facebook

מכרז פומבי מס' 48/20 - משרת סגנ/ית מנהל אגף בנציבות תלונות הציבור בלשכת חיפה

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
מכרז פומבי 48/20
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
22/11/2020 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
סגנ/ית מנהל אגף בנציבות תלונות הציבור
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המכרז

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למילוי משרת סגנ/ית מנהל אגף בנציבות תלונות הציבור בלשכת חיפה.  

תיאור התפקיד

סיוע למנהל האגף בניהול האגף ובניהול לשכות קבלת הקהל של נציבות תלונות הציבור הכפופות לו, ובכלל זה:

 1. סיוע בגיבוש תוכנית העבודה השנתית והרב-שנתית של האגף לפי הנחיות מנהל האגף;

 2. סיוע בביצוע כל המשימות המוטלות על האגף בתוכנית העבודה של הנציבות ובלוחות הזמנים שנקבעו בה; 

 3. מעקב, פיקוח ובקרה על הטיפול בתלונות המוקצות לאגף, לפי הנחיות מנהל האגף. 

 4. הנחיית צוות העובדים העוסקים בבירור התלונות בהתאם להנחיות מנהל האגף; 

 5. בירור תלונות שיקצה מנהל האגף וניסוח החלטות ומסמכים המסכמים את ממצאי הבירור;

 6. ייצוג האגף והמשרד, לפי הנחיות מנהל האגף, לפני גורמי חוץ, ובכלל זה לפני הגופים המבוקרים ולפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת; 

 7. ביצוע פעולות הסברה, לפי הנחיות מנהל האגף, לגורמים פנימיים או חיצוניים בנושאים שעליהם מופקד האגף;

 8. מתן משוב לעובדי האגף, הערכה תקופתית וחוות דעת על עבודתם, לפי הנחיות מנהל האגף; 

 9. ביצוע משימות נוספות שיטיל מנהל האגף מפעם לפעם וסיוע בארגון עבודת האגף.

תנאי הסף

על המועמד/ת למלא את כל הדרישות שלהלן:

 1. עליו/ה להיות בעל/ת חברות בלשכת עורכי הדין; הדברים אמורים גם לגבי מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. מועמדים שחברותם מוגבלת כאמור יידרשו להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחרו לתפקיד, כתנאי לשיבוצם במשרה.

 2. עליו/ה להיות בעל/ת תואר אקדמי* שני.

 3. עליו/ה להיות בעל/ת ניסיון של ארבע שנים לפחות בעבודה פעילה של עריכת דין או ייעוץ משפטי. 

 4. עליו/ה להיות בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי במערכת ממלכתית, ציבורית או עסקית, לרבות ניהול צוות עובדים. 
* משמע תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

הכישורים הנדרשים 

ידע וניסיון בתחום המשפט המינהלי ובדיני השלטון המקומי; יכולת התמודדות עם סוגיות משפטיות סבוכות והחלטות מורכבות; שליטה מצוינת בשפה העברית ויכולת מעולה להתנסח בעל פה ובכתב באופן בהיר וייצוגי; שליטה טובה מאוד בשפה האנגלית; כישורי ניהול; יכולת הכוונה של צוות עובדים ופיקוח עליהם; יכולת הקניית שיטות עבודה; יכולת טיפוח והנעה  של עובדים; יכולת ניהול מחלוקות; יכולת גיבוש והובלת צוות; יוזמה ויכולת תכנון; אסרטיביות; סמכותיות; אחריותיות; חוסן אישי ויכולת להתמודד עם מצבי לחץ; יכולת תיעדוף בין משימות; יכולת ניתוח מצבים וקבלת החלטות; חשיבה יצירתית; כושר ניהול משא ומתן ויכולת להתמודד עם מתלוננים; תקשורת בין-אישית טובה מאוד; רגישות ואמפתיה לאחר ורצון לסייע לזולת; יכולת ורצון להיענות לפניות ולמלא צרכים שעולים במסגרת התפקיד; יכולת ונכונות לשתף פעולה עם סמכות, לפעול על פי הנחיות ובמסגרת היררכית; יכולת לעבוד בשיתוף עם אחרים ולתרום ליצירת אווירה נעימה ולהגברת הפרודוקטיביות בעבודה; אוריינות דיגיטלית.

