facebook

דרוש/ה בקר/ית תהליכי עבודה מחשוביים

מאפיינים

סוג המשרה:
אחר
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
06/04/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

לאגף משאבי אנוש במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה בקר/ית תהליכי עבודה מיחשוביים (למשרה זמנית), של עד תשעה חודשים (עם אופציה להארכה) בהיקף של משרה מלאה. ההעסקה תהיה בדרגה 37/38 (הדרגה תיקבע בהתאם להשכלתו/ה ונסיונו/ה המקצועי של המועמד בדירוג המקצועי לעובד/ת ביקורת המדינה. 

תיאור התפקיד

 1. סיוע בקידום הליכי ההגדרה, האפיון וההטמעה של תהליכי בקרה באגף משאבי אנוש.

 2. בקרה, עיבוד וניתוח של נתונים ממערכות המידע של האגף.

 3. בניית דוחות ייחודיים והפקתם לצורך בקרה על מערכות המחשוב באגף לרבות מערכת הנוכחות ומערכת תיקים אישיים, הכוללים בין היתר דיווחי נוכחות, אש"ל וקילומטר, נתונים אישיים, ותק, השכלה וקידום בדרגות, המועברים בממשקי השכר. 

 4. תחקור נתונים והשוואת נתוני שכר בין מערכות המחשוב; כתיבת תזכירים המפרטים את ממצאי התחקור והעברתם לוועדה המשרדית להפרשי שכר.

 5. בניית מערכי הדרכה למשתמשי המערכות הממוחשבות באגף. 

 6. תפקידים נוספים אחרים שיטיל הממונה.

תנאים מוקדמים

על המועמד/ת למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

 1. להיות בעל/ת תואר אקדמי בתחום כלשהו ממוסד מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, עם התמחות במערכות מידע, ולחלופין: להיות בעל/ת תואר אקדמי בתחום כלשהו בתוספת קורסי הכשרה בתחומי מערכות מידע בהיקף מצטבר של 300 שעות לפחות, בהם קורס אחד לפחות בהיקף של 100 שעות לפחות.

 2. להיות בעל/ת ניסיון של שנה לפחות בחמש השנים שקדמו למועד פרסום זה בעבודה בתחום מערכות מידע ביחידות מינהל ומשאבי אנוש.

 3. ניסיון בעבודה על מערכות SAP-ERP מודול HR או במערכות תואמות בתחום HR יהווה יתרון

הכישורים הנדרשים

ניסיון בעיבוד וניתוח של נתונים ובהפקת דוחות מורכבים, לרבות שליטה מלאה בתוכנת Excel ושליטה בתוכנותOutlook, Word ו-PowerPoint; יכולת תמיכה והדרכת של משתמשים במערכות ממוחשבות בתחום משאבי אנוש וכתיבת מערכי הדרכה למשתמשים; יכולת כתיבה של תוכן מקצועי; תקשורת בין-אישית טובה ויכולת עבודה בצוות; שירותיות, מחויבות, אמינות ואחריות ברמה גבוהה; ראייה מערכתית; יכולת ביטוי טובה מאוד בכתב ובעל פה.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך ההעסקה: עד תשעה חודשים (עם אופציה להארכה). 

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

תנאים נוספים 

 1. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו/ה בפסקה 13.3 בתקשי"ר.

 2. המשרה מיועדת הן לנשים והן לגברים.

 3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצורכי העבודה.

 4. המועמד/ת שייבחר/תיבחר יידרש/תידרש לעבור תהליך סיווג ביטחוני לפני תחילת ההעסקה במשרד. 

המשרד רשאי להזמין לריאיון בעל פה עד שמונה מועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר במבחן ממוחשב שייערך בטרם תתכנס ועדת הבוחנים לבחון את המועמדים.

המעוניין/ת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115) בצירוף קורות חיים ותעודות המוכיחות כי הוא/היא בעל/ת ההשכלה הדרושה לצורך מילוי התפקיד לפי נוסח מודעה זו. כמו כן יצרף/תצרף המועמד/ת אישורים המעידים על עמידה בתנאי הניסיון בעבודה מקצועית כמפורט בסעיף ב' בתנאים המוקדמים.

בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ חייבים/ות להמציא, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות, אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן - המחלקה). למען הסר ספק יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהי, גם אם בקשתו/ה היא בטיפול המחלקה, לא יהיה/תהיה זכאי/ת להתמודד בהליך המיון.

יודגש כי מועמד/ת שייבחר/תיבחר לא יהיה/תהיה זכאי/ת לעבור למשרה קבועה בתקן המשרד או להתמודד במכרזים פנימיים או להשתבץ במשרה פנויה בתקן המשרד הדורשת התמודדות במכרז פומבי כנדרש בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

את הבקשות יש לשלוח עד ליום 6.4.21 לדוא"ל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת בקר/ית תהליכי עובדה מחשוביים".

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון: 02-6665147 או 02-6665064.