לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
מיצוי זכויות; מילואים; דמי ביטוח; הנחה בארנונה; עובדים סוציאליים; הנגשת מידע; דיווח חודשי; מחשבוני זכויות; נטל בירוקרטי; סיוע בשכר דירה

רקע

​גופים ציבוריים רבים מעניקים לאזרחים זכויות מגוונות מתוקף חוקים או תקנות. מורכבותן של כמה מן הזכויות הללו מקשה על האזרח מן השורה להכיר את כל זכויותיו ואת התנאים לקבלתן. הבטחת זכויות אלה אינה תלויה רק בעצם עיגונן של זכויות חברתיות בחוקים ובתקנות, אלא גם במימושן של הזכויות הללו ובהענקתן לכלל הזכאים להן בצורה פתוחה ונגישה לכל. מיצוי זכויות משמעו הסרת החסמים, כגון אי-הכרה של הזכויות ובירוקרטיה שעלולה לגרום לזכאי להתייאש מההליך ולוותר על זכויותיו.

נתוני מפתח

 • כ-670 מיליון ש"ח

  טרם שילמו המוסד לביטוח לאומי (בט"ל), צה"ל ומשרד הביטחון למשרתי מילואים ומעסיקיהם עבור ימי מילואים שביצעו משרתי המילואים בשנים 2012-2008 מאז פורסם...

 • כ-650 מיליון ש"ח

  על פי הערכת בט"ל, נותרו לשלם למשרתי מילואים ומעסיקיהם בעבור ימי מילואים שטרם נתבעו לשנים 2013 עד 2019. במהלך שנת 2020, שילמו בט"ל, צה"ל ומשרד הביטח...

 • 41.7 מיליון ש"ח

  החזיר בט"ל לשכירים מקבלי קצבת אזרח ותיק, בגין דמי ביטוח לאומי שנוכו מהכנסתם בשנים 2017-2008, מפני שלא הודיעו למעסיק על קבלת קצבה זו, ועוד כ-15.9 מ...

 • 42 מיליון ש"ח

  החזיר בט"ל לשכירים המועסקים אצל כמה מעסיקים בשנים 2019-2018, בגין דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר באמצעות ביצוע תיאום דמי ביטוח לאומי.

 • 92

  מספר הרשויות המקומיות שבהן הוקמו מרכזי עוצמה למיצוי זכויות מאז פורסם הדוח הקודם. ניתוח הפריסה של מרכזי העוצמה לפי הדירוג הכלכלי-חברתי מעלה כי הם הו...

 • 0

  מספר הרשויות המקומיות מהמגזר הערבי, שבהן הוקמו תחנות שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל).

 • כ-2% הגשת בקשות לזכאות

  מהנתונים שהעביר בט"ל למשרד הבינוי ב-2017 על 122,800 זכאים פוטנציאליים לסיוע בשכר דירה, נשלחו הודעות על זכאות אפשרית לכ-50,000 מהם; כ-2,200 מהם...

 • 10 רשויות מקומיות

  החלו בפיילוט של הבט"ל לשימוש בממשק מקוון, אשר עשוי לאפשר לרשויות המקומיות לצפות במידע רלוונטי לצורך מתן הנחות בארנונה לזכאים.

