facebook

סדרי קבלת הזמנות לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור יפורסמו באתר טקס הדלקת המשואות המידע כיצד יש להגיש בקשה ומהן אמות המידה לקבלת הזמנה לטקס

עמוס בן גרשום AMOS BEN GERSHOM, לע"ם

בין האירועים השנתיים המרכזיים ביום העצמאות, בולט הטקס הממלכתי של הדלקת המשואות בהר הרצל, הנועל את יום הזיכרון ופותח את אירועי יום העצמאות. רבים מבקשים להשתתף באירוע זה ויש ביקוש רב לכרטיסי הכניסה אליו. בנציבות מתקבלות מדי שנה תלונות הנוגעות לעניין זה.

בנציבות התקבלה תלונה ממתלונן שטען כי פנה אל מרכז ההסברה - המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים במשרד התרבות והספורט בבקשה לקבל כרטיסים לטקס, אך בקשתו נדחתה ללא נימוק.

בעקבות פניית הנציבות שלח האחראי לארגון הטקס מכתב למתלונן שבו הסביר כי לטקס מחולקות בכל שנה כ- 4,000 הזמנות וכי מתקבלות בכל שנה מאות בקשות לקבלת הזמנה; רוב ההזמנות מחולקות לסגל א', לארגוני השכול השונים, לכוחות הביטחון, לדיפלומטים, לנספחים צבאיים ולמשלחות מחו"ל.

ההזמנות הנותרות מחולקות לציבור, בהתאם לבקשות המתקבלות, בהתחשב בכמה מדדים: המועד שבו התקבלה הבקשה; מתן עדיפות לתושבי הפריפריה; עדיפות לאזרחים שטרם קיבלו הזמנה.

הנציבות העירה למרכז ההסברה כי נוכח החשיבות של טקס הדלקת המשואות והביקוש לו, נכון שבאתר שלו יהיה מידע כיצד יש להגיש בקשה ומהן אמות המידה לקבלת הזמנה.

התלונה פורסמה בדוח שנתי 43 של נציבות תלונות הציבור