתושבי הפריפריה, ופעילות התחזוקה תורמת לשמירה על בטיחות הכבישים.

בשנת 2017 פרסם מבקר המדינה בדוח שנתי 68א פרק בשם "תחזוקת כבישים בין-עירוניים" (להלן - דוח הביקורת הקודם), ובו פורטו הליקויים האלה: צמצום התקציב המיועד לתחזוקת כבישים בנת"י, היעדר פיקוח של משרד התחבורה על תחזוקת הכבישים, תחזוקת מיסעות שלא לפי תוכנית מרכזית ועוד. ביקורת המעקב העלתה כי מאז שנת 2017 נקטה החברה פעולות רבות לתיקון הליקויים שהוצגו בדוח הביקורת הקודם ולשיפור רמת התחזוקה של הכבישים על כל רכיביהם. עם זאת, מאז שנת 2019 קטנו התקציבים שהקצו לחברה לביצוע תחזוקת כבישים, ועל כן יש ירידה בהיקף ביצוע פעולות התחזוקה. 


נתוני מפתח

 • כ-8,500 ק"מ

  אורך הכבישים, על כלל רכיביהם, שמתחזקת נת"י (2019).

 • פי 5.4

  שיעור הגידול במצאי גשרים ומבני דרך בין השנים 2005 - 2021 שבתחזוקת נת"י (כ-9,000 מבנים; כ-700 מהם גשרים).

 • פי 3 - 3.5

  שיעור הגידול במספר כלי רכב והנסועה בשנת 2018 לעומת שנת 1990.

 • כ-29%

  שיעור הגידול באורך הכבישים שבתחזוקת נת"י בשנים 2010 - 2018.

 • 1.1 מיליארד ש"ח

  תקציב נת"י לתחזוקה, לשיקום ולריבוד של כבישים לשנת 2019.

 • 2.4 מיליארד ש"ח

  תקציב התחזוקה המיטבי שנדרש לנת"י בשנת 2019 בהתאם למודל שבנתה.

 • כ-34%

  ירידה בתקציב התחזוקה המעודכן לשנת 2019 לעומת התקציב המקורי לפי ההסכם משנת 2017.

 • כ-1% בלבד

  היקף הריבוד הצפוי בשנת 2021 מסך רשת הכבישים.

פעולות הביקורת

​מאוקטובר 2020 עד פברואר 2021 ערך משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב אחר דוח הביקורת הקודם (להלן - הביקורת הנוכחית או ביקורת המעקב), ובה נבדקו הפעולות שנקטה נת"י כדי לתקן את הליקויים שעלו בדוח הביקורת הקודם וכן את מידת השיפור שחלה לאחר התיקון. ביקורת זו נערכה בעיקר בנת"י, ובדיקות משלימות נעשו במשרד התחבורה ובמשרד האוצר.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  תקציב תחזוקת כבישים בחברה: בדוח הביקורת הקודם המליץ משרד מבקר המדינה, בין השאר: "על משרד התחבורה ועל משרד האוצר, בשיתוף החברה, לבדוק אם הקצאת הכספים לתחזוקת כבישים נותנת מענה הולם לצרכים". ביקורת המעקב העלתה כי תקציב תחזוקת כבישים המעודכן בפועל של נת"י...
 • dislike
  תחזוקת מיסעות וריבוד כבישים: בדוח הביקורת הקודם נמצא כך: "בשנים 2015 - 2016 ביצעה החברה עבודות ריבוד ב-168 קטעי כבישים, שהם רק כ-6% מהכבישים אשר אינם עומדים במדדי המיסעות התקינים כפי שעולה מסקרי מיסעות שמבצעת החברה. תקציבי החברה אינם הולמים את דרישות ר...
 • dislike
  הפיקוח והבקרה של משרד התחבורה על תחזוקת גשרים: בדוח הביקורת הקודם נמצא כך: "משרד התחבורה לא עסק בתחזוקת גשרים ולא נתן הנחיות לתחזוקתם. מסיבה זו החברה פועלת בתחום זה ללא ליווי מקצועי, ואת ההנחיות המקצועיות שהכינה בעניין תחזוקת גשרים לא אישר שום גורם חיצ...
 • dislike
  תחזוקת אמצעי תאורה: בדוח הביקורת הקודם צוין כך: "על פי נתוני החברה, הסקר האחרון בנושא נערך ב-2014, ועלה ממנו כי 580 צמתים ויותר מ-1,200 קטעים עדיין אינם מוארים בהתאם להנחיות אלו [על פי הנחיות משרד התחבורה מ-1996]". ביקורת המעקב העלתה כי החברה מטפלת בתא...
 • dislike
  סימוני דרך בכבישים: בדוח הביקורת הקודם נמצא כי בנובמבר 2014 פרסם האגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה הנחיות לבחירה ולהשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים. בהתאם להנחיות אלו נדרשת נת"י להשתמש בחומרי סימון דו-רכיביים בעלי אורך חיים ארוך, או ביריעות קבועות שע...
 • dislike
  פרויקט תחזוקת כבישים שהועברו מרשויות מקומיות לאחריות החברה: בדוח הביקורת הקודם נמצא כי החברה לא ניצלה את מלוא התקציבים שהוקצו לפרויקט זה בשנים 2012 - 2016. בשנים 2015 - 2016 החריפה התופעה כשתקציבי הפרויקט עלו במידה ניכרת, אך שיעורי הביצוע היו נמוכים מא...
 • like
  ליקויים שתוקנו בנת"י מאז הדוח הקודם בהתאם לתקציבים שהוקצו לה לביצוע פעולות התחזוקה: א. התאמת הגשרים שבאחריותה לעמידות ברעידות אדמה.
 • like
  ב. הגדלת התאורה בצמתים ובקטעי כביש חשוכים; פרסום מכרז להחלפת התאורה בכבישים בתאורת לד, שהיא ידידותית יותר לסביבה ובעלת פוטנציאל חיסכון רב.
 • like
  ג. ניצול התקציבים לטיפול בכבישים שהועברו מרשויות ממקומיות לאחריות החברה ובכבישים שלא מוגדר באופן ברור מי אחראי לתחזקם.
 • like
  ד. פעילות לשיפור הבקרה של החברה על פעולות התחזוקה שלה.

