facebook

מכרז 47/2021 למתן שירותי הסעדה בסיוע אמצעים טכנולוגיים

מאפיינים :

מספר המכרז:
47/2021
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
02/12/2021 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

הרינו להסב תשומת ליבכם לשינויים הבאים שחלו במכרז 47.21 למתן שירותי הסעדה בסיוע אמצעים טכנולוגיים עבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור:

  1. עודכן מענה המשרד לשאלות הבהרה מספר 5 ו- 6 שעוסקות בנושא הסבת ביטוחים -אושרה הקלה לפיה המציע לא יידרש להסב את פוליסות הביטוח הנדרשות במכרז, לטובת המשרד.

  2. הארכת תוקף אחרון להגשת הצעות למכרז מ- 25.11.21 ל- 2.12.21 שעה 14:00.
  

 מצ"ב נוסח שאלות ותשובות למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם. 

 עדכון מועדים במכרז מספר 47/2021 למתן שירותי הסעדה בסיוע אמצעים טכנולוגיים עבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור:
  1. המועד למתן תשובות לשאלות הבהרה נדחה מתאריך - 15.11.21 לתאריך – 18.11.21 שעה 16:00.

  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוארך עד לתאריך 25.11.21 שעה 14:00.​
 ​
הודעת הבהרה מכרז 47/2021 - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא 22.11.21 שעה 14:00.

בסעיף 4 למכרז פורסם התאריך 2.11.21, האמור בטעות סופר ויש להתייחס למועד 22.11.21 כמועד האחרון להגשת הצעות.

  1. המשרד מעוניין לספק לעובדי המשרד שירותי הסעדה. ההסעדה מיועדת ללשכות השונות: ירושלים, תל אביב, חיפה ובשלוחות האזוריות בלוד, באר שבע ,נצרת ונוף הגליל.


  2. התשלום בגין הארוחות ייעשה באמצעות כרטיס מגנטי אישי, בהתאם לדרישת המשרד, כאמור בנוסח המכרז המלא המפורסם באתר משרד מבקר המדינה.תקופת ההתקשרות עם  הזוכה במכרז הינה לשנה; למשרד שמורה זכות הבחירה להאריך את ההתקשרות בתקופות קצובות בנות של עד שנתיים כל אחת. סך תקופת ההתקשרות עם הזוכה לא תעלה על חמש שנים.


  3. תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז הינה לשנה; למשרד שמורה זכות הבחירה להאריך את ההתקשרות בתקופות קצובות בנות של עד שנתיים כל אחת. סך תקופת ההתקשרות עם הזוכה לא תעלה על חמש שנים.


  4. במסגרת מכרז זה מעוניין המשרד לבחור בזוכה אחד למתן השירות כפי שמפורט בנוסח המכרז המלא.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז​מועד / מועד אחרון 
מקום / דרך ביצוע
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים​ 1.11.21 עד השעה 14:00​לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין​18.11.21 עד השעה 16:00​בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד​
מקום הגשת ההצעות​
תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13
המועד האחרון להגשת ההצעות​2.12.21 עד השעה 14:00​על המעטפה יירשם "מכרז מספר 47/2021 למתן שירותי הסעדה בסיוע אמצעים טכנולוגיים", את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב