facebook

מכרז פומבי מס' 47/20 - למילוי משרת מנהל/ת אגף משאבי אנוש בלשכת המשרד בירושלים

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
מכרז פומבי 47/20
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
22/11/2020 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
מנהל/ת אגף משאבי אנוש
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המכרז

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למילוי משרת מנהל/ת אגף משאבי אנוש בלשכת המשרד בירושלים.

תיאור התפקיד

ניהול מערך ההון האנושי של המשרד, בכפוף למדיניות ההנהלה ולהנחיות הממונה ובהתאם להוראות החוק והתקשי"ר, ובכלל זה:

 1. תכנון וגיבוש של תוכנית העבודה של אגף משאבי אנוש ויישומה לפי הנחיות ההנהלה, לרבות תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי, ובכלל זה שינויים ארגוניים, תקינה, ניתוח עיסוקים ואיוש משרות, קידום, ניוד והכשרה של עובדים.

 2. ניהול, הנחיה והדרכה של עובדות האגף ועובדיו, התוויית תהליכי העבודה בתחום ניהול ההון האנושי במשרד, קביעת קווי פעולה ודגשים עבור הכפיפים, פיקוח על הביצועים, ליווי שלבי הביצוע, קביעת סדרי העדיפויות של הנושאים המטופלים באגף ופיקוח על מתן השירות, כדי לוודא שהוא מקצועי ויעיל.

 3. ניהול תהליכי ביצוע מכרזים, איתור, מיון וגיוס של עובדים וקליטת עובדים חדשים במשרד. ניהול מחזור החיים של העובדים בארגון משלב קליטתם ועד שלב פרישתם, לרבות ריכוז הטיפול בנושאי תנאי השירות, הגמלאות והפרישה.

 4. ניהול מערך הבקרה, המדידה וההערכה בכל הנוגע לתהליכי העבודה ולתפוקות בתחום ההון האנושי, לרבות ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי המשרד והובלת פרויקטי מחשוב בתחום משאבי האנוש.

 5. סיוע בניהול יחסי העבודה, לרבות הסכמי שכר והסדרת סוגי העסקת העובדים וליווי סכסוכי עבודה. 

 6. תכנון, גיבוש ויישום של תכנית עבודה בתחומי הטיפול בפרט ורווחתו, הרווחה הארגונית.

 7. ניהול תקציב האגף ומעקב אחר ביצועו.

 8. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

תנאי הסף

על המועמד/ת למלא את כל הדרישות שלהלן:

 1. בעל/ת תואר אקדמי ראשון*. תואר שני או לימודי תעודה נוספים בתחומי העבודה של אגף משאבי אנוש או בתחום הייעוץ הארגוני יהוו יתרון.

 2. בעל/ת ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי בתחום משאבי האנוש** במערכת ממלכתית, ציבורית או עסקית גדולה (יותר מ-250 עובדים).

 3. בוגר/ת קורס משאבי אנוש מטעם נציבות שירות המדינה והשתלמויות בנושא משאבי אנוש של נש"ם ולחלופין קורסים מקבילים של מוסדות אחרים ברמה דומה. 
* משמע תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.
 ** כמפורט בתיאור המשרה.

הכישורים הנדרשים

 1. מוטיבציה למתן שירות בתחום משאבי אנוש וזיקה לתחום.

 2. כישורי ניהול, הנעת עובדים וצוותי עבודה.

 3. יכולת למידה עצמאית לצד יכולת הדרכה, חניכה והעצמה.

 4. יכולת ראייה רוחבית של המערכת.

 5. כושר ניתוח, הסקת מסקנות וקבלת החלטות.

 6. יכולת לעבוד בתנאי לחץ.

 7. כושר ביטוי ויכולות תקשורתיות ברמה גבוהה.

 8. ידיעת השפה העברית על בורייה וידיעה טובה של השפה האנגלית.

כחלק מהתפקיד תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות ובשעות נוספות, והעבודה עשויה להיות כרוכה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.

תנאי ההעסקה העיקריים

מתח הדרגות הצמוד למשרה: המשרה היא במתח דרגות 43 - 44 של הדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה.

הדרגה התחילית והשכר: הדרגה נקבעת על פי הסדר משרדי בהתחשב ברמת ההשכלה האקדמית והוותק המקצועי של המועמד/ת, שיעלו מהמסמכים שיוגשו עם תחילת העבודה. שכר העובד/ת ישולם על דרגתו במועד תחילת עבודתו ותוספות השכר המשולמות על פי הסכמים קיבוציים והסדרים משרדיים. 

תקופת ניסיון: תקופת ניסיון של שנתיים, שבה תיבחן מידת ההתאמה של העובד/ת לתפקיד.

רכב: המשרד יספק לעובד/ת רכב צמוד בשל הנסיעות הרבות הנדרשות במסגרת מילוי התפקיד.

המעוניינים להגיש מועמדות ישלחו:

 1. טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

 2. קורות חיים.

 3. העתקי תעודות המוכיחות כי הם בעלי ההשכלה הדרושה לפי המכרז. בעלי תעודות מחו"ל חייבים להמציא לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת המועמדות אישור שקילת תארים של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. למען הסר ספק, יובהר כי מי שלא יהיה בידם במועד האחרון להגשת המועמדות אישור הגף כאמור מסיבה כלשהי, לא יהיו זכאים להתמודד במכרז גם אם בקשתם נמצאת באותו מועד בטיפול. אשר למועמדים שהם עולים חדשים הנמצאים בארץ עד שבע שנים, מועמדותם תתקבל גם אם לא המציאו אישור שקילת תארים ממשרד החינוך בעת הגשת המועמדות, ובלבד שהאישור יימסר בשלב ועדת הבוחנים.
  לצורך הערכת תארים מחו"ל ניתן לפנות אל הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל בכל אחד ממחוזות משרד החינוך (לפירוט המחוזות ראו נספח 1).

 4. רישיון מקצועי.

 5. במכרזים שבהם נדרש ניסיון בעבודה מקצועית יצרפו המועמדים אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש (טופס 106 - אם המועמד/ת שכיר/ה; תעודת עוסק מורשה - אם המועמד/ת עצמאי/ת). במכרזים שבהם נדרש ניסיון בעבודה ניהולית יצרפו המועמדים גם אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש. מועמדים שלא ימציאו אסמכתאות כאמור, ייחשבו כמי שאינם עומדים בתנאי הסף. כמו כן, יפרטו המועמדים בבקשותיהם (אפשר בדף נפרד) את פרטי הניסיון, לרבות פרטי מקומות עבודה קודמים. 

 6. תצלום של המועמד/ת שצולם בשנה האחרונה. 

 7. כמו כן, יש לצרף בדף נפרד שמות ומספרי טלפון של שלושה ממליצים שיכולים לחוות את דעתם על כישורי המועמדים והתאמתם לתפקיד.

 8. את הפנייה ובה טופס הבקשה והמסמכים המפורטים לעיל, יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת  Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז המצוין באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה. 
במקרים חריגים בלבד כמפורט בסעיפים 11.131 (א)4 ו-(ב)3 בתקשי"ר, יהיה רשאי המשרד לאשר למועמד להגיש, כתחליף לאסמכתאות על ההשכלה או הניסיון התעסוקתי הדרושים, תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז. 

התאריך האחרון להגשת מועמדות: 22.11.20, ו' בכסלו התשפ"א

פרטים נוספים למעוניינים להגיש מועמדות למשרה מפורטים במידע נוסף לגבי מכרזים.


מידע נוסף לגבי מכרזים
דף מידע למועמד
טופס הגשת מועמדות

תצהיר למועמד/ת