לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

הליכי הגיוס של מועמדים יוצאי רשות השידור לתאגיד השידור הישראלי

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 

חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014, שעל בסיסו קם תאגיד השידור הציבורי, אושר במליאת הכנסת ביולי 2014.

לפי החוק הוקם התאגיד במטרה לבסס שידור ציבורי איכותי ויעיל בישראל, להחליף את שידורי רשות השידור בטלוויזיה וברדיו ואת שידורי הטלוויזיה החינוכית ולשמש מקור יצירה ותוכן במרשתת ובמגוון האמצעים הדיגיטליים הנוספים.

בעת חקיקתו קבע החוק כי התאגיד יחל את שידוריו ביום 1.4.15. יום התחילה נדחה פעמים מספר, והקמתו לוותה בקשיים ובאי-ודאות חריגים, טרם שהתאגיד החל את שידוריו ביום 15.5.17. בחוק נקבע כי על התאגיד להציע תפקיד ל-510 עובדי רשות השידור לשעבר בפטור ממכרז. בנוסף על כך, מנכ"ל התאגיד היה רשאי לקבל לעבודה, לפני יום התחילה, עד 600 עובדים הנדרשים לשם היערכות התאגיד בלא מכרז.

מתוך כ-1,000 עובדים שהועסקו בתאגיד נכון לסוף שנת 2019 יש כ-100 עובדים בני האוכלוסייה הערבית (10.1%), 13 עובדים בני האוכלוסייה החרדית (1.3%) ו-11 עובדים יוצאי אתיופיה (1.1%). בשנים  2019-2017  עזבו את התאגיד 334 עובדים, ומתוכם 83 עובדים יוצאי רשות השידור ו-251 עובדים שאינם יוצאי רשות השידור.

נתוני מפתח

 • 15.5.17

  יום תחילת השידורים בפועל

 • כ-1,600

  מספר המועסקים שהיו ברשות השידור טרם ההחלטה על סגירתה

 • כ-470

  מספר עובדי רשות השידור שנקלטו בתאגיד עם הקמתו

 • 770 מיליון ש"ח

  תקציבו של התאגיד לשנת 2019

 • 987

  עובדים הועסקו בתאגיד בסוף שנת 2019

 • 420

  יוצאי רשות השידור הועסקו בתאגיד בסוף שנת 2019

פעולות הביקורת

​בחודשים יולי עד נובמבר 2018 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין כמה מפעולות התאגיד בנושא הליכי הגיוס של עובדי רשות השידור לתאגיד, כפי שבוצעו טרם יום התחילה וכן את תיעוד המידע במאגרי המידע של התאגיד ושמירתו. הבדיקה נעשתה בתאגיד ובדיקות השלמה נערכו בנציבות שירות המדינה ובגנזך המדינה. בירורי השלמה בתאגיד נערכו גם בשנת 2019.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  כללי הגיוס של עובדים לתאגיד ונוהלי התאגיד לא הסדירו את כלל ההיבטים הנוגעים לגיוס עובדים, ובכך נפגעה הלכה למעשה היכולת לקיים הליך גיוס סדור ושוויוני.
 • dislike
  בתאגיד אין תיעוד מלא של הליכי קבלת ההחלטות בעניין קבלת יוצאי רשות השידור.
 • dislike
  במאות מקרים, התאגיד לא פעל בהתאם להוראות הדין הנוגעות למועד מסירת ההודעות למועמדים לעבודה, בנסיבות שבהן היה תהליך הגיוס ממושך ונעשה בתנאי אי-ודאות חריגים.
 • dislike
  בטרם תחילת גיוס העובדים הרבים לתאגיד השידור בפטור ממכרז, פנה המנכ"ל לגורמים שונים וביקש לקבל חוות דעת "לא רשמיות" לגבי העובדים ברשות השידור. חוות הדעת האמורות או עיבודיהן השפיעו לעיתים הלכה למעשה על תהליכי קבלת עובדי רשות השידור המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  התייחסויות כתובות שהעביר התאגיד בדבר התנהלותו במהלך קליטת עובדי רשות השידור לעבודה בו, לא תמיד שיקפו באופן מלא את מצב הדברים בעניין השימוש בחוות הדעת ה"לא רשמיות" ותוצריהן.
 • dislike
  תיבות הדוא"ל של כלל העובדים שעזבו את התאגיד עד סוף שנת 2018 נסגרו, ותכולתן נמחקה. מהלך זה פגע בזיכרון הארגוני ובשמירת המידע הנחוץ לתאגיד בכלל והמידע בתחום ניהול כוח האדם בפרט.
 • like
  נסיבות הקמתו של תאגיד השידור הישראלי היו יוצאות דופן, והתנאים שבהם פעלו ראשי התאגיד בתקופת ההקמה היו מאתגרים ביותר. למרות מצב דברים זה, החל התאגיד לפעול במועד שנקבע בחוק המתוקן, תוך שראשי התאגיד פעלו למילוי המשימה שהוטלה עליו בדין.
 • like
  התאגיד עדכן את נהליו ואף הכין נוהל עבודה סדור לקליטת יוצאי הטלוויזיה החינוכית בו בשנת 2018, ובהליכי קליטתם יושמו חלק מהערות הביקורת.

