facebook

דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות: "הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל", "התנועה הערבית להתחדשות" ו"רשימת האיחוד הערבי" בכנסת העשרים לתקופה 1.4.15 עד 31.12.15 ולתקופה 1.1.16 עד 31.12.16

שער ותוכן ענייניםwordpdf
סוג הפרסום מימון מפלגות
מספר קטלוגי 18-202
תאריך פרסום 05/2/2018
מספר ISSN 0793-1948
word
pdf