facebook

סיפורה של תלונה: ילדה הוחזרה לגן הילדים לאחר גישור מוצלח

בעקבות הליך גישור בנציבות תלונות הציבור הושג הסכם בין המתלוננת לבין גן הילדים והרשות המקומית, ובתה של המתלוננת חזרה ללימודים

סמוך לפתיחת שנת הלימודים קיבלה המתלוננת הודעה על סירובו של גן הילדים שבו למדה בתה בשנתיים הקודמות לקבל אותה לגן. הרשות המקומית שבשטח שיפוטה מתגוררת המתלוננת הציעה לה שיבוץ חלופי בגן אחר, אולם המתלוננת סירבה וטענה שיש חשיבות רבה לשמירה על הרצף החינוכי ולהימנעות ממעבר מיותר ושינוי חברתי וסביבתי שיקשה על בתה. 

גן הילדים סירב לקבל את הבת, מכיוון שלטענתו האם לא עמדה בכללי הגן, לא אספה את הילדה מהגן בזמן ואף לא עמדה בהתחייבותה לשלם שכר לימוד מלא. 

כך התחילה שנת הלימודים כשהילדה בבית, ללא מסגרת חינוכית וללא צפי למציאת פתרון.

בתלונתה לנציבות תלונות הציבור הביעה המתלוננת חוסר שביעות רצון מהתנהלות הרשות המקומית ומכך שהבת שוהה בבית ללא מסגרת חינוכית. המתלוננת טענה כי היא כן עמדה בכללי הגן. אשר לשכר הלימוד, המתלוננת ציינה כי אינה מוכנה לשלם עבור החודשים שבהם בתה לא שהתה בגן. 

בנסיבות הללו הוחלט להעביר את התלונה לטיפול צוות הגישור בנציבות תלונות הציבור. הצוות, שמורכב מעובדים ועובדות של נציבות תלונות הציבור שעברו הכשרה וצברו ניסיון ניכר בקיום גישורים, פעל לקידום פגישה משותפת במהירות ולמציאת פתרון לטובת הילדה.

במהלך הגישור נוצר שיח פתוח ומכבד בין הצדדים, והדבר הביא להסכמה מחודשת בין המתלוננת לבין הנהלת גן הילדים והרשות המקומית. הצדדים הסכימו על סכום החוב, שהיה שנוי במחלוקת, והאם התחייבה לשלם את חובות העבר. כמו כן הוסכם על מנגנון להסדרת התשלום לשנת הלימודים והאם התחייבה להגיע לאסוף את הבת במועד.

בעקבות ההסכמה שהושגה לשביעות רצון הצדדים חזרה הבת ללמוד בגן הילדים.