facebook

דרושים עובדים במילוי מקום למשרת מבררי תלונות-למשרד מבקר המדינה ונציב הציבור בירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
אחר
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
01/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרושים עובדים במילוי מקום למשרות מבררי תלונות, לשלושה חודשים בהיקף של משרה מלאה. ההעסקה תהיה בדרגה 38 בדירוג המקצועי לעובד/ת ביקורת המדינה. 

תיאור התפקיד:

מברר תלונות בנציבות תלונות הציבור מברר תלונה שהתקבלה מכל אדם שנפגע במישרין ממעשה או מחדל של גוף ציבורי; מברר תלונות אחראי לבירור תלונות רבות בו זמנית, תוך עמידה בלוחות זמנים ובאמות מידה של איכות ויעילות; מברר תלונות אוסף מידע רלוונטי, מקיים חקירה יסודית ובלתי תלויה, ובמידת הצורך מתשאל אנשים ומנתח את כל החומרים הרלוונטיים ואת הסוגיות המשפטיות והאחרות הנוגעות לבירור התלונה; מברר תלונות קובע ממצאים באופן מדויק, קפדני והוגן, ולפי אופי התלונה מכין דוח מפורט ואיכותי הכולל ניתוח מנומק היטב. כמו כן ממליץ על הצעדים המתאימים שיש לנקוט לנוכח ממצאי הבירור. אם העלה הבירור כי התלונה מוצדקת, הוא מכין מכתב לגוף הציבורי בו הוא מסב את תשומת ליבו לצורך בתיקון הליקוי וכן לאופן ומועד התיקון; מברר תלונות עוקב מקרוב אחר האופן שבו הגוף הציבורי פועל לתיקון הליקוי; מברר תלונות מקבל תלונות בעל פה מן הציבור הרחב במסגרת קבלת הקהל בלשכות המשרד וכן בארגונים אליהם הוא מגיע לצורך גביית תלונות; מברר תלונות מפתח קשרי עבודה נאותים עם הגופים הציבוריים שעליהם הוא מברר תלונות; מברר תלונות מקיים תקשורת מכבדת עם המתלוננים שאת תלונותיהם הוא מברר; מברר תלונות נדרש לפי הצורך לבצע פעולות הסברה על עבודת הנציבות ויעדיה.

תנאים מוקדמים: 

על המועמדים למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

  1. בעלי/ות רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין. לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52 ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. מועמד/ת שחברותו מוגבלת כאמור יידרש/תידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחרו לתפקיד וכתנאי לשיבוצם.

  2. בעל/ת תואר שני במשפטים.

דרישות התפקיד:

יכולת לכתוב מסמך מקצועי באופן רהוט, מאורגן, לוגי וענייני; כושר ניהול משא ומתן עם רשויות שלטוניות וציבוריות; כושר התבטאות גבוה בכתב ובעל פה; נדרשת ידיעת השפה העברית על בוריה, וידיעת השפה האנגלית, לפחות כדי קריאה והבנה של ספרות מקצועית; רגישות ואמפטיה לאחר ורצון לסייע לזולת; יכולת ורצון להיענות לפניות ולמלא צרכים שעולים במסגרת התפקיד; יכולת ונכונות לשתף פעולה עם סמכות, לפעול לאור הנחיות ומסגרת היררכית; יכולת לעבוד בשיתוף עם אחרים תוך תרומה ליצירת אווירה נעימה ולהגברת הפרודוקטיביות בעבודה; שאיפה לעסוק בתפקיד ורצון להשקיע בו; רצוי ניסיון בעבודה פעילה של עריכת דין או בעבודה סוציאלית; רצוי ידע בתחום המשפט החוקתי והמינהלי ובדיני שלטון מקומי.

תחילת העסקה: מיידית.

משך ההעסקה: שלושה חודשים. 

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

תנאים נוספים: זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים/ות שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדתו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.


המשרד רשאי להזמין לראיון בעל פה, רק מועמדים/ות שיעמדו בקריטריונים אובייקטיבים ושווים שייקבעו במשרד.

המעוניין/ת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115) בצירוף קורות חיים ותעודות המוכיחות כי הוא/היא בעל/ת ההשכלה הדרושה לצורך מילוי התפקיד לפי נוסח מודעה זו. כמו כן יצרף/תצרף המועמד/ת המלצות ואישורים על ניסיון בעבודה מקצועית וגיליון ציונים של התואר השני.

בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות, אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן - המחלקה). למען הסר ספק יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהי וגם אם בקשתו/ה היא בטיפול, לא זכאי/ת להתמודד בהליך המיון.

יובהר כי העסקת עובד/ת שנבחר/ה כממלא/ת המקום תוגבל לתקופת מילוי המקום ובכל מקרה לא יותר משנה והעובד/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת לעבור למשרה קבועה בתקן ו/או להתמודד במכרזים פנימיים או להשתבץ במשרה פנויה בתקן הדורשת התמודדות במכרז פומבי כנדרש בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

את הבקשות יש להעביר עד ליום 1.10.20 למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש ולציין "עבור מילוי מקום למשרת מברר/ת תלונות בירושלים"


פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון: 02-6665147 או 02-6665064.