לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

טיפול המשטרה באיתור נעדרים ובזיהוי אלמונים

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
פיקוח; חקירה; איתור נעדרים

תקציר

​איתור נעדרים וזיהוי אלמונים, עניינים שהם מדיני הנפשות ממש, הם בעלי חשיבות שלא ניתן להמעיט בה. על האינטרס המובן של משפחות הנעדרים המייחלות לכל פיסת מידע הקשורה לגורל יקיריהן שנעלמו, נוספים גם עניינים בעלי משמעות משפטית קונקרטית, לרבות השלכות בענייני מעמד אישי של בני זוג, כמו עגינות וממזרות, בענייני ירושה וכיוצא באלה. המשטרה אחראית לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים וטיב הפעולות שהיא נוקטת ועיתוין עשויים להשפיע על הסיכוי לאתר נעדר, ולעתים, אף להציל את חייו. יתרה מזאת, אלמוני שזוהה יכול להיות אדם שהוכרז קודם לכן כנעדר .

מנתוני המשטרה עולה שמדי שנה  כ-15-30 מהנעדרים שפרטיהם מדווחים למשטרה אינם מאותרים. עוד עולה שמדי שנה  נמצאו 14-22 אלמונים שלא זוהו. בספטמבר 2009 היו רשומים במשטרה 492 נעדרים שלא אותרו ו-473 אלמונים שלא זוהו, מאז קום המדינה. תחנות המשטרה הפרושות ברחבי הארץ הן הגורם האחראי לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים. חוליית נעדרים במטה הארצי של המשטרה (להלן - חוליית נעדרים) היא גורם המטה האחראי לפיקוח על פעולות תחנות המשטרה לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים ולמתן הנחיות וייעוץ בכל הנוגע לנושא זה.

פעולות הביקורת

בחודשים פברואר-אוגוסט 2009 בדק משרד מבקר המדינה את טיב טיפולה של המשטרה באיתור נעדרים ובזיהוי אלמונים שבחלוף תקופה לא קצרה לא אותרו או לא זוהו. אלה הנושאים שנבדקו: טיפול תחנות המשטרה בנושא, לרבות ביצוע פעולות חקירה שהיה עליהן לבצע על פי פקודת המטה הארצי של המשטרה (להלן - הפקודה) ונוהלי חטיבת החקירות של המשטרה (להלן - הנהלים) לפי נסיבות האירוע, קיום דיוני הערכת מצב תקופתיים לצורך הפקת לקחים, קבלת החלטות ומתן הנחיות בהתאם והקפדה על רצף בחקירה. עוד נבדק אם חוליית נעדרים פעלה באופן ראוי ונכון בטיפול בנושאים שבאחריותה, ובהם פיקוח על טיפולן של תחנות המשטרה בנושא איתור נעדרים וזיהוי אלמונים, קיום מאגר מידע ותשתית טכנולוגית נאותה להצלבת מידע לצורך איתור נעדרים וזיהוי אלמונים ועדכון הפקודה והנהלים. הבדיקה נעשתה בחוליית נעדרים ובתחנות המשטרה ונבדקו 34 תיקים פתוחים שטרם נגנזו , שמועד פתיחתם היה בשנים 2004-2008 - 16 (35%) מתיקי הנעדרים בארץ ו-18 (18%) מתיקי האלמונים.

עיקרי הממצאים

פעולות המשטרה לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים מוסדרות בפקודה, ולפיה, כדי לאתר נעדר ולזהות אלמוני על תחנות המשטרה לבצע פעולות חקירה לפי נסיבות האירוע ולהמשיך במאמצי האיתור והזיהוי במשך חמש שנים ברציפות. הנהלים שנקבעו על פי הוראות הפקודה מפרטים, בין השאר, את פעולות החקירה שיש לבצע בטיפול מתמשך בתיקי נעדרים. אף כי אין נוהל המפרט באופן דומה את הפעולות שיש לבצע בחקירה לזיהוי אלמונים, יש מקום לכך ששימוש באמצעי חקירה בסיסיים, המפורטים בנהלים האמורים בשינויים המתחייבים, ינחו את תחנות המשטרה בטיפול מתמשך בתיקי אלמונים. על פי הפקודה, תיק של אלמוני ייסגר כאשר הוא זוהה בוודאות ותיק נעדר ייסגר כאשר הוא אוּכַּן, דהיינו כאשר אותר חי או מת. אם אין זיהוי ואין איכון בתום חמש שנים מיום פתיחת התיק, הוא ייגנז בארכיון נעדרים שבמטה הארצי של המשטרה על פי התנאים המפורטים בפקודה.