פעולות הביקורת

​בשנת 2015 פרסם משרד מבקר המדינה דוח בנושא אי-מיצוי של זכויות חברתיות (הדוח הקודם או הביקורת הקודמת). בחודשים מאי עד ספטמבר 2020 ערך משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב אחר תיקון חלק מהליקויים שהועלו בדוח הקודם, לרבות כדי לבחון כיצד פועלים בט"ל, משרד הביטחון וצה"ל למיצוי זכויותיהם של הזכאים לגמלת מילואים, כיצד פועל בט"ל להחזר בגין תשלום דמי ביטוח לאומי ביתר ולהגדלת שיעורי מיצוי הזכויות; כיצד פועלים כמה גופים למימוש זכויותיהם של מקבלי קצבאות מבט"ל - משרד הבינוי והשיכון למתן סיוע בשכר דירה ומשרד הפנים וארבע רשויות מקומיות למתן הנחות בארנונה; כיצד פועל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להנגשת מידע על זכויות חברתיות לזכאים; ומהן פעולות הממשלה להנגשת מידע לזכאים באמצעות המרשתת (האינטרנט), בין היתר באמצעות משרד הדיגיטל הלאומי.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מיצוי גמלת מילואים - בביקורת הקודמת נמצא כי בשנים 2012-2008 לא מיצו משרתי מילואים או מעסיקיהם את זכותם לקבל תשלום מבט"ל בשווי של כ-670 מיליון ש"ח בעבור כמיליון ימי מילואים. בביקורת המעקב עלה כי בט"ל, צה"ל ומשרד הביטחון טרם הגיעו להסכמות בדבר סכומי תגמו...
 • dislike
  דמי ביטוח לאומי לשכירים - בביקורת הקודמת נמצא כי בט"ל לא השיב לשכירים אשר עבדו בכמה מקומות עבודה או שקיבלו קצבת אזרח ותיק, והיו זכאים לתשלום מופחת של דמי ביטוח לאומי או לפטור בהתאמה, סכום של כ-164 מיליון ש"ח בשנים 2012-2009. ביקורת המעקב מצאה כי בט"ל...
 • dislike
  ניסוח מכתבים בשפה ברורה ופשוטה - בביקורת הקודמת נמצא כי מדי שנה בשנה שולח בט"ל למבוטחים יותר מ-1,000 נוסחים שונים של מכתבים, אשר עלולים להקשות על המבוטח להבין את חובותיו, את זכויותיו ואת הנדרש ממנו. בביקורת המעקב נמצא כי בשנת 2019 החל בט"ל בעבודה ממוקד...
 • dislike
  סיוע בשכר דירה - בביקורת הקודמת נמצא כי אין בידי משרד הבינוי נתונים מבט"ל על הזכאים הפוטנציאלים לסיוע בשכר דירה, ובשל כך הוא אינו יוזם פניות למי שעשוי להיות זכאי. בביקורת המעקב עלה כי בט"ל ומשרד הבינוי טרם הסדירו ביניהם מנגנון להעברת המידע על הזכאים...
 • dislike
  הפחתת הנטל הבירוקרטי במתן הנחה בארנונה - בביקורת הקודמת נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות אינן מטמיעות את המידע העדכני המועבר אליהן מבט"ל על הזכאים להנחה ואינן מעניקות את ההנחה אוטומטית; צוות בין-משרדי שהוקם בשנת 2012 להסדרת העברת מידע מבט"ל לגופים ציבוריי...
 • dislike
  מיצוי זכויות על ידי עובדים סוציאליים (עו"ס) ובתחנות שירות לאזרח (שי"ל) - בביקורת הקודמת נמצא כי משרד הרווחה לא קבע כללים בתקנון עבודה סוציאלית (תע"ס) או בחוזרים כלליים ולא שיטות שינחו את העו"ס במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות (מש"ח) כיצד לסייע...
 • like
  דיווח חודשי ממעסיקים על שכר המבוטחים - בביקורת הקודמת נמצא כי למרות החובה המוטלת על המעסיקים בחוק הביטוח הלאומי (חוק בט"ל) ובתקנות לדווח לבט"ל מדי חודש בחודשו על השכר שהם משלמים לכל אחד מעובדיהם, בט"ל לא דרש מכל המעסיקים לדווח דיווח חודשי שוטף על כל עו...
 • like
  טיפול שיטתי בעניין מיצוי הזכויות - בביקורת הקודמת נמצא כי פעולות בט"ל בנושא מיצוי הזכויות לוקות בהיעדר טיפול שיטתי, כאשר רק משנת 2008 החל מינהל המחקר והתכנון בבט"ל לבצע מחקרים על היקף התופעה, וכן כי בשנים 2013-2011 ביצע מינהל המחקר והתכנון כ-75 מחקרים...
 • like
  מרכזי עוצמה למיצוי זכויות - בביקורת הקודמת נמצא כי משרד הרווחה הפעיל מרכזי עוצמה רק ב-17 מ-257 הרשויות המקומיות; בביקורת המעקב נמצא כי המשרד הגדיל את מספר מרכזי העוצמה כמעט פי חמישה משנת 2015 (מ-26 מרכזים ל-120 בשנת 2020), ומספר הרשויות שבהן פעלו מרכזי...
 • like
  מחשבוני זכויות - בדוח הקודם המליץ משרד מבקר המדינה לרשות התקשוב, הפועלת כיום במשרד הדיגיטל הלאומי, כי עליה לפעול עם המשרדים הממשלתיים לבחינת שילוב מחשבונים למיצוי זכויות במרשתת. בביקורת המעקב עלה כי בתחילת 2021 עלה לאוויר מנוע זכויות לאומי במתכונת מצומ...

