facebook

דוח ביקורת מיוחד: היבטים בפעולות משרד התקשורת לאסדרת מגזר התקשורת הנייחת - יישום רפורמת "השוק הסיטונאי" ; ההשקעה בתשתיות במגזר התקשורת הנייחת והיבטים מבניים ; ניגודי העניינים של ראש הממשלה בתפקידו כשר התקשורת

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2017-005
תאריך פרסום 12/7/2017
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

אנו חיים בעידן שנהוג לכנותו "עידן המידע". להתפתחות הטכנולוגית המהירה, המאפשרת העברת זרם בלתי פוסק של נתונים ומידע, יש השפעה ממשית על חיינו. השימוש באמצעי התקשורת, ובפרט ברשת האינטרנט, הפך לחלק כה משמעותי מחיי היומיום של כל אחד מאתנו, עד כי יהיה זה כמעט בלתי אפשרי לדמיין את חיינו בלעדיהם.

בשוק התקשורת מעורבים גופים פרטיים, ובהם בעלי אינטרסים נוגדים (לרבות מונופולים), וכן עוברים בשוק זה סכומי עתק. משרד התקשורת אחראי לאסדרה (רגולציה) של שוק התקשורת, שהיא בעלת היבטים טכנולוגיים, משפטיים וכלכליים מורכבים. עליו מוטלת החובה להבטיח את האינטרס הציבורי, בשים לב לתפקידה המרכזי של התקשורת בחיי כל אחד מאתנו. 

אחד ממגזרי התקשורת המרכזיים הוא מגזר התקשורת הנייחת. בתחילת שנת 2015 יצאה אל הפועל רפורמה במגזר זה, המכונה "רפורמת השוק הסיטונאי", והיא תולדה של תהליך ארוך ומורכב שביצע משרד התקשורת כדי להתמודד עם ההשלכות של היעדר תחרות מספקת במגזר התקשורת הנייחת. הקמת השוק הסיטונאי נועדה לאפשר למתחרות לחדור למגזר התקשורת הנייחת וליצור תחרות שתביא לשיפור באיכות השירותים המוצעים ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד התקשורת
 • משרד המשפטים
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

מילות מפתח

 • רפורמה
 • מונופול
 • קביעת תעריפים
 • שירותי תקשורת
 • שוק סיטונאי
 • תקשורת נייחת
 • חברת הטלוויזיה בלווין "יס"
 • קידום תחרות
 • ריכוזיות
 • תמריצים
 • הוט-מערכות תקשורת בע"מ
 • הפרדה מבנית
 • בנימין נתניהו
 • ניגוד עניינים
word
pdf
word
pdf
word
pdf