לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
שירותים חברתיים; עובדים סוציאליים; תקציב; תקנים; שקיפות; תקצוב; ניצול תקציבים; חוק הסעד

רקע

​מערכת שירותי הרווחה האישיים נועדה לספק את צורכיהם של נזקקים (מקבלי השירותים). משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוא החוליה המרכזית להבטחת קיומם של שירותי רווחה יעילים ומקיפים במדינה, והוא מוציא אל הפועל את תוכניותיו באמצעות הרשויות המקומיות. אלה פועלות באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים (מש"חים), המהוות מערכת מקצועית העוסקת במתן שירותי רווחה לתושבים מקבלי השירותים, באיתור צרכים ובפיתוח מענה הולם להם.

נתוני מפתח

 • 27

  מיקומה של ישראל מבין 36 מדינות ה-OECD בתחום ההוצאה הציבורית הכוללת על שירותים חברתיים.

 • 10.1 מיליארד ש"ח

  תקציב משרד הרווחה לתחילת שנת 2019, מהם כ-7.8 מיליארד ש"ח מתקצוב ממשלתי וכ-2.3 מיליארד ש"ח - השתתפות הרשויות המקומיות בהוצאות. תקציב משרד הרווחה לס...

 • 61%

  השיעור שבו הגדילה המדינה את תקציב הרווחה, מכ-6.3 מיליארד ש"ח ב-2012 לכ-10.1 מיליארד ש"ח ב-2019.

 • 61 מיליון ש"ח

  הסכום שלא ניצלו משרד הרווחה והרשויות המקומיות מתקציב הרווחה בסוף שנת 2019 (0.53% מהתקציב).

 • 30%

  שיעור העלייה בתקציב שהוקצה לפעילות הרווחה ברשויות המקומיות לסוף שנת 2019 (כ-8.2 מיליארד ש״ח) ביחס לתקציב שאישר להן משרד הרווחה בתחילת השנה...

 • 49%

  הפער לטובת רשויות מקומיות המשתייכות לאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (7 - 10) מבחינת ההוצאה הממוצעת לתושב הרשום במש"חים, לעומת תושבי רשויות מאשכולות...

 • 21.5%

  שיעור הגידול במספר העובדים הסוציאליים המועסקים במש"חים בארבע השנים האחרונות (6,197 בסוף שנת 2019).

 • 656

  מספר התקנים הלא מאוישים במש"חים, מהם 558 הם תקני עובדים סוציאליים. מדובר בכ-10% מסך התקנים המאושרים למחלקות לשנת 2020.

פעולות הביקורת

​בחודשים יולי עד נובמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את מימון השירותים החברתיים שמספקת המדינה לתושביה, בעיקר באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. נבדקו בעיקר תקצוב השירותים ותקצוב תקני כוח האדם במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. הביקורת נעשתה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, במחוז דרום ומחוז מרכז של המשרד בעיריות רחובות, נתיבות, באקה אל-גרבייה וקריית אונו ובמועצה המקומית רכסים. בדיקות השלמה נעשו באגף התקציבים במשרד האוצר ובמרכז השלטון המקומי. יצוין כי הדוח הוכן בעיצומו של משבר הקורונה, וכי בתקופה זו נדרשו הגופים שנבדקו בדוח להתמודדות עם אתגרים רבים ומיוחדים החורגים מפעילותם השוטפת.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  עדכון חוק הסעד: החוק מטיל על הרשויות המקומיות אחריות להקמת שירותי רווחה, אך אינו מגדיר אילו שירותים עליהן לתת וכיצד ימומנו. חוקרים, לצד גורמים מהממשל המרכזי ומהממשל המקומי, העלו טענות כנגד יכולתו של חוק הסעד הקיים לספק מענה לצרכיה העכשוויים של החברה בי...
 • dislike
  תקנון העבודה הסוציאלית: בתקנון העבודה הסוציאלית (תע"ס) 18 פרקים, ובכל פרק הוראות - לעיתים עשרות. מרבית ההוראות בתע"ס, אשר כוללות הנחיות מקצועיות ומשמשות כלי ראשון במעלה בידי עובדי הרווחה, לא עודכנו זה זמן רב: למשל נמצאו הוראות שעודכנו לאחרונה בין השנים...
 • dislike
  דיווחים הנוגעים לכוח אדם ברשויות: הרשויות המקומיות עדיין נדרשות למלא ידנית את הדיווחים בנושא כוח אדם במש"חים ולהעבירם למחוזות משרד הרווחה, שם הנתונים מוקלדים למחשב. בשלב הבא הם מועברים למטה המשרד לביצוע ההתחשבנות מול כל רשות.
 • dislike
  פערים בתקצוב רשויות מקומיות: ב-2019 היה תקציב הרווחה הממוצע לתושב הרשום במש"חים ברשויות המקומיות מהאשכולות החברתיים-כלכליים החזקים 7 - 10 (5,110 ש"ח) גבוה בכ-67% לעומת האשכולות החלשים 1 - 4 (3,056 ש"ח). הן התקציב והן ההוצאה הממוצעת למטופל גבוהים יותר ב...
 • dislike
  תקצוב הרשויות המקומיות: בשלוש השנים האחרונות משרד הרווחה לא העביר לרשויות המקומיות מסגרת תקציב לפני תחילת כל שנה, וכך למשל בתחילת 2019 התקציב שאושר לפעילות הרווחה ברשויות (המורכב בחלקו מתקצוב ממשלתי ובחלקו מהשתתפות הרשויות בהוצאות) היה כ-6.3 מיליארד ש"...
 • dislike
  תקציב תחילת שנה: התקציב שהקצה משרד הרווחה לרשויות המקומיות שנבדקו בסעיפי תקציב כספיים בתחילת השנים 2018 - 2019, היה קטן בשיעור של בין 9% ל-67% ביחס לתקצוב אותם הסעיפים לסוף השנה הקודמת.
 • dislike
  פרסום התבחינים ונוסחאות ההקצאה לתקצוב הרשויות המקומיות: משרד הרווחה חילק במשך שנים את התקציב לרשויות המקומיות בהשתמשו ב-124 נוסחאות לחלוקת הכספים ובאמות מידה ומקדמים לחלוקה, הנידונים בוועדה בהשתתפות נציגי הרשויות, אך לא פרסם אותם לרשויות המקומיות ולציב...
 • dislike
  העברת תקציבים מרשות מקומית אחת לאחרת (ויסותים): אין ברשות משרד הרווחה מידע מרוכז על הוויסותים שביצע כל שנה: מאילו רשויות מקומיות נגרעו תקציבים ומאילו סעיפים; מהם הסכומים שנגרעו מכל רשות; כיצד קבע המשרד לאילו רשויות יועברו התקציבים שנגרעו; ואילו רשויות...
 • dislike
  הקצאת תקנים לעובדי רווחה במש"חים ברשויות המקומיות וסוגיית העומס המוטל עליהם: משרד הרווחה מקצה תקנים לרשויות המקומיות מפעם לפעם, בעקבות קבלת תקציב ממשרד האוצר, אך הוא לא בדק ומיפה את הצרכים בפועל של כל רשות ורשות, וכפועל יוצא, אין בידיו נתון בדבר מספר ה...
 • dislike
  הקצאת תקנים כוללים (עו"סים ועובדי רווחה אחרים): משרד הרווחה הקצה פחות תקנים למש"חים ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים חלשים וכן לאשכולות פריפריאליים (המרוחקים מן המרכז) בהשוואה לאשכולות האחרים. למשל, מספר התקנים שהוקצו לאלף נפש המוכרים למש"חים ב...

