facebook

דוח מבקר המדינה השנתי (70ב) הומצא לראש הממשלה

המבקר אנגלמן: "דוח ביקורת 70ב מכיל כ-40 פרקים הבוחנים בקפידה את פעילות משרדי הממשלה. הדוחות מצביעים על ליקויים משמעותיים במגוון תחומים, ובכלל זה בהיבטים של מנהל תקין וטוהר המידות, יעילות ואפקטיביות וכן בהתנהלות הגופים הציבוריים ובשירות לאזרח"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן המציא ביום ו', כמתחייב בחוק, לראש הממשלה את דוח הביקורת השנתי (70ב). הדוח כולל כ-40 פרקי ביקורת של החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון, החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות, החטיבה לביקורת מערכת הביטחון והאגף לתפקידים מיוחדים. על פי החוק, הדוח יפורסם לציבור 10 שבועות לאחר המצאתו לרוה"מ. דוח זה מצטרף לדוח 70א הכולל כ- 25 פרקים אשר עבודתו הושלמה ואשר פרקים מתוכו צפויים להתפרסם בחודש הבא.

דוח הביקורת 70ב כולל התייחסות למגוון רחב של משרדי ממשלה וגופים ציבורים, ובהם: משרד ראש הממשלה, משרד החוץ, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד המשפטים (הפרקליטות), משרד החינוך, מערכת הביטחון, משטרת ישראל, תאגיד השידור הישראלי, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל ועוד.

כמו כן, הדוח כולל ביקורת מעמיקה על הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל. הדוחות הכספיים מתייחסים ל"דין וחשבון כולל על ההכנסות וההוצאות של המדינה באותה שנה" ול"מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה למועד תום שנת הכספים". בהקשר זה יצוין כי המבקר אנגלמן הנחה את הצוותים המקצועיים לפעול בהתאם לסעיף 12 לחוק מבקר המדינה ולבצע מדי שנה (עד ה- 15.2) ביקורת מקיפה בנושא.

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן: "אני מבקש להודות לצוותים המסורים והמקצועיים בחטיבות הביקורת שעושים לילות כימים כדי להעמיד דוח ביקורת אפקטיבי ואיכותי. דוח ביקורת 70ב מצטרף ל-70א ויחד הם כוללים כ- 65 פרקים הבוחנים בקפידה את פעילות משרדי הממשלה והגופים הציבוריים השונים. פרקים אלו כוללים ליקויים משמעותיים לצד המלצות לטיוב פעולת הגופים המבוקרים.

עבודת הביקורת נעשית בצורה מקצועית, מכבדת ומכובדת, בהלימה ליעדים לאומיים וללא משוא פנים. הדוחות מצביעים על ליקויים משמעותיים במגוון תחומים, ובכלל זה בהיבטים של מנהל תקין וטוהר המידות, יעילות ואפקטיביות וכן בהתנהלות הגופים הציבוריים ובשירות לאזרח. כמו כן, הדוחות מקדמים את תפיסת הביקורת ב"עיני הציבור", בראייתי תפקידה של הביקורת, בין היתר, הוא לשים את האזרח במרכז הבמה ולשמש פה עבור אותן אוכלוסיות ראויות לקידום שקולם לא תמיד נשמע".

המבקר אנגלמן הוסיף: "כדי להגביר את אפקטיביות הביקורת ולוודא שהגופים המבוקרים אכן מתקנים את הליקויים הנחתי  את צוותי הביקורת במשרדי להגביר בצורה משמעותית את מספר ביקורות המעקב אחר משרדי הממשלה והגופים הציבוריים. במסגרת זו, הצוותים המקצועיים יחזרו לגופים המבוקרים במשרדי הממשלה ובגופים הציבוריים, ויבחנו מקרוב האם הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת מהשנים האחרונות תוקנו ומהן הפעולות שהגוף המבוקר ביצע בהתייחס לדוח הביקורת".