facebook

מכרז 8/2021 למתן שירותי פיתוח וביצוע הדרכה

מאפיינים :

מספר המכרז:
8/2021
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
05/09/2021 15:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

  1. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שרותי פיתוח וביצוע הדרכה, מתן שירותי לווי מקצועי למשרד וסיוע בהכשרת עובדים, הכל בהתאם לדרישת המשרד כאמור בנוסח המכרז המלא.

  2. תקופת ההתקשרות עם  הזוכה במכרז הינה לשנה; למשרד שמורה זכות הבחירה להאריך את ההתקשרות בתקופות קצובות בנות עד שנתיים כל אחת. סך תקופת ההתקשרות עם הזוכים לא תעלה על חמש שנים.

  3. במסגרת מכרז זה מעוניין המשרד לבחור בזוכה אחד למתן כלל השירותים כפי שמפורט בנוסח המכרז המלא.

    לוח זמנים

  4. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: יום שני, 2.8.21, שעה 15:00.

  5. מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה על ידי המשרד: יום ראשון, 22.8.21, שעה 16:00.

  6. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ראשון, 5.9.21  עד השעה 15:00.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. עם זאת, לועדת המכרזים או מי מטעמה יש סמכות לאפשר השלמת מסמכים ותיקונם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים חריגים מאוד ומטעמים שירשמו, ועדת המכרזים תהיה רשאית לערוך תיקונים בתנאי הסף. על המציע בעצמו (אלא אם נאמר במפורש אחרת) לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.