  תרשים התקציר

  השוואת הקצאת התקציב* וההוצאה בפועל לשירותי רווחה ביחס לרשומים במש"חים, לפי אשכולות חברתיים-כלכליים, 2019 (בש"ח למטופל)

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי משרד הרווחה ומשרד האוצר יפעלו להעברת מסגרות תקציב לרשויות המקומיות לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת הכספים, כדי לאפשר להן לתכנן את תקציבי הרווחה שלהן בהלימה למקורות המוקצים ממשרד הרווחה. עוד מומלץ כי משרד הרווחה יפעל בשיתוף משרד האוצר וכל...
  • [alt]
   מומלץ כי משרד הרווחה יערוך בדיקה לגבי הסכומים המועברים באמצעות ויסותים על מנת לבדוק את הטענה כי כספים מועברים בפועל מרשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים לרשויות חזקות. עוד מומלץ כי משרד הרווחה יקבע נוהל מפורט ותבחינים לביצוע ויסותי תקציבים...
  • [alt]
   מומלץ כי משרד הרווחה ייתן את דעתו, בשיתוף הרשויות המקומיות, על פערי הקצאת התקנים ופערי איוש התקנים הכוללים במש"חים ברשויות המשתייכות לאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים ואשכולות פריפריאליים נמוכים, ועל פערי איוש תקני העו"ס בפרט.
  • [alt]
   מומלץ כי עיריית באקה אל-גרבייה, עיריית נתיבות, עיריית קריית אונו, עיריית רחובות, והמועצה המקומית רכסים יפעלו לאיוש מלא של התקנים במש"חים, כדי להבטיח טיפול מיטבי למקבלי שירותי הרווחה בתחום שיפוטן.

  סיכום

  אופן תקצוב המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות על ידי משרד הרווחה עלול להביא להרחבת הפערים בין רשויות חלשות לחזקות. נמצאו פערים בהקצאת תקני כוח אדם שמשרד הרווחה מקצה למש"חים ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים וכן בקרב אוכלוסיית הפריפריה. אופן גריעת הכספים שלא נוצלו על ידי רשויות והעברתם לרשויות מקומיות אחרות אינו שקוף, ומטה המשרד אינו יודע אילו סכומים הועברו ולמי. באין מידע כזה בנמצא, ובהיעדר בקרה מצד המשרד על העברות הכספים הללו שמבוצעות במחוזותיו, לא ניתן לדעת אם חלק מהכספים הועברו מרשויות חלשות לרשויות חזקות. משרד הרווחה לא פרסם עשרות נוסחאות שמיועדות להקצאת כספים ולתקני כוח אדם באופן שקוף לציבור. 

  כדי להביא לשיפור במכלול הטיפול במקבלי שירותי הרווחה, ראוי כי משרד הרווחה, בשיתוף הרשויות המקומיות, יפעל לתיקון הליקויים שהועלו בדוח ויבחן את ההמלצות; זאת לטובת מקבלי שירותי הרווחה כפרטים ולטובת החברה בראייה כוללת.