facebook

סיפורה של תלונה: משבר התחבורה הציבורית

במקביל לפרסום הדוח על משבר התחבורה הציבורית, ממשיכה נציבות תלונות הציבור לטפל באופן שוטף בתלונות המתקבלות על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

בשנת 2018 התקבלו בנציבות 826 תלונות על משרד התחבורה, מדובר בעליה חדה בהיקף התלונות מהשנים האחרונות.

התלונות עסקו בנושאים רבים ומגוונים ובהם: עיכובים בטיפול בפניות הציבור; אי עמידה בלוחות זמנים; אי תגבור קווים; מחסור בנהגים; עיכוב בטיפול בהכשרת נהגים; שינוי המדיניות של אפשרויות התשלום אצל הנהג; חיובים בתעריף מוגדל בשל אי תיקוף כרטיס הרב קו; אי שימוש במערכת הכריזה; תכנון וקידום לקוי של התחבורה הציבורית ועוד.

פירוט נרחב בדבר בירור התלונות על משרד התחבורה בשנת 2018 יפורסם בדוח השנתי של נציב תלונות הציבור, אשר עתיד להתפרסם במהלך חודש יוני 2019.

להלן שתי דוגמאות לתלונות בהן טיפלה נציבות תלונות הציבור בתחום התכנון ותשתיות של התחבורה הציבורית:

חניון האוטובוסים הורחב בחטף

תושב אלעד התלונן על היתר שניתן להרחבת חניון אוטובוסים בסמוך לרחוב מגוריו. לטענתו, ההיתר ניתן במחטף ללא שמיעת התנגדויות התושבים, אשר עלולים לסבול מההשלכות. בעקבות התערבות הנציבות, הודיע מהנדס העירייה כי הוחלט לבטל את ההיתר שהוצא והוחלט להקים ועדה שבפניה יתאפשר למתנגדים לתכנית להשמיע את טענותיהם כפי שביקשו.

תחנת האוטובוס פגעה באיכות החיים של התושבים השכנים

תושב מודיעין עילית התלונן על כך שבסמוך לביתו ממוקמת תחנת מוצא לאוטובוסים בינעירוניים. לטענתו, במהלך מרבית שעות היממה הדיירים במקום סובלים מרעש בלתי נסבל שפוגע באיכות החיים שלהם. בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור לרשות הארצית לתחבורה הציבורית, ונוכח תלונות נוספות אשר הגיעו אליה בנידון, הוחלט על העתקת נקודת המוצא של הקווים לתחנה אחרת. המתלונן השיב במכתב תודה.