facebook

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר רואי חשבון

מאפיינים

סוג המשרה:
אחר
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
07/08/2018 14:00
מספר משרות מבוקש:
-
מקום המשרה:
 
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:
 

תיאור המשרה

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש להקים מאגר של רואי חשבון מיומנים, שבהם יוכל להסתייע בביצוע תפקידיו של מבקר המדינה בתחומים האלה: מימון מפלגות, מימון הבחירות לרשויות המקומיות ומימון בחירות מקדימות, בהתאם לסמכויות הנתונות למבקר על פי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, וחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993.

מודגש שרואי חשבון שנכללו בעבר במאגר רואי החשבון של המשרד ומעוניינים להיכלל בו גם בעתיד חייבים להגיש בקשה חדשה על פי פנייה זו. 

תנאי הסף לצורך היכללות במאגר הם כדלקמן:

 1. המועמדים מחזיקים בתעודת רואה חשבון תקפה לפי חוק רואי החשבון, התשט"ו-1955, במועד האחרון להגשת הבקשה.


 2. על המועמדים להיות בעלי ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה כרואי חשבון (לא כולל תקופת התמחות) בתחום ביקורת דוחות כספיים. על המועמדים לצבור את הניסיון האמור במשך שבע השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.


 3. מועמדים שאינם מייצגים במועד הגשת הבקשה מפלגה או סיעה המתמודדת בבחירות לרשויות המקומיות או לכנסת, או מועמד המתמודד בבחירות מקדימות.  

    

 4. מועמדים שלא הורשעו בעברה שיש עמה קלון, ונוסף על כך לא הורשעו בהליך משמעתי שנהגו באופן שאינו הולם את כבוד המקצוע.


 5. משרדי רואי חשבון יכולים להיות מועמדים אם הם מעסיקים דרך קבע רואה חשבון אחד או יותר שעומד בכל התנאים דלעיל.


 6. תצהיר המאומת על-ידי עורך-דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, המצ"ב כנספח להזמנה. 


 7. תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'10 והוראת שעה) התשע"ו 2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998, המצ"ב כנספח להזמנה.


 8. מילוי כל הנספחים והתצהירים כנדרש, המצורפים להזמנה זו.

אופן הגשת הבקשה להצטרפות למאגר מפורט בהזמנה להגשת בקשות. 

 1. עם מועמד שייבחר מתוך המאגר לספק שירותים למשרד ייחתם הסכם כמקובל.


 2. התעריף לשעה שישולם עבור השירותים שיינתנו יהיה 80% מהתעריף שנקבע עבור שעת עבודה של רואה חשבון בהוראת החשב הכללי מס' 13.9.2.1 בעניין "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" (סעיף 6). הוצאות הנסיעה ישולמו על פי הכללים הקבועים בהוראת החשב הכללי מס' 13.9.2 בעניין "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" (סעיף 4.9).


 3. בקשות להיכלל במאגר יוגשו באמצעות טופס הבקשה המצורף כאמור לעיל. על מגיש הבקשה לצרף לבקשתו במעטפה סגורה שעליה ייכתב "מאגר רואי חשבון" את כל המסמכים הנדרשים. את המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים של המשרד המוצבת ברחוב הארבעה 19 בתל אביב ("מגדל התיכון"), קומה 13. המועד האחרון להגשת הבקשות יהיה יום 7.8.18 בשעה 14:00


 4. מועמד רשאי לשלוח את בקשתו, על אחריותו בלבד, בדואר רשום אל גב' רונית אמסלם, מרכזת ועדת המכרזים, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2 ירושלים, ובלבד שתאריך חותמת הדואר לא יהיה מאוחר מהמועד האחרון להגשת הבקשות.

הנוסח המלא של ההזמנה והנספחים המצורפים לה, וכן הנוהל המשרדי לבחירת ספקים ממאגר רואי חשבון בתחומים דלעיל

*ההזמנה מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר, אך היא מיועדת גם לגברים וגם לנשים.

מסמכים נילווים: