facebook

הודעה על כוונה להתקשרות בהליך ספק יחיד עם חברת נס - נציגת חברת Opentext בארץ לשירותי תחזוקה למערכת Rightfax-message-net מתוצרתהּ

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
10/07/2022 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

תיאור

משרד מבקר המדינה מתעתד להאריך התקשרות עם חברת נס - נציגת חברת Opentext בארץ לשירותי תחזוקה למערכת Rightfax-message-net מתוצרתהּ המותקנת במשרד בהיקף של 20,131 ₪ בשנת 2022.

ההתקשרות תבוצע בהליך ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר 10/07/2022.

הפנייה תיעשה לאחראית הרכש באגף מערכות מידע במשרד, גברת א.לוי, בדוא"ל ari_lev@mevaker.gov.il