facebook

כוונה להתקשרות מול ספק יחיד - תדיראן טלקום בע"מ

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
19/01/2021 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן התקשרות למתן שירותי אחזקה למרכזיות טלפונים ולציוד היקפי נלווה למרכזיות הטלפונים קורל. 

מאחר שמדובר במוצרים שמשווקים בידי ספק מסוים באופן בלעדי ההתקשרויות המבוקשות הן התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. 

להלן מובאת חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמדה של חברת תדיראן טלקום בע"מ כגוף היחידי שמשווק את המוצר ובעלת יכולת בלעדית למתן תחזוקה של המוצר דלעיל והצהרת החברה כי השירות יכול להתבצע רק באמצעותם.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את המוצר דלעיל ולספק את שירותי האחזקה מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 19.1.21 .

הפנייה תהיה לכתובת: משרד מבקר המדינה, רחוב ארבעה 19, תל-אביב, לידי מנהל תחום רכש משרדי, מר ערן צדוק.