הליכי הטיפול בנעדרים ובאלמונים בתחנות המשטרה

דיוני הערכת מצב והשהיות בחקירה: על פי הנהלים, בתיקים שהחקירה מתמשכת יש לקיים הערכות מצב תכופות כדי להחליט אילו צעדים יש לנקוט ומה דחיפותם, ולכתוב סיכום ביניים כבר חודשיים לאחר פתיחת התיק. הערכות המצב משמשות כלי חשוב וחיוני בידי תחנות המשטרה לצורך בחינת פעולות החקירה שנעשו, הפקת לקחים וחיפוש מחודש של כיווני חקירה אפשריים אחרים.

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי ברוב המכריע של התיקים שנבדקו, 30 מ-34 התיקים שנבדקו (88%), לא נעשו הערכות מצב בתכיפות הראויה, דהיינו המשטרה לא בדקה עד כמה מועילה החקירה שבוצעה ולא נבחנו כיווני חקירה אפשריים אחרים; במרביתם, 23 מ-30 (77%), לא נעשתה הערכת מצב במשך שנה או יותר כשבמחציתם, 12 מ-23, היא לא נעשתה במשך שנתיים עד ארבע שנים ויותר.

עוד עלה שברוב המכריע של התיקים שנבדקו (88%) היו השהיות משמעותיות בחקירה. במרביתם היו ההשהיות כבר בסמוך לפתיחת התיק, ובחלק מתיקי האלמונים נפסקו פעולות החקירה חודשים ספורים לאחר קבלת ההודעה על מציאת האלמוני, ובעצם, התיק נגנז.

מיצוי החקירה: על פי הפקודה והנהלים, כדי להביא לאיכונו של נעדר או לזיהויו של אלמוני על דרגי הפיקוד והחוקרים בתחנות המשטרה להשתמש באמצעים העומדים לרשותם על פי שיקול דעתו של הקצין הממונה על החקירה, לרבות בדיקת כל קצות החוט שהועלו בחקירה.

אולם הביקורת העלתה שבכל התיקים שנבדקו לא מיצו תחנות המשטרה את אמצעי החקירה העומדים לרשותם והועלו כשלים בשימוש באמצעים השונים, למשל: יש שלא נגבו עדויות אף שהממונים על החקירה הורו על כך; יש שלא נעשתה פנייה לגורמי מודיעין לחיפוש מידע כנדרש בנהלים; יש שלא נעשה שימוש באיכון טלפון סלולרי או בקבלת מידע על שיחות נכנסות ויוצאות מטלפון; ויש שלא טופלו, כנדרש בנהלים, חפצים שנמצאו עם האלמונים שעשויים היו לסייע בזיהוים.

נמצא אפוא שהמשטרה לא פעלה על פי נהליה שלה עצמה. לא זו בלבד שברוב התיקים נזנחו פעולות החקירה לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים כבר בסמוך לתחילת החקירה, אלא שברוב המקרים גם לא נערכו הערכות מצב תכופות כנדרש, החקירה לא תמיד מוצתה עד תום ולא תמיד נעשה שימוש ראוי באמצעים העומדים לרשות החוקרים כדי לאתר נעדר או לזהות אלמוני או כדי לייצר "קצוות חוטים" לבדיקות ולהשלמות נוספות. מנגד עומדות משפחות חרדות ודואגות המצפות לטיפולה הראוי והבלתי פוסק של המשטרה בעניינן ומייחלות למענה מהיר ככל האפשר.

פיקוח ובקרה על הליכי החקירה וגניזת התיקים

חוליית נעדרים היא יחידת מטה האחראית, כאמור, למתן הנחיות מקצועיות בנושא איתור נעדרים וזיהוי אלמונים, לעדכונן של הוראות הפקודה והנהלים, לפיקוח על פעולות החקירה של תחנות המשטרה וכן לביצוע בקרה על התיקים המועברים מתחנות המשטרה לגניזה. כדי לעמוד במשימותיה החוליה מנהלת קובץ נתונים ממוחשב על נעדרים ואלמונים (להלן - קובץ נעדרים ואלמונים). שימוש יעיל במידע הנאגר בקובץ עשוי לסייע באיכון נעדרים או בזיהוי אלמונים במקרים שנמצאה התאמה בין פרטיהם של מי מהם.

