facebook

מכרז מס' 16/2021 לרכישת ציוד ארגונומי לסביבת העבודה המשרדית והביתית ותיקים למחשב נייד

מאפיינים :

מספר המכרז:
16/2021
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
05/08/2021 15:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

מצ"ב נוסח שאלות ותשובות למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם.

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 5.8.21 עד השעה 15:00.


המשרד מעוניין לרכוש ציוד ארגונומי לסביבת העבודה המשרדית והביתית (מעמדים למסמכים, זרועות לצג יחיד, מעמדים למחשבים ניידים, מעמדי הגבהה לצג, משטח עבודה לעכבר) וכן תיקים למחשב נייד.

במסגרת מכרז זה מעוניין המשרד לבחור בעד שלושה זוכים בכל אשכול (אשכול ציוד ארגונומי, אשכול תיקים למחשבים נידיים).

לוח זמנים

  1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: יום חמישי, 1.7.21, שעה 15:00.

  2. מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה על ידי המשרד: יום חמישי, 15.7.21, שעה 16:00.

  3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום חמישי, 5.8.21 עד השעה 15:00.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. עם זאת, לועדת המכרזים או מי מטעמה יש סמכות לאפשר השלמת מסמכים ותיקונם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים חריגים מאוד ומטעמים שירשמו, ועדת המכרזים תהיה רשאית לערוך תיקונים בתנאי הסף. על המציע בעצמו (אלא אם נאמר במפורש אחרת) לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.