facebook

דוח מבקר המדינה הוצג בכנס בינלאומי על אנרגיות מתחדשות - 27.10

בכנס שנערך בגיאורגיה, ושעסק בהאצת המעבר לייצור חשמל נקי באמצעות השקעות באנרגיות מתחדשות, הוצג דוח מבקר המדינה הישראלי שהתריע על עיכוב משמעותי בהגעה ליעדים שהציבה ממשלת ישראל בנושא

בטביליסי בירת בגיאורגיה נערך בשבוע שעבר כנס בינלאומי שעסק בהאצת המעבר לאנרגיה נקייה באמצעות השקעות באנרגיות מתחדשות. 

במסגרת הכנס ערך ארגון המאסדרים בתחום האנרגיה באירופה (ERRA) דיון מיוחד בנושא הלקחים שניתן להסיק מהמדיניות שנקטו ממשלות במדינות שונות לגבי מעבר לאנרגיות מתחדשות, מנקודת מבטם של מנהלי הביקורת שבחנו אותה.

במסגרת הדיון הוצגו מקרי מבחן מביקורות שנערכו בנושא בקהילה האירופית, בלטביה ובישראל.

דוד בר, ראש אגף ח' בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות, הציג את עיקרי הדוח שפרסם מבקר המדינה בשנת 2020 בנושא קידום אנרגיות מתחדשות והפחתת התלות בדלקים.

הדוח העלה, בין היתר, כי אף שיש מודעות גוברת מצדה של ממשלת ישראל לכך שיש להגדיל את כמות החשמל המיוצר ממקורות לא מזהמים, כאנרגיה סולארית ואנרגיית רוח, קיים פער משמעותי בין היעדים שהציבה הממשלה לבין ביצועם בפועל.