facebook

פרסום דוח מיוחד על מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל

מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת מיוחד על מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח ביקורת מיוחד על מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל.

דוח זה מעלה כשלים בניהול תיקים במערכת ההוצאה לפועל שיש בהם כדי להביא להפרת האיזון הראוי בין זכויות החייבים לזכויות הזוכים. ממצאי הדוח מציגים ליקויים כבדי משקל בליבת פעילותה של ההוצאה לפועל - בשלב פתיחת התיקים שמנוהלים בה. כשל בקרה הביא לכך שתיקים רבים נפתחו שלא כדין תוך פגיעה בזכויותיהם של החייבים. יודגש כי שלב פתיחת תיק באופן שגוי הוא ליקוי בסיסי אשר גורר אחריו ליקויים נוספים בניהולו של התיק וחיוב החייב בסכומים מעבר למותר בדין. בכך גם במקרים רבים נמשכים ההליכים בהוצאה לפועל במשך שנים.

בסוף שנת 2014 נוהלו בהוצאה לפועל כ- 2.5 מיליון תיקים נגד כ- 750,000 חייבים. היקף החובות הכולל בתיקי ההוצל"פ הוא מאות מיליארדי ש"ח.

בדוח מועלים ליקויים חמורים בנוגע לשיעורי הריבית המושֶתֶת על חייבים.

ההוצל"פ הזינה נתוני ריבית שגויים בעת פתיחת תיקים וניהלה בפועל את התיקים, לעיתים במשך שנים, בהתאם לנתונים שגויים אלו.
רשויות מקומיות מנהלות עדיין עשרות אלפי תיקים בהוצאה לפועל בשיעור ריבית שגוי. באוגוסט 2015 תיקנה ההוצל"פ את הריבית בכ-78,000 תיקים. אולם לגבי כ-78,000 תיקים נוספים גם לאחר שההוצל"פ ומשרד המשפטים פנו לרשויות המקומיות לתקן את הליקוי, הרי שעד מועד סיום הביקורת מרבית הרשויות המקומיות לא פעלו לתיקון הליקוי.

במשך יותר מעשור, תיקים לגביית חובות בגין משכנתאות שנתנו הבנקים על דירות מגורים - נוהלו בריבית גבוהה מהמותר על פי צו הריבית.

בליקויים אלה יש משום פגיעה של ממש בחייבים, שרבים מהם מתקשים לעמוד על זכויותיהם וחלקם אף אינם מודעים להן.

כאמור, מערכת ההוצאה לפועל גובה במקרים רבים חובות מאוכלוסייה מוחלשת המתקשה לעמוד על זכויותיה, בייחוד מול גופים וארגונים חזקים. בליקויים שעליהם מצביע דוח זה יש כדי לפגוע בזכויות אלה. נוכח חומרת הליקויים והיקפם יש חשיבות רבה ליישום קפדני של פעולות התיקון הנדרשות ולהשלמתן.

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, מציין כי מאז שקיבלה את טיוטת דוח  הביקורת נקטה רשות האכיפה והגבייה פעולות לתיקון הליקויים. יחד עם זאת ממצאי הדוח דורשים שורה של צעדים:

  • לערוך רפורמה יסודית בתהליך פתיחת התיקים בהוצל"פ, זאת על מנת למנוע פגיעה נוספת ומתמשכת בחייבים ולמלא בנאמנות את התכלית אשר לשמה הוקמה.

  • ההוצל"פ בשיתוף משרד המשפטים נקראים לא רק ליזום ולקדם רפורמה זו. אלא גם לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה לגבי תיקים פעילים ותיקים שייפתחו בעתיד ולגבי תיקים שנסגרו.

  • על ההוצל"פ, משרד המשפטים, בנק ישראל, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי לבחון את הצעדים הנדרשים - כל גוף בתחומו - לתיקון הליקויים, ובכלל זה בכל הנוגע לסוגיית החזרת כספים שנגבו ביתר מהחייבים.

  • נוכח חומרת הליקויים והיקפם, על שרת המשפטים, הממונה על הרשות, להבטיח כי יקוים פיקוח על תיקון הליקויים שעלו בדוח זה.

  • יש לעדכן את משרד מבקר המדינה בדבר הפעולות שננקטו והתיקונים שבוצעו.

דוח ביקורת זה מתפרסם במתכונת גרפית חדשה, שנועדה להביא את ממצאי הביקורת והמלצותיה לידיעת הציבור הרחב בדרך פשוטה ונגישה גם כאשר הנושא מורכב ורווי פרטים וממצאים. בדרך זו מגשים  משרד מבקר המדינה טוב יותר את חובתו להביא לידיעת הציבור הרחב את ממצאי הביקורת ומיטיב להתאים את עבודתו לעידן המידע הנוכחי.


לקריאת הדוח המלא