facebook

ההיערכות לבחירות לכנסת התשע עשרה וניהולן

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום מימון מפלגות
מספר קטלוגי 2014-002
תאריך פרסום 26/2/2014
מספר ISSN 0793-1948

הבחירות לכנסת מאפשרות לאזרחי המדינה ליטול חלק פעיל בעיצוב השלטון ונמצאות בלב ההליך הדמוקרטי. בדוח זה, העוסק בבחירות שנערכו לכנסת התשע עשרה שהתקיימו ביום כ"א בשבט התשע"ד 22.1.13, שני פרקים: האחד מסכם את תוצאות הביקורת באשר להיערכות לקיום הבחירות ולאופן ניהולן; והשני כולל את תוצאות בדיקת חשבונותיהן של המפלגות כקבוע בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן- החוק), המטיל מגבלות על ההכנסות וההוצאות של הסיעות בכנסת ושל הסיעות והרשימות אשר מתמודדות בבחירות לכנסת.

היערכות לבחירות וניהולן - ההיערכות לבחירות היא מבצע מורכב, יקר ורחב היקף. שיאן של הבחירות במימוש זכות הבחירה על ידי הזכאים לכך על פי החוק, וסופן בסיכום תוצאותיהן, באופן שיבטיח את מימוש רצונם של הבוחרים. חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 והתקנות שהותקנו על פיו, קובעים את סדרי הבחירות. ועדת הבחירות המרכזית מופקדת על קיומן.

ההקפדה על מתן אפשרות לכל בעלי זכות הבחירה לממש את זכותם לבחור על פי ההסדרים שנקבעו לכך וההקפדה על ניהולן התקין והטהור של הבחירות, חיוניות לשם הבטחת מימוש רצון הבוחרים, שהוא אבן היסוד של כל...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הבריאות
 • משרד הפנים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המשרד לביטחון הפנים - שירות בתי הסוהר
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מילות מפתח

 • כנסת ישראל
 • בחירות
 • ועדת הבחירות המרכזית
 • גיוס עובדים
 • ועדת קלפי
 • קלפיות נגישות
 • העסקה ביום הבחירות
 • מערכת ממוחשבת
 • תקציב הבחירות
 • הצבעות מיוחדות
word
pdf

מילות מפתח

 • גירעון
 • שכר
 • תעמולת בחירות
 • התקשרויות
 • מתן תרומות
 • התנדבות
 • ועדת קלפי
 • סיעות
 • תקרת הוצאות
 • הנחיות מבקר המדינה
 • הוצאות לא תקינות
 • הופעות אמנים
word
pdf

מילות מפתח

 • גירעון
 • אשראי בנקאי
word
pdf