1. הועלה שהמערכת הממוחשבת שבאמצעותה החוליה מצליבה את הנתונים אינה משוכללת דיה ואי אפשר לבצע חיפוש נתונים מתקדם, לפיכך החוליה נאלצת לבצע חיפוש פרטני באמצעות תפריט שאילתות הקיים במערכת. החוליה התקשתה לעמוד במשימותיה - לפקח באופן הדוק ומקצועי על התיקים הפעילים ולהנחות את החוקרים בנושאים שהחוליה אחראית להם. עוד עלה שהפקודה והנהלים שתחנות המשטרה פועלות לפיהם בכל הנוגע לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים אינם מעודכנים.

2. כאמור, תיק של נעדר שלא אוכן או תיק של אלמוני שלא זוהה בתום חמש שנים מיום פתיחתו ייגנז בארכיון שבמטה הארצי של המשטרה לפי התנאים המפורטים בפקודה . בתום חמישים שנה מיום ההיעדרות או מיום מציאת האלמוני יבוער התיק.

מבדיקת קובץ נעדרים ואלמונים  שהחוליה מנהלת עלה כי למעלה מ-60% מהתיקים שנפתחו בשנים 1962-2003 ואמורים היו להיגנז  טרם נגנזו, ועשרות תיקים שהגיע מועד גניזתם לא הועברו מתחנות המשטרה לחוליה אלא בוערו בתחנות עצמן, בניגוד להוראות הפקודה ולנהלים. בכל התיקים שאינם מועברים במועד לחוליה נערכת הבקרה באיחור רב, ובמקרים שנמצאים בהם כשלים בטיפולן של תחנות המשטרה בתיק, לעתים מאוחר מדי לבצע השלמות לחקירה.

סיכום והמלצות

לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים ישנה חשיבות רבה משום שמדובר בדיני נפשות. מדובר במשפחות החרדות לגורל יקיריהן שנעלמו וגם בהשלכות היכולות להיות לזה על מעמד אישי, כמו עגינות וממזרות, על ירושה וכיוצא באלה. כדי לאתר נעדר ולזהות אלמוני על תחנות המשטרה לבצע פעולות חקירה רבות ומגוונות לפי נסיבות האירוע, שרובן מפורטות בנוהלי המשטרה. הדגש העיקרי בנושא איתור נעדרים וזיהוי אלמונים הוא טיפול ראוי ושוטף ללא השהיות תוך כדי קיום הערכות מצב תכופות.

אולם הועלה כי ברוב התיקים שנבדקו במסגרת ביקורת זו, סמוך לאחר הודעה על נעדר או מציאת אלמוני זנחו תחנות המשטרה את פעולות החקירה, ובחלק ניכר מהמקרים לא ננקטו כל הפעולות הנדרשות, לא מוצו אמצעי החקירה ולעתים אף לא בוצעו הנחיות מפורשות שניתנו על ידי דרגי הפיקוד והמטה. סטייה ניכרת ומשמעותית מהפקודה והנהלים פירושה לא רק אי-מילוי אחר אותן הוראות אלא גם קיומה של אפשרות פגיעה ממשית ביכולת לאתר נעדר ולזהות אלמוני.

עוד עלה שהתשתית הטכנולוגית שבאמצעותה חוליית נעדרים מצליבה נתוני נעדרים עם נתוני אלמונים אינה משוכללת ומוגבלת בתפקודיה, והפקודה והנהלים אינם מעודכנים.

על דרגי הפיקוד והמטה במשטרה לעקוב אחר טיפולן של תחנות המשטרה באיתור נעדרים וזיהוי אלמונים ולוודא שהטיפול בנושא רגיש זה ייעשה באופן ראוי, בשקידה ובהקפדה. יש לוודא שפעולות החקירה הנדרשות יבוצעו ללא דיחוי וללא השהיות, ייעשו הערכות מצב תכופות וייעשו מרב המאמצים למצוא, בכל אירוע ואירוע, עוד דרכי פעולה שיסייעו ויועילו לחקירה. כמו כן מן הראוי שהמשטרה תפעל לשיפור התשתית הטכנולוגית כדי להשיג הצלבת נתונים יעילה לצורך איכון נעדרים וזיהוי אלמונים ותדאג לעדכון מיידי של הפקודה והנהלים העוסקים בנושא זה.

קישורים רלוונטים