תרשים התקציר

אי-מיצוי של זכויות חברתיות - עיקרי ממצאי ביקורת המעקב

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על משרד הביטחון וצה"ל להגיע להערכה מוסכמת, בתיאום עם בט"ל, בנוגע לגובה התשלומים שלא שולמו למשרתי המילואים ומעסיקיהם לשנים 2012-2008, ולפעול להעברתם. כמו כן על צה"ל ומשרד הביטחון להשלים מול בט"ל את הפעולות למיצוי זכויות משרתי המילואים השכירים ומעסיקיהם...
 • [alt]
  נוכח יתרות דמי ביטוח לאומי שנגבו ביתר, ראוי שבט"ל יבצע פעולה יזומה לאיתור מי שנגבו ממנו דמי הביטוח, בין שהוא מקבל קצבת זקנה או קצבאות מזכות אחרות כגון קצבת נכות, ובין שהוא מקבל הכנסה מכמה מקומות עבודה, וכן יבחן דרכים להשבת דמי הביטוח באופן אוטומטי. עוד...
 • [alt]
  מומלץ שבט"ל ישלים את הסדרת ההעברה השוטפת של קובצי נתונים מעודכנים למשרד הבינוי על אזרחים העשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה, ושבקבצים אלו יופיעו פרטי קשר מעודכנים ככל הניתן, בלי שייכלל בהם מידע הפוגע בפרטיותם. מומלץ גם שבט"ל ישלים את הפקתם של מכתבי הפ...
 • [alt]
  מומלץ שמשרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, בט"ל והרשויות המקומיות יפיקו לקחים מהתהליך שביצעו רשויות מקומיות הנותנות את ההנחה בארנונה אוטומטית ויסדירו מנגנון יעיל ומהימן למתן הנחות לזכאים, מבלי לפגוע בזכותם לפרטיות על פי דין, אשר ייתר הגשת בקשה, ויקל את הנט...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד הרווחה ירחיב את הפעולות המיועדות להקנות לעו"ס במחלקות לשירותים חברתיים את "ארגז הכלים" שיאפשר להם לסייע למטופלים למצות את זכויותיהם, שיכלול הנחיות ייעודיות בתע"ס ובחוזרים כלליים, ויפעל להשלמת פיתוחה של מסדת (פלטפורמה) למיצוי זכויות במרשתת...

סיכום

​אי-מיצוי זכויות, ובמיוחד מסוג הקצבאות שמעניק בט"ל, פוגע בכלל האוכלוסייה ובעיקר בשכבות הראויות לקידום. ממצאי דוח מעקב זה מעידים כי חלק מהליקויים בפעולותיהם של הגופים המבוקרים שעליהם הצביע הדוח הקודם תוקנו במלואם או במידה רבה, אך חלק ניכר לא תוקנו כלל או שתוקנו במידה מועטה. על בט"ל והגופים המבוקרים האחרים שבהם עוסק דוח זה לפעול לתיקון הליקויים שפורטו בו. עליהם לנקוט את כל הפעולות הנדרשות כדי להפחית את הנטל הבירוקרטי על הציבור ולסייע לזכאים למצות את זכויותיהם.