facebook

הודעה על ספק יחיד - עם חברת מסייג'נט בע"מ

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
21/07/2020 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור

  1. ​משרד מבקר המדינה בוחן התקשרות עם חברת מסייג'נט בע"מ לקבלת שירותי תמיכה למשך שנתיים למערכת הפקס הארגוני RIGHTFAX מתוצרת חברת OPENTEXT שנמצאת בשימוש במשרד, בהיקף של 34,537 ₪ כולל מע"מ.

  2. ההתקשרות תבוצע בהליך של פטור ממכרז - ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

  3. להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים והרישיונות האמורים הנדרשים למשרד.

  4. אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות ו/או את הרישוי, מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 21/07/2020.

  5. הפנייה תיעשה באמצעות דוא"ל לכתובת ari_lev@mevaker.gov.il.