תרשים התקציר

מידת תיקון הליקויים שצוינו בדוח הביקורת משנת 2017

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על משרד התחבורה ומשרד האוצר, לגבש ולאשר את מודל האחזקה כפי שנקבע בנספח ה' בהסכם התפעול והמימון. יצוין כי הקצאת התקציב צריכה להתייחס גם להיבט של הפגיעה הגדולה שתיגרם בשל דחיית פעולות תחזוקה מונעת, פגיעה שעלולה להפוך בסופו של דבר לתחזוקת שבר, אשר עלותה ג...
 • [alt]
  על החברה להמשיך ולקדם את תחזוקת הגשרים בצורה שוטפת, לתת עדיפות לגשרים במצב תחזוקתי נחות ולהציף לפני משרד התחבורה ומשרד האוצר את חשיבות הצורך בהקצאת תקציבים מתאימים לתחזוקת הגשרים, הן כדי למנוע סכנות בטיחותיות והן כדי להקטין את עלויות התחזוקה.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד התחבורה ומשרד האוצר יבחנו את גובה התקציב המוקצה לצורך ריבוד כבישים ויתאימו אותו לצרכים. אי-התאמתו תוביל בעתיד לעלויות גבוהות יותר לצורך תיקון הכבישים, מאחר שהחיסכון העתידי עולה על ההשקעה הצפויה. השקעה של 1 ש"ח תניב חיסכון עתידי של 2.76 ש"...
 • [alt]
  על החברה לפעול עם משרד התחבורה ומשרד האוצר להקצאת תקציבים מתאימים להארת כבישים, וזאת עקב החשיבות הרבה שיש לאמצעי תאורה במניעת תאונות קשות בכבישים בכלל ובצמתים לא מוארים בפרט.
 • [alt]
  על משרד התחבורה ומשרד האוצר לבדוק בשיתוף החברה את ההנחיות של סימון כבישים ולהחליט על הקצאת תקציב מתאים ליישומן. סימון כבישים בחומרים איכותיים יותר עשוי לשפר את בטיחות הכבישים ואף להביא לחיסכון בטווח הביניים ובטווח הארוך.

סיכום

לתחזוקת כבישים, גשרים ומבני דרך יש חשיבות רבה בהיבטים רבים: בטיחות בדרכים, מניעת שחיקת הערך הכלכלי של הכבישים ומניעת נזק עתידי גדול יותר בהם, תועלות מחיסכון בזמן הנסיעה של משתמשי הדרך ועוד. תחזוקת הכבישים מקבלת משנה חשיבות עקב עליית הנסועה והצפיפות הגבוהה בכבישי המדינה, וכן עקב ההשקעה הרבה שנעשתה בעשורים האחרונים, השקעה שהאריכה את הכבישים והגדילה את מספר הגשרים לתחזוקה. לשם ביצוע פעולות התחזוקה נדרש תקציב מתאים שיאפשר לחברת נת"י לתחזק את תשתיות התחבורה באופן מיטבי.

ביקורת המעקב העלתה כי החברה פעלה לתיקון ליקויים שעלו בדוח הביקורת הקודם. מרבית הליקויים שלא תוקנו נבעו מצמצום בתקציב התחזוקה שהקצו לחברה משרד התחבורה ומשרד האוצר.

כפי שצוין בדוח הביקורת הקודם, על משרד התחבורה ועל משרד האוצר, בשיתוף החברה, לבדוק אם הקצאת הכספים לתחזוקת כבישים נותנת מענה הולם לצרכים, בעיקר נוכח מודל התחזוקה החדש שפיתחה החברה בשנת 2017. עוד עליהם לבדוק אם חלוקת התקציב בין התחומים מבוצעת בצורה מיטבית. פעולות אלה חיוניות כדי לאפשר לחברה לשפר תחומים שבהם עדיין יש פער בין הרצוי למצוי, בעיקר בתחום המיסעות, הריבודים, סימוני הדרך בכבישים ותאורת הכבישים. כמו כן, על החברה לפעול לתיקון הליקויים בפרויקט התחזוקה לאזור חדרה לפי מודל PFI ולשקול את כדאיות הרחבתו.