facebook

סיפורהּ של תלונה - כתב-יד לא קריא של שוטר

סיפורהּ של תלונה – דוחות תעבורה שבוטלו בעקבות כתב-יד לא קריא של שוטר

 

המתלוננים קיבלו דוחות תעבורה, אולם לא הצליחו לקרוא את הכתוב בהם משום שכתב ידו של השוטר לא היה קריא. המתלוננים פנו בעניין זה אל מרכז פניות נהגים במשטרת ישראל, ציינו כי אינם מצליחים לפענח את הכתוב, וביקשו לקבל הודעה ברורה, אך לא קיבלו מהמשטרה מענה לגופו של עניין.

גם עובדי נציבות תלונות הציבור לא הצליחו לקרוא את כל מה שנכתב בסעיף "נסיבות העבירה" שבדוחות.

בעקבות התערבותהּ של נציבות תלונות הציבור הודיעה המשטרה כי החליטה לבטל את הדוחות. כמו כן, הודיע אגף התנועה הארצי במשטרה כי הוא החל בהפעלת מערכת רישום דוחות ממוכנת, שבאמצעותהּ יוקלדו הדוחות ויודפסו על ידי השוטרים. מערכת זו תיתן מענה באותם מקרים שבהם הדוחות אינם קריאים, ואולם הכנסתה לשימוש תהיה הדרגתית, כך שיעבור זמן עד שכל הניידות יצוידו בה. עוד נמסר כי המערכת נמצאת כבר כיום בשימוש של כל יחידות משטרת התנועה הארצית, אגף התנועה של מחוז ירושלים ואגף התנועה של מחוז ש"י.