facebook

פרסום דוחות השלמה על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות, רשימות ומועמדים שהשתתפו בבחירות לשלטון המקומי

מבקר המדינה פרסם היום דוחות השלמה על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות, רשימות ומועמדים בבחירות לשלטון המקומי שהתקיימו באוקטובר 2018


באוקטובר 2018 התקיימו בחירות לשלטון המקומי ודוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונותיהם של מרבית הסיעות, הרשימות והמועמדים שהשתתפו בבחירות פורסם במרץ 2020.

מספר סיעות, רשימות ומועמדים הגישו למבקר המדינה את חשבונותיהם באיחור ניכר, כך שלא ניתן היה לערוך ביקורת על חשבונותיהם טרם פרסום הדוח.

בשל קיומו של אינטרס ציבורי לעריכת ביקורת על התנהלותם של הסיעות והמועמדים שהגישו את הדוחות שלהם באיחור, קבע מבקר המדינה כי הם ייבדקו והדוח בעניינם יפורסם במועד נפרד.

בימים אלה הושלמה בדיקת החשבונות של הסיעות, הרשימות והמועמדים שהגישו את חשבונותיהם למבקר המדינה באיחור ניכר.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, פרסם היום, 30 בספטמבר 2021, דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו באוקטובר 2018 - דוח השלמה

ודוח על תוצאות ביקורות החשבונות של מועמדים שהשתתפו בבחירות לראשות המועצות האזוריות שהתקיימו באוקטובר 2018 - דוח השלמה.