כחלק מהתפקיד תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות ובשעות נוספות, והעבודה עשויה להיות כרוכה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.

תנאי ההעסקה העיקריים

מתח הדרגות הצמוד למשרה: המשרה היא במתח דרגות 42 - 43 של הדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה.

הדרגה התחילית והשכר: הדרגה נקבעת על פי הסדר משרדי בהתחשב ברמת ההשכלה האקדמית והוותק המקצועי של המועמד/ת, שיעלו מהמסמכים שיוגשו עם תחילת העבודה. שכר העובד/ת ישולם על דרגתו במועד תחילת עבודתו ותוספות השכר המשולמות על פי הסכמים קיבוציים והסדרים משרדיים. 

תקופת ניסיון: תקופת ניסיון של שנתיים, שבה תיבחן מידת ההתאמה של העובד/ת לתפקיד.

המעוניינים להגיש מועמדות ישלחו:

 1. טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

 2. קורות חיים.

 3. העתקי תעודות המוכיחות כי הם בעלי ההשכלה הדרושה לפי המכרז. בעלי תעודות מחו"ל חייבים להמציא לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת המועמדות אישור שקילת תארים של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. למען הסר ספק, יובהר כי מי שלא יהיה בידם במועד האחרון להגשת המועמדות אישור הגף כאמור מסיבה כלשהי, לא יהיו זכאים להתמודד במכרז גם אם בקשתם נמצאת באותו מועד בטיפול. אשר למועמדים שהם עולים חדשים הנמצאים בארץ עד שבע שנים, מועמדותם תתקבל גם אם לא המציאו אישור שקילת תארים ממשרד החינוך בעת הגשת המועמדות, ובלבד שהאישור יימסר בשלב ועדת הבוחנים.
  לצורך הערכת תארים מחו"ל ניתן לפנות אל הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל בכל אחד ממחוזות משרד החינוך (לפירוט המחוזות ראו נספח 1).

 4. רישיון מקצועי.

 5. במכרזים שבהם נדרש ניסיון בעבודה מקצועית יצרפו המועמדים אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש (טופס 106 - אם המועמד/ת שכיר/ה; תעודת עוסק מורשה - אם המועמד/ת עצמאי/ת). במכרזים שבהם נדרש ניסיון בעבודה ניהולית יצרפו המועמדים גם אסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש. מועמדים שלא ימציאו אסמכתאות כאמור, ייחשבו כמי שאינם עומדים בתנאי הסף. כמו כן, יפרטו המועמדים בבקשותיהם (אפשר בדף נפרד) את פרטי הניסיון, לרבות פרטי מקומות עבודה קודמים. 

 6. תצלום של המועמד/ת שצולם בשנה האחרונה. 

 7. כמו כן, יש לצרף בדף נפרד שמות ומספרי טלפון של שלושה ממליצים שיכולים לחוות את דעתם על כישורי המועמדים והתאמתם לתפקיד.

 8. את הפנייה ובה טופס הבקשה והמסמכים המפורטים לעיל, יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת  Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז המצוין באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה. 
במקרים חריגים בלבד כמפורט בסעיפים 11.131 (א)4 ו-(ב)3 בתקשי"ר, יהיה רשאי המשרד לאשר למועמד להגיש, כתחליף לאסמכתאות על ההשכלה או הניסיון התעסוקתי הדרושים, תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז. 

התאריך האחרון להגשת מועמדות: 22.11.20, ו' בכסלו התשפ"א

פרטים נוספים למעוניינים להגיש מועמדות למשרה מפורטים במידע נוסף לגבי מכרזים.


רקע על נציבות תלונות הציבור


מידע נוסף לגבי מכרזים
דף מידע למועמד
טופס הגשת מועמדות

תצהיר למועמד/ת 

בואו לגלות מה זה אומר להיות מברר/ת תלונה

בנציבות תלונות הציבור: