facebook

הודעה על כוונה להארכת התקשרות עם חברת CyberArk לשירותי תחזוקה למערך כספות-התוכנה הארגוני

מאפיינים :

מספר המכרז:
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
10/12/2019 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן הארכת התקשרות עם חברת CyberArk לקבלת שירותי תחזוקה למערך כספות-התוכנה הארגוני מתוצרתה המותקנות במשרד לשנת 2020, בהיקף של 28,559.5 דולר כולל מע"מ.

הארכת ההתקשרות תבוצע בהליך של פטור ממכרז - ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

  1.  להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד.


  2. אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ - 10/12/2019.


  3. הפנייה תיעשה לאחראית מטעם אגף מערכות מידע, גברת א. לוי בכתובת הדוא"ל: ari_lev@mevaker.gov.il.