תרשים התקציר

הפגמים שנפלו בייזום חוות הדעת ובשימוש בהן ובתוצריהן

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  גם במקרה שבו החוק קובע פטור ממכרז, ראוי שיוסדרו הליכי המיון והקבלה של עובדים באופן שיבטיח שמירה על השוויון ועל תקינות ההליכים, תוך הקנייה של גמישות, במקרים הנחוצים אם קיימות נסיבות מיוחדות.
 • [alt]
  יש להקפיד על כך שהמערכת הממוחשבת לתיעוד כלל הליכי הגיוס תהיה מעודכנת, ושהמידע בה יהיה מדויק ואמין.
 • [alt]
  אם מבוצע מהלך יזום לקבלת חוות דעת, ראוי שהוא ייתמך בפעולות מקדימות ומלוות: עדכון גורמי הבקרה בדבר ייזום המהלך ויישומו; התייעצות משפטית מקדימה; שיקוף שמות המעריכים שאליהם יש כוונה לפנות וטיב הקשר וההיכרות של המעריכים עם מושאי המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  נוכח חשיבות התיעוד, השימור והאחזור של המידע של התאגיד בכלל ושל המידע הנוגע לניהול ענייני עובדים בפרט, על התאגיד לפעול יחד עם ארכיון המדינה כדי לקדם את החלת הוראות חוק הארכיונים, התשט"ו-1955, עליו. כך יובטח שבעתיד יישמר כראוי המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  יש להבטיח שאם בעתיד יקומו יחידות ממשלתיות חדשות חלף יחידות קיימות, ייקבע מתווה מסודר ומפורט שיבטיח כי אופן הגיוס של ההון האנושי ליחידות החדשות ייעשה בהתאם להוראות כל דין, ויבטיח את ערכי השוויון והשקיפות.

סיכום

​שמירה על השידור הציבורי, על איכותו ועל תקינות הליכי עבודתו היא אבן יסוד לביסוס מעמדו וחשיבותו בציבוריות הישראלית ולהבטחת האמון הציבורי בו. נסיבות הקמתו של תאגיד השידור הישראלי היו יוצאות דופן, בשל הדחיות החוזרות ונשנות ביום התחילה ובשל הבחינה שנערכה בנושא סגירת התאגיד והשינויים המבניים בו.  ממצאי דוח זה, אמורים לשמש מעין מצפן לבחינת הטיפול של התאגיד במערכים מינהליים נוספים שהוא מנהל, שכן העקרונות העומדים ביסוד הביקורת המובאת כאן - רובם ככולם מתחום המינהל התקין - יפים גם לתחומים אחרים.