facebook

קול קורא לגופים העוסקים במיצוי של זכויות להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מזמין גופים העוסקים במימוש ובמיצוי של זכויות להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור

מסמכים מצורפים:

 

שימו לב:

המועד להגשת הבקשה במסגרת הקול הקורא הוארך עד ל – 2.6.2022.


ומועד מתן הודעת המשרד בדבר אישור או דחייה הוארך עד ל- 2.7.2022.

רקע כללי

נציבות תלונות הציבור היא יחידה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) העוסקת בבירור תלונות הציבור, מתוקף הסמכויות שהוקנו לה בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958[נוסח משולב].

הנציבות חרתה על דגלה לשמש כתובת אובייקטיבית, מקצועית ונגישה לבירור תלונות מכל אדם, לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה.

אחת ממטרותיה העיקריות של הנציבות היא להנגיש את שירותיה לתושבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. זאת בין היתר באמצעות מתן אפשרות למי שמתגוררים באזורים אלה ומתקשים לפנות אליה באמצעים אחרים להגיש לה תלונות בעל פה. כדי לקדם מטרה זו מבקשת הנציבות לשתף פעולה עם גופים העוסקים במימוש ובמיצוי של זכויות.

במסגרת שיתוף הפעולה בין הנציבות ובין גופים אלה יגיעו עובדי הנציבות אחת לשבוע ללשכות של הגופים האמורים לצורך הסברה וכן לצורך קבלת תלונות מאנשים המעוניינים להגיש תלונות לנציבות, לרבות מהפונים לאותם גופים. אם המצב לא יאפשר זאת, התלונות ייגבו וההסברות יתקיימו באמצעים טכנולוגיים שונים, ובכלל זה פגישות זום.

כדי שעובדי הנציבות יוכלו לתת שירות יעיל ונגיש, על הלשכה להיות במקום שיש בו תחבורה ציבורית זמינה. נוסף על כך נדרש שהלשכה תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות, ושיוקצה חדר נפרד לעובדי הנציבות, הכולל מדפסת.

אנו מקווים ששיתוף הפעולה יביא לכך שהשירות שנותנת הנציבות לאוכלוסיות הזקוקות לקידום יהיה יעיל ונגיש.

לגוף אשר ייבחר במסגרת הקול הקורא תשולם תמורה בסך 500 ש"ח עבור הקצאת חדר אחד במשרדיו לעובדי הנציבות באחד מימי השבוע, אחת לשבוע, לצורך קבלת התלונות.

מובהר כי ככלל, המשרד ישאף לכך שעובדיו יגיעו אחת לשבוע למשרדי הגוף האמור, אך התדירות והיום של ההגעה מסורים לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד, והוא אינו מתחייב למספר ביקורים מזערי. עוד מובהר כי תנאי לתשלום התמורה הוא הגעה בפועל של עובדי המשרד למשרדי הגוף.

תנאי סף מהותיים:

 1. על הגוף להיות ללא כוונת רווח, לרבות תאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה.

 2. תאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה יידרש להמציא אישור תקף על ניהול תקין מרשות התאגידים וכן את תעודת רישום התאגיד.

 3. הגוף לא יהיה מזוהה עם מגמה פוליטית או עם מפלגה כלשהי.

 4. לגוף יהיה ניסיון של שלוש שנים לפחות בסיוע במימוש ובמיצוי של זכויות חברתיות.

 5. הגוף ימנה איש קשר אשר יעמוד בקשר עם נציגי המשרד, לצורך קידום הפרויקט.

 6. תינתן עדיפות לגוף המחזיק בלשכה אחת לפחות ביישובים הנכללים באשכולות 1 עד 4 במדד החברתי-כלכלי של יישובי ישראל, לפי הפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 7. המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לאפשר או לא לאפשר השלמת מסמכים או פרטים שלא צורפו במועד שנקבע לכך.

תנאי סף מנהליים

 1. על המציע לצרף להצעתו אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 ,שיינתן על ידי פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס. כמו כן, האישור יכול להיות ממוחשב, בנוסח הכלול באתר המרשתת (האינטרנט) של רשות המיסים בישראל, ולפיו המציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שהוא פטור מלנהלם ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 2. יש למלא כנדרש את כל התצהירים וההצהרות הנדרשות בנספחים המצורפים לפנייה זו, וזאת בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 ובהתאם לדרישות המשרד.
  המשרד רשאי על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר השלמת מסמכים ו/או פרטים שלא צורפו במועד שנקבע לכך, והוא גם רשאי שלא לאפשר זאת.

הפרטים שיש לכלול בהצעה:

יש לפרט בנוגע לגוף ולפעילותו החברתית, לרבות פירוט ניסיונו בסיוע במימוש ובמיצוי של זכויות חברתיות.

יש לציין פרטי איש קשר מטעם הגוף.

הליך בחינת ההצעה

לאחר הגשת המסמכים המשרד ידון בהצעות, יבחן אותן ויאשר או ידחה אותן על פי תנאי הקול הקורא ובהתאם לאיכותן. לצורך קבלת ההחלטה המשרד רשאי לבקר במשרדי הגוף שבהם אמורים עובדי הנציבות לקבל קהל.

להלן יפורט אופן החישוב של ציון האיכות של ההצעה:

20% מציון האיכות ייקבע על פי מספר הלשכות שמחזיק הגוף ביישובים שנכללים באשכולות 1 עד 4 במדד החברתי-כלכלי של

יישובי ישראל, לפי הפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין זה, גוף שמחזיק בשלוש לשכות כאמור, יקבל את

הציון המרבי.

40% מציון האיכות יינתן על בסיס ריאיון עם נציגי הגוף.

25% מציון האיכות ייקבע על פי איכות המשרדים שיציע הגוף להעמיד לרשות הנציבות והתאמתם לצרכיה.

15% מציון האיכות ייקבע על פי ניסיונו של הגוף בסיוע במימוש ובמיצוי של זכויות חברתיות. יובאו בחשבון הן מספר שנות

הניסיון והן איכות הניסיון.

מובהר כי המשרד רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לקבל כל הצעה או לבטל קול קורא זה. כן המשרד רשאי לקבוע כי לא תידון הצעתו של גוף שלא עמד במועדים שנקבעו להגשתה, או של גוף שלא עמד בקריטריונים ובדרישות שפורטו במסמכי הקול הקורא או החוק.

המשרד רשאי לקבוע יותר מזוכה אחד לצורך מתן השירות, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

תקופת ההתקשרות תהיה שנה אחת. המשרד יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות בעוד שנה, ולכל היותר בשנתיים.

לאחר בחירת הזוכה תחילת ההתקשרות עימו מותנית בעמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, לעניין התקשרות עם גוף ציבורי ובמילוי תצהירים כנדרש.

תהליך הגשת הצעה למענה לקול הקורא:

יש למלא עד 2.6.22 את טופס הגשת הבקשה לשיתוף פעולה במסגרת הקול הקורא. הטופס מצורף להלן.

הודעת המשרד בדבר אישור או דחייה של ההצעה לשיתוף פעולה במסגרת הקול קורא תימסר עד 2.7.22.

לשם קבלת מידע נוסף ניתן לפנות בדואר האלקטרוני לכתובת: ntz2000@mevaker.gov.il

 המסמכים המצורפים: