לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
זכויות מקרקעין; פרצלציה

רקע

אחד מתפקידיה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הוא לפעול לקידום רישום הזכויות של הנכסים שבניהולה בפנקסי המקרקעין. אי-רישום הזכויות על נכסים עלול לפגוע בהגנה על זכות הקניין של רוכש הנכס, ולגרום להגבלת סחירותם, ואפשר שגם להפחתה במחירם, של נכסים כאמור, לעומת נכסים זהים שהזכויות עליהן נרשמו. חשיבות רישום הזכויות קיבלה משנה תוקף לאחר שבמאי 2009 החליטה הממשלה על המשך הרפורמה ברמ״י, שנדבך מרכזי בה הוא צמצום החיכוך שבין החוכרים לרמ״י על ידי העברתם מחכירה לבעלות, ורישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין הוא תנאי לכך. 

נתוני מפתח

 • כ-318,000

  נכסים בניהול רמ"י אינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין נכון ליוני 2020, לעומת כ-330,000 באוקטובר 2014.

 • כ-489,000

  נכסים בניהול רמ"י מצויים במעמד חכירה נכון ליוני 2020.

 • כ-72%

  מיחידות הדיור הכלולות בתוכניות מפורטות שבאחריות רמ"י ושאושרו בשנים 2016 - 2018 טרם נרשמה פרצלציה.

 • כ-36%

  מיחידות הדיור הכלולות בתכניות מפורטות שבאחריות משרד הבינוי והשיכון ושאושרו בשנים 2016 - 2018 טרם הוכנו תוכניות לצורכי רישום.

 • כ-111 מיליון ש"ח

  הוציאה רמ"י בשנים 2016 - 2018 בגין פעולות בעלות ורישום וקידום הרישום של בתים משותפים.

 • כ-244,000

  נכסים שעליהם הקנתה רמ"י בעלות בשנים 2016 – 2019.

פעולות הביקורת

בשנת 2015 פרסם משרד מבקר המדינה דוח בעניין "רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל"  (הדוח הקודם) בעקבות ביקורת שביצע בנושא זה (הביקורת הקודמת). בחודשים מרץ-אוגוסט 2020 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של רמ"י לתיקון הליקויים העיקריים שצוינו בדוח הקודם (ביקורת המעקב). ביקורת המעקב נעשתה ברמ"י ובמשרד הבינוי והשיכון (משרד הבינוי). בדיקות השלמה נעשו במינהל התכנון שבמשרד הפנים ובמשרד המשפטים.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  רישום הפרצלציה סמוך לאישור תוכנית מפורטת ברמ"י - בדוח הקודם צוין כי רמ"י לא פעלה להבטיח את רישום הפרצלציות סמוך לאישור תוכניות מפורטות במוסדות התכנון, כפי שנקבע בנהליה. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי שצוין בדוח הקודם תוקן במידה מועטה - לגבי כ-42%, כ-84%...
 • dislike
  פיקוח ומעקב לגבי ביצוע פרצלציות ברמ"י - בדוח הקודם צוין כי רמ"י אינה מבצעת פיקוח ומעקב יעילים לגבי רישום פרצלציה שנעשה בידי גורמי חוץ, דבר הפוגע בתהליך רישום הזכויות כולו. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי שצוין בדוח הקודם תוקן במידה מועטה. בבדיקה של 103 תו...
 • dislike
  אכיפה של רישום הזכויות במקרקעין - בדוח הקודם צוין כי אף שבידי רמ"י יש אמצעי אכיפה יעיל להבטחת רישום הזכויות - הגשת תלונות לרשם הקבלנים נגד קבלנים אשר הפרו את התחייבותם לרישום הזכויות - משנת 2007 לא הגישה רמ"י ולו תלונה אחת לרשם הקבלנים. בביקורת המעקב ע...
 • dislike
  יישום ההמלצות בדבר השימוש בחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד-1964 - בדוח הקודם צוין כי משרד הפנים לא הקים את ועדות המשנה לרישום שיכונים ציבוריים שהיה עליו להקים, וכי בעקבות כך נמנע קידום הרישום של כ-50,000 יח"ד שנבנו על פי תוכניות של משרד...
 • dislike
  תוכנית עבודה לרישום זכויות - גיבוש התוכנית ואופן ביצועה - בדוח הקודם צוין כי דיווחי רמ"י על הישגי תוכניות החומש כללו גם רישום זכויות על יח"ד ששיווקה בשנות התחולה של התוכניות, ולכן לא שיקפו את העמידה ביעדי התוכניות, שהייתה נמוכה מן המדווח. בביקורת המעקב...
 • dislike
  גיבוש תוכנית אסטרטגית ליישום הרפורמה ברמ"י - בדוח הקודם צוין כי בהיעדר רישום זכויות אי-אפשר לרשום בעלות. עקב כך לא מצטמצם החיכוך בין רמ״י לחוכרים, ונפגע יישום הרפורמה. נוכח האמור הומלץ בדוח הקודם כי הנהלת רמ"י תגבש תוכנית אסטרטגית להשלמת רישום הזכויות...
 • dislike
  יישום הרפורמה ברמ"י - הקניית בעלות - בדוח הקודם צוין כי באוקטובר 2014 היו כ-654,000 נכסים שרמ"י יכלה, על פי הרפורמה, להקנות עליהם בעלות. בביקורת המעקב נמצא כי עד ליוני 2020 צומצמה כמות הנכסים שלא הוקנתה עליהם בעלות לכ-489,000, קרי ירידה של כ-25%....
 • like
  ארגון וניהול של רישום זכויות במקרקעין על ידי רמ"י - בביקורת המעקב עלה כי בתחום רישום הפרצלציות ובתחום רישום בתים משותפים עמדה רמ"י על פי רוב ביעדיה וגם מעבר לכך. אשר לתחום רישום זכויות המשתכנים, שיעור עמידתה של רמ"י ביעד לשנים 2016 - 2019 היה כ-90%.
 • like
  איתור חסמים שמעכבים את תהליך הרישום - בדוח הקודם צוין כי רמ"י לא איתרה את החסמים שמעכבים את תהליך הרישום על כל שלביו, ולא גיבשה צעדים להסרתם. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי תוקן במידה רבה וכי רמ"י נקטה פעולות שונות לאיתורם לשם קידום הסרתם.

תרשים התקציר

מידת תיקון עיקרי הליקויים מהדוח הקודם

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי רמ"י תרכז את הנתונים לגבי תהליך רישום הפרצלציה בנוגע ליח"ד שמתוכננות להיבנות על מקרקעי ישראל, תוסיף לבחון את החסמים המעכבים את תהליך הרישום ותפעל לגיבוש תוכנית פעולה להסרתם.
 • [alt]
  מומלץ כי רמ"י תגבש תוכנית עבודה לרישום הזכויות, על כל שלביו של התהליך. התוכנית תושתת על הערכת מצב המבוססת על עובדות ומידע, לרבות ניתוח, הבנת המשמעות, ובחינה מחודשת לטיפול בנושא.
 • [alt]
  מומלץ כי רמ"י תבחן עם רשם הקבלנים כיצד ניתן לחדש ולשפר את שיתוף הפעולה ביניהם, באופן שיביא לכך שהטיפול במקרים שבהם חברות קבלניות הפרו לכאורה את התחייבותן לרישום זכויות המשתכנים יהיה מיטבי. עוד מומלץ כי רמ"י תשקול להשתמש באמצעים נוספים העומדים לרשותה...
 • [alt]
  מומלץ כי הנהלת רמ"י תגבש תוכנית אסטרטגית שתקבע את מכלול הצעדים שיש לנקוט להשלמת רישום הזכויות על יח"ד הבנויות על קרקעות שבניהולה, וגם תבטיח את רישום הזכויות בעוד מועד על יח"ד שייבנו על מקרקעין שתשווק בעתיד. מומלץ כי מועצת מקרקעי ישראל תקיים דיון ותבחן...
 • [alt]
  לנוכח שיווק הקרקעות המואץ בשנים האחרונות, במטרה למתן את העלייה במחירי הדיור ולאור חשיבות רישום הפרצלציה, מומלץ כי מועצת מקרקעי ישראל תבחן את מדיניותה בעניין שיווק מקרקעין שטרם הושלם רישום הפרצלציה לגביהם או לחלופין תבחן דרכים נוספות להשלמת רישום הפרצלצ...

סיכום

לרישומן של הזכויות על הנכסים בפנקסי המקרקעין יש חשיבות רבה - הרישום מקנה לרוכש הנכס הגנה על זכויות הקניין ומאפשר למדינה לנהל רישום מרוכז ומסודר של מארג הזכויות במקרקעין בישראל. על אף חשיבות הרישום, במשך שנים מצב הדברים במקרקעי ישראל הוא שתהליכי הרישום נמשכים זמן רב, ובביקורת הקודמת נמצא כי הזכויות על כ-330,000 נכסים אינן רשומות כלל בפנקסי המקרקעין.

ביקורת המעקב העלתה כי טרם חל מפנה משמעותי בנושא זה. רמ"י אומנם פעלה לרישום זכויות על יותר מ-150,000 נכסים משנת 2014, אך עקב חסמים, התמשכות הליכים והתווספות נכסים חדשים מספר הנכסים שהזכויות בהם לא היו רשומות באוגוסט 2020 עודנו רב - כ-318,000. על כן בעינה עומדת ההמלצה לרמ"י, המופקדת בחוק על קידום הנושא, להקצות לכך משאבים בהתאם לתוכנית עבודה המבוססת על נתונים והכוללת יעדים כמותיים ולוחות זמנים למימושם, בשים לב לצורך בהדבקת הפיגור ברישום הזכויות על נכסים שנבנו בעבר. במקביל ראוי להגביר את האכיפה בנושא, בין היתר בדרך של בחינת קבלת ערבויות מהיזמים ובחינת דרכים לשיתוף פעולה עם רשם